Hôm nay, Thứ ba ngày 16/07/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 12/01/2019 đến 18/01/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384122190040

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/01/2019 16:55:04

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

21/01/2019 16:55:04

 

2

384122190039

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

18/01/2019 16:22:05

PHẠM THỊ NĂM

25/01/2019 16:22:05

 

3

384133190073

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/01/2019 15:47:48

VŨ THỊ LAN ANH

21/01/2019 15:47:48

21/01/2019 15:59:43

4

384135190043

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/01/2019 15:40:55

BÙI THỊ KIM CÚC

21/01/2019 15:40:55

18/01/2019 15:44:07

5

384119190051

cấp bản sao trích lục khai sinh

18/01/2019 15:38:19

ĐẶNG THỊ NGA

21/01/2019 15:38:19

18/01/2019 16:12:25

6

384136190076

Đăng ký kết hôn

18/01/2019 15:37:37

NGUYỄN THỊ THU DUYÊN (K Hôn 11)

21/01/2019 15:37:37

18/01/2019 15:43:14

7

384119190050

Đăng ký lại khai sinh

18/01/2019 15:26:41

ĐẶNG THỊ NGA

21/01/2019 15:26:41

18/01/2019 16:12:25

8

384133190072

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/01/2019 15:24:20

HÀ THANH HÀ

21/01/2019 15:24:20

21/01/2019 15:59:43

9

384121190026

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/01/2019 15:23:38

PHẠM VĂN CƯỜNG

21/01/2019 15:23:38

18/01/2019 15:32:33

10

384119190049

cấp bản sao trích lục khai tử

18/01/2019 15:23:24

TRẦN VĂN HỒI

21/01/2019 15:23:24

18/01/2019 16:12:26

11

384121190025

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

18/01/2019 15:21:49

ĐỖ THỊ LÂM

22/01/2019 15:21:49

18/01/2019 15:33:06

12

384119190048

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/01/2019 15:21:28

TRẦN QUYẾT TÂM

21/01/2019 15:21:28

18/01/2019 16:12:26

13

384129190054

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/01/2019 15:16:48

TRẦN VĂN BẮC

21/01/2019 15:16:48

18/01/2019 15:20:36

14

384129190053

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/01/2019 15:15:51

TRẦN VĂN HỢP

21/01/2019 15:15:51

18/01/2019 15:20:36

15

384129190052

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/01/2019 15:13:36

PHẠM VĂN HÒA

21/01/2019 15:13:36

18/01/2019 15:20:36

16

384144190022

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

18/01/2019 15:10:56

NGUYỄN VĂN DUYÊN

21/01/2019 15:10:56

18/01/2019 15:16:17

17

384129190051

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/01/2019 15:10:54

TRẦN VĂN TỤ

21/01/2019 15:10:54

18/01/2019 15:20:36

18

384129190050

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/01/2019 15:10:13

TRẦN VĂN KIÊN

21/01/2019 15:10:13

18/01/2019 15:20:36

19

384119190047

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/01/2019 15:06:11

TRẦN QUYẾT TÂM

21/01/2019 15:06:11

18/01/2019 15:19:18

20

384144190021

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

18/01/2019 15:05:48

TRẦN  THỊ NGA

21/01/2019 15:05:48

18/01/2019 15:16:17

21

384144190020

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

18/01/2019 15:04:19

VŨ XUÂN HÒA

21/01/2019 15:04:19

18/01/2019 15:16:17

22

384133190071

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/01/2019 14:52:26

HÀ THANH HÀ

21/01/2019 14:52:26

21/01/2019 15:59:44

23

384133190070

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/01/2019 14:50:35

PHẠM THỊ HOÀI

21/01/2019 14:50:35

21/01/2019 15:59:44

24

384138190028

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/01/2019 14:45:05

NGUYỄN VĂN ĐIỆP

21/01/2019 14:45:05

 

