Hôm nay, Thứ sáu ngày 19/04/2019

Hành chính công

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384133180279

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

19/10/2018 15:00:25

ĐINH THỊ THU

22/10/2018 15:00:25

22/10/2018 09:52:25

2

384133180278

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/10/2018 14:57:52

TRẦN THỊ HOA

22/10/2018 14:57:52

22/10/2018 09:52:25

3

384133180277

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/10/2018 14:56:40

NGUYỄN XUÂN KHOÁT

22/10/2018 14:56:40

22/10/2018 09:52:25

4

384133180276

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/10/2018 14:53:26

NGUYỄN THỊ TOAN

22/10/2018 14:53:26

22/10/2018 09:52:25

5

384133180275

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/10/2018 14:52:26

TRẦN VĂN TOẢN

19/10/2018 14:52:26

19/10/2018 10:23:52

6

384133180274

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/10/2018 14:47:09

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

19/10/2018 14:47:09

19/10/2018 10:23:52

7

384133180273

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/10/2018 14:44:01

NGUYỄN HỒNG HẠNH

19/10/2018 14:44:01

19/10/2018 10:23:52

8

384133180272

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

18/10/2018 14:25:03

TRẦN ĐÌNH HÒA

19/10/2018 14:25:03

18/10/2018 14:47:54

9

384133180271

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

18/10/2018 14:22:46

TRẦN ĐỨC HOÀI

19/10/2018 14:22:46

18/10/2018 14:47:55

10

384133180270

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

18/10/2018 14:21:01

VŨ CHÍ THÀNH

19/10/2018 14:21:01

18/10/2018 14:47:55

11

384133180269

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

18/10/2018 14:17:02

NGUYỄN THỊ MAI NGA

19/10/2018 14:17:02

18/10/2018 14:47:55

12

384133180268

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/10/2018 14:13:35

TRẦN THỊ NÁI

19/10/2018 14:13:35

18/10/2018 14:47:55

13

384133180267

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/10/2018 14:12:21

TRẦN ĐÌNH HÒA

19/10/2018 14:12:21

18/10/2018 14:47:55

14

384133180266

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/10/2018 14:11:07

NGUYỄN TRƯỜNG TAM

19/10/2018 14:11:07

18/10/2018 14:47:55

15

384133180265

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/10/2018 14:09:18

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

19/10/2018 14:09:18

18/10/2018 14:47:55

16

384133180264

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/10/2018 14:06:49

ĐỖ VĂN DẦN

19/10/2018 14:06:49

18/10/2018 14:47:55

17

384133180263

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/10/2018 14:05:25

NGUYỄN THỊ CHIÊN

19/10/2018 14:05:25

18/10/2018 14:47:55

18

384133180262

Đăng ký kết hôn

18/10/2018 10:47:24

ĐỖ THỊ HIỀN

19/10/2018 10:47:24

18/10/2018 14:47:55

19

384133180261

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/10/2018 10:45:02

TRẦN XUÂN TỨ

19/10/2018 10:45:02

18/10/2018 14:47:55

20

384133180260

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/10/2018 08:22:38

NGUYỄN THỊ TUYẾT

19/10/2018 08:22:38

18/10/2018 14:04:13

21

384133180259

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

18/10/2018 08:04:43

ĐỖ VĂN TIỆP

22/10/2018 08:04:43

18/10/2018 14:04:13

22

384133180258

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

17/10/2018 10:59:46

NGUYỄN NGỌC THÀNH

19/10/2018 10:59:46

17/10/2018 14:46:27

23

384133180257

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

17/10/2018 10:57:52

ĐỖ VĂN TUYẾN

19/10/2018 10:57:52

17/10/2018 14:46:27

24

384133180256

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/10/2018 10:53:41

HOÀNG TUẤN TÚ

18/10/2018 10:53:41

17/10/2018 14:46:27

25

384133180255

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/10/2018 10:51:46

ĐẬU QUANG ĐIỀU

18/10/2018 10:51:46

17/10/2018 14:46:27

26

384133180254

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/10/2018 10:49:50

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

18/10/2018 10:49:50

17/10/2018 14:46:27

27

384133180253

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/10/2018 10:48:34

TRẦN QUỐC THẮNG

18/10/2018 10:48:34

17/10/2018 14:46:27

28

384133180252

Đăng ký kết hôn

16/10/2018 07:50:43

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

17/10/2018 07:50:43

16/10/2018 09:56:44

29

384133180251

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/10/2018 16:43:48

HOÀNG THỊ HUYÊN

16/10/2018 16:43:48

16/10/2018 09:56:44

30

384133180250

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/10/2018 16:42:42

ĐOÀN THỊ THU THÚY

16/10/2018 16:42:42

16/10/2018 09:56:44

31

384133180249

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/10/2018 16:38:56

NGUYỄN THỊ HUYỀN

16/10/2018 16:38:56

16/10/2018 09:56:44

32

384133180248

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/10/2018 16:37:48

NGUYỄN THANH SƠN

16/10/2018 16:37:48

16/10/2018 09:56:44

33

384133180247

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/10/2018 16:34:58

NGUYỄN THỊ HỒNG

16/10/2018 16:34:58

16/10/2018 09:56:44

34

384133180246

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/10/2018 09:28:51

PHẠM THỊ THU HÀ

16/10/2018 09:28:51

15/10/2018 16:33:12

35

384133180245

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/10/2018 09:03:35

TRẦN THỊ THANH GIANG

16/10/2018 09:03:35

15/10/2018 16:33:12

36

384133180244

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/10/2018 09:01:36

NGUYỄN THỊ THO

16/10/2018 09:01:36

15/10/2018 16:33:12

37

384124180243

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

18/10/2018 10:36:38

TRẦN THỊ NHỤ

25/10/2018 10:36:38

18/10/2018 10:37:58

38

384124180242

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/10/2018 09:36:44

ĐỖ THỊ HUÊ

17/10/2018 09:36:44

16/10/2018 09:38:59

39

384124180241

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/10/2018 09:35:58

PHẠM QUỐC ĐẠT

17/10/2018 09:35:58

16/10/2018 09:38:59

40

384124180240

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

16/10/2018 09:35:15

ĐỖ THỊ HUÊ

17/10/2018 09:35:15

16/10/2018 09:38:59

41

384124180239

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

16/10/2018 09:34:33

MAI VĂN BỐN

17/10/2018 09:34:33

16/10/2018 09:38:59

42

384124180238

Đăng ký kết hôn

15/10/2018 15:24:57

ĐỖ THỊ THƯỢC

16/10/2018 15:24:57

15/10/2018 15:27:02

43

384122180277

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/10/2018 16:29:25

PHẠM VĂN HƯNG

22/10/2018 16:29:25

22/10/2018 16:35:44

44

384122180276

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

19/10/2018 10:51:03

NGUYỄN VĂN BÌNH

22/10/2018 10:51:03

22/10/2018 16:35:44

45

384122180275

Đăng ký kết hôn

19/10/2018 10:49:32

VŨ HUY CƯƠNG

22/10/2018 10:49:32

22/10/2018 16:35:44

46

384122180274

Đăng ký kết hôn

19/10/2018 10:47:56

HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG

22/10/2018 10:47:56

22/10/2018 16:35:44

47

384122180273

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/10/2018 10:45:31

PHẠM THỊ DUNG

22/10/2018 10:45:31

22/10/2018 16:35:44

48

384122180272

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/10/2018 10:43:55

ĐỖ VĂN PHÚC

22/10/2018 10:43:55

22/10/2018 16:35:44

49

384122180271

Thủ tục đăng ký khai tử

18/10/2018 16:04:31

NGUYỄN VĂN HÙNG

19/10/2018 16:04:31

22/10/2018 16:35:45

50

384122180270

Đăng ký kết hôn

18/10/2018 15:28:34

NGUYỄN VĂN QUANG

19/10/2018 15:28:34

22/10/2018 16:35:45

51

384122180269

Đăng ký kết hôn

18/10/2018 10:18:10

NGUYỄN VĂN ĐỒNG

19/10/2018 10:18:10

22/10/2018 16:35:45

52

384122180268

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/10/2018 10:16:44

TRẦN THỊ TỐT

19/10/2018 10:16:44

22/10/2018 16:35:45

53

384122180267

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/10/2018 10:14:39

NGUYỄN THÀNH ĐẠI

19/10/2018 10:14:39

22/10/2018 16:35:45

54

384122180266

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/10/2018 10:12:57

NGUYỄN THỊ SÂM

19/10/2018 10:12:57

22/10/2018 16:35:45

55

384122180265

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/10/2018 10:10:57

NGUYỄN VĂN BÁU

19/10/2018 10:10:57

22/10/2018 16:35:45

56

384122180264

Thủ tục đăng ký khai sinh

16/10/2018 16:50:16

VŨ VĂN LUÂN

17/10/2018 16:50:16

22/10/2018 16:35:45

57

384122180263

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

16/10/2018 16:18:43

PHẠM VĂN SANG

17/10/2018 16:18:43

22/10/2018 16:35:45

58

384122180262

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

16/10/2018 16:17:14

LẠI THỊ HIỀN

23/10/2018 16:17:14

22/10/2018 16:35:45

59

384122180261

Đăng ký kết hôn

16/10/2018 10:29:23

TRẦN VĂN SINH

17/10/2018 10:29:23

22/10/2018 16:35:46

60

384122180260

Thủ tục đăng ký khai sinh