25

384135190042

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

18/01/2019 14:29:05

TRẦN TRỌNG NGHIÊM

22/01/2019 14:29:05

18/01/2019 15:44:07

26

384135190041

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

18/01/2019 14:28:04

TRẦN ĐỨC LỢI

21/01/2019 14:28:04

18/01/2019 15:44:07

27

384119190046

Thủ tục đăng ký khai tử

18/01/2019 14:02:20

TRẦN VĂN HỒI

21/01/2019 14:02:20

18/01/2019 15:19:19

28

384124190022

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/01/2019 11:05:19

MAI THỊ HUỆ

21/01/2019 12:00:00

18/01/2019 11:06:52

29

384134190006

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/01/2019 10:51:29

PHẠM VĂN THOAN

21/01/2019 10:51:29

23/01/2019 09:47:53

30

384133190069

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

18/01/2019 10:06:59

NGUYỄN VĂN THÌN

21/01/2019 10:06:59

21/01/2019 15:59:44

31

384133190068

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

18/01/2019 10:04:11

PHAN VĂN VỴ

22/01/2019 10:04:11

21/01/2019 15:59:45

32

384126190016

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/01/2019 09:42:32

TRẦN THỊ KHUYÊN

21/01/2019 09:42:32

21/01/2019 08:49:09

33

384126190015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/01/2019 09:40:31

VŨ VĂN QUYẾT

21/01/2019 09:40:31

21/01/2019 08:49:10

34

384138190027

Thủ tục đăng ký khai tử

18/01/2019 09:39:53

NGUYỄN VĂN ĐỊNH

21/01/2019 09:39:53

 

35

384126190014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/01/2019 09:38:20

LÊ VĂN ĐỊNH

21/01/2019 09:38:20

21/01/2019 08:49:10

36

384126190013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/01/2019 09:37:21

HOÀNG THỊ YẾN

21/01/2019 09:37:21

21/01/2019 08:49:11

37

384126190012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/01/2019 08:48:03

PHẠM VĂN SƠN

21/01/2019 08:48:03

21/01/2019 08:49:11

38

384126190011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/01/2019 08:39:36

ĐẬU VĂN KHANG

21/01/2019 08:39:36

21/01/2019 08:49:12

39

384126190010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/01/2019 08:37:28

PHẠM XUÂN ĐIỀM

21/01/2019 08:37:28

21/01/2019 08:49:12

40

384126190009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/01/2019 08:35:37

NGUYỄN VĂN CHỦ

21/01/2019 08:35:37

21/01/2019 08:49:12

41

384126190008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/01/2019 08:34:25

NGUYỄN VĂN CHIẾN

21/01/2019 08:34:25

21/01/2019 08:49:13

42

384126190007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/01/2019 08:32:56

TRẦN THỊ TRANG

21/01/2019 08:32:56

21/01/2019 08:49:13

43

384126190006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/01/2019 08:31:07

VŨ HỒNG TRƯỞNG

21/01/2019 08:31:07

21/01/2019 08:49:13

44

384135190040

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/01/2019 08:26:48

TRẦN THỊ DUNG

21/01/2019 08:26:48

18/01/2019 15:44:07

45

384121190024

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/01/2019 08:13:19

NGUYỄN THỊ HOA

21/01/2019 08:13:19

18/01/2019 15:30:22

46

384121190023

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/01/2019 07:39:53

NGUYỄN VĂN TÚ

21/01/2019 07:39:53

18/01/2019 08:10:18

47

384122190038

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/01/2019 16:55:29

PHẠM VĂN CÔNG

18/01/2019 16:55:29

 

48

384122190037

Đăng ký kết hôn

17/01/2019 16:54:07

VŨ THỊ HUẾ

18/01/2019 16:54:07

 

49

384122190036

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/01/2019 16:52:27

NGUYỄN THỊ TƯƠI

18/01/2019 16:52:27

 

50

384122190035

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17/01/2019 16:51:15

MAI THỊ THA

18/01/2019 16:51:15

 

51

384124190021

Đăng ký kết hôn

17/01/2019 16:29:44

NGUYỄN VĂN HUY

18/01/2019 16:29:44

17/01/2019 16:31:45

52

384105190061

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/01/2019 16:13:55

NGUYỄN VĂN PHỦ

22/01/2019 16:13:55

17/01/2019 16:35:59

53

384138190026

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17/01/2019 16:05:56

TRẦN VĂN THỂ

18/01/2019 16:05:56

 

54

384136190075

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

17/01/2019 16:01:17

TRẦN THỊ HIỀN (Hợp đồng vay vốn số 01)