16/10/2018 10:27:28

ĐINH QUANG PHÚC

17/10/2018 10:27:28

22/10/2018 16:35:46

61

384122180259

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/10/2018 16:23:43

VŨ VĂN LÂM

16/10/2018 16:23:43

22/10/2018 16:35:46

62

384122180258

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

15/10/2018 15:12:11

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

22/10/2018 15:12:11

22/10/2018 16:35:46

63

384122180257

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/10/2018 15:10:11

ĐINH VĂN TRIỀU

16/10/2018 15:10:11

22/10/2018 16:36:46

64

384120180203

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/10/2018 10:49:27

PHẠM VĂN DŨNG

18/10/2018 10:49:27

17/10/2018 10:54:07

65

384120180202

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/10/2018 10:48:49

PHẠM VĂN TƯ

18/10/2018 10:48:49

17/10/2018 10:54:07

66

384120180201

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/10/2018 10:48:09

VŨ THỊ NGUYỆT

18/10/2018 10:48:09

17/10/2018 10:54:07

67

384120180200

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/10/2018 10:47:34

NGUYỄN THỊ TƯƠI

18/10/2018 10:47:34

17/10/2018 10:54:07

68

384120180199

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/10/2018 10:44:40

PHẠM VĂN THẮNG

18/10/2018 10:44:40

17/10/2018 10:54:07

69

384120180198

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/10/2018 10:43:57

TRẦN VĂN AN

18/10/2018 10:43:57

17/10/2018 10:54:07

70

384120180197

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/10/2018 10:43:21

NGÔ ĐỨC THIỆN

18/10/2018 10:43:21

17/10/2018 10:54:07

71

384120180196

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/10/2018 10:42:17

NGUYỄN VĂN ĐẠI

18/10/2018 10:42:17

17/10/2018 10:54:07

72

384120180195

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/10/2018 10:41:27

PHẠM THỊ KHUYÊN

18/10/2018 10:41:27

17/10/2018 10:54:08

73

384120180194

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/10/2018 10:40:33

NGUYỄN THỊ THANH

18/10/2018 10:40:33

17/10/2018 10:54:08

74

384105181005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/10/2018 15:12:54

NGUYỄN VĂN PHÚC

23/10/2018 15:12:54

18/10/2018 16:37:46

75

384105181004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/10/2018 09:11:00

LÊ VĂN THANH

23/10/2018 09:11:00

18/10/2018 16:37:46

76

384105181003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/10/2018 08:34:27

TRẦN THỊ THỦY

23/10/2018 08:34:27

18/10/2018 16:37:46

77

384105181002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/10/2018 08:19:34

PHẠM THỊ HƯƠNG

23/10/2018 08:19:34

18/10/2018 16:37:46

78

384105181001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/10/2018 08:13:56

LÊ THỊ TUYẾN

23/10/2018 08:13:56

18/10/2018 16:37:47

79

384105181000

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/10/2018 08:10:25

TRẦN THỊ QUYÊN

23/10/2018 08:10:25

18/10/2018 16:37:47

80

384105180999

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/10/2018 08:04:40

ĐỖ VĂN LỢI

23/10/2018 08:04:40

18/10/2018 16:37:47

81

384105180998

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

15/10/2018 16:19:46

LƯU VĂN ĐÔNG

18/10/2018 16:19:46

15/10/2018 16:37:29

82

384105180997

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/10/2018 15:16:03

PHẠM THANH BÌNH

18/10/2018 15:16:03

15/10/2018 15:44:03

83

384105180996

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/10/2018 15:11:34

DƯƠNG THỊ THU

18/10/2018 15:11:34

15/10/2018 15:44:03

84

384105180995

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/10/2018 11:05:26

NGUYỄN THỊ HÀ

18/10/2018 12:00:00

15/10/2018 15:44:03

85

384105180994

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/10/2018 10:38:43

TRẦN VĂN THỜI

18/10/2018 10:38:43

15/10/2018 15:44:03

86

384105180993

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/10/2018 09:50:53

NGUYỄN VĂN QUYỀN

18/10/2018 09:50:53

15/10/2018 15:44:03

87

384105180992

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/10/2018 09:19:24

TRẦN THỊ THỦY

18/10/2018 09:19:24

15/10/2018 15:44:03

88

384105180991

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/10/2018 09:07:46

NGUYỄN VĂN THÁI

18/10/2018 09:07:46

15/10/2018 15:44:03

89

384105180990

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/10/2018 09:05:06

VŨ VĂN THẮNG

18/10/2018 09:05:06

15/10/2018 15:44:03