21/01/2019 16:01:17

17/01/2019 16:03:27

55

384136190074

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 15:31:31

NGUYỄN ĐÌNH LUYẾN (giấy chứng nhận hồ nghèo, Đối tượng MG, số 75)

18/01/2019 15:31:31

17/01/2019 15:39:18

56

384136190073

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 15:28:01

LÊ VĂN HÙNG (giấy chứng nhận hồ nghèo, Đối tượng MG, số 74)

18/01/2019 15:28:01

17/01/2019 15:39:52

57

384125190022

Thủ tục đăng ký lại khai tử

17/01/2019 15:27:05

NGUYỄN THỊ NGA

24/01/2019 15:27:05

17/01/2019 15:46:57

58

384125190021

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 15:25:14

DƯƠNG NGỌC CẤP

18/01/2019 15:25:14

17/01/2019 15:48:34

59

384125190020

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17/01/2019 15:23:43

VŨ THỊ HOÀI PHƯƠNG

18/01/2019 15:23:43

17/01/2019 15:48:34

60

384136190072

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 15:16:01

PHẠM NGỌC HOÀN (QĐ chế độ phục viên quân đội, ĐTMT, số 73)

18/01/2019 15:16:01

17/01/2019 15:39:52

61

384133190067

Đăng ký kết hôn

17/01/2019 15:15:57

LƯU XUÂN TOÀN

18/01/2019 15:15:57

18/01/2019 10:01:24

62

384136190071

Đăng ký kết hôn

17/01/2019 15:15:32

NGUYỄN VĂN HOÀNG

18/01/2019 15:15:32

17/01/2019 15:21:43

63

384105190060

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/01/2019 15:00:58

TRẦN VĂN TÚ

22/01/2019 15:00:58

17/01/2019 16:35:59

64

384133190066

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 11:01:05

NGUYỄN THỊ NGHĨA

18/01/2019 12:00:00

17/01/2019 15:16:28

65

384133190065

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 10:59:05

NGUYỄN VĂN THƯƠNG

18/01/2019 10:59:05

17/01/2019 15:16:28

66

384136190070

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

17/01/2019 10:42:24

PHAN THANH SƠN (Đề nghị hỗ trợ mai táng phí cụ Trần Thị Hợi - HHC)

21/01/2019 10:42:24

 

67

384133190064

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17/01/2019 10:35:59

ĐINH SƠN HẢI

18/01/2019 10:35:59

17/01/2019 15:16:29

68

384121190022

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

17/01/2019 10:35:25

PHẠM VĂN TRANG

18/01/2019 10:35:25

17/01/2019 16:50:54

69

384136190069

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

17/01/2019 10:34:56

VŨ ĐỨC NGỌC (Đề nghị mai táng phí BTXH cụ Tần Thị Suy)

21/01/2019 10:34:56

 

70

384121190021

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/01/2019 10:32:11

TRẦN VĂN ANH

18/01/2019 10:32:11

17/01/2019 16:50:54

71

384121190020

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/01/2019 10:29:40

NGUYỄN HỒNG KIÊN

18/01/2019 10:29:40

17/01/2019 16:50:55

72

384121190019

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17/01/2019 10:26:50

TRẦN THỊ LÀNH

18/01/2019 10:26:50

17/01/2019 16:50:55

73

384136190068

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

17/01/2019 10:14:40

PHẠM VĂN THẮNG (Đề nghị mai táng phí cụ Trần Thị Vẹt - Tuất BHXH )

21/01/2019 10:14:40

 

74

384138190025

Thủ tục đăng ký khai tử

17/01/2019 09:59:35

NGUYỄN THỊ DUNG

18/01/2019 09:59:35

 

75

384138190024

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17/01/2019 09:52:15

NGUYỄN THỊ HUÊ

18/01/2019 09:52:15

 

76

384123190028

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 09:44:49

LẠI THỊ DUYÊN

18/01/2019 09:44:49

18/01/2019 13:52:57

77

384138190023

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17/01/2019 09:43:56

NGUYỄN THỊ HUÊ

18/01/2019 09:43:56

 

78

384123190027

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 09:43:39

NGÔ VĂN ĐỆ

18/01/2019 09:43:39

18/01/2019 13:52:57

79

384105190059

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

17/01/2019 09:43:05

TRẦN VĂN SỸ

22/01/2019 09:43:05

17/01/2019 15:02:29

80

384105190058

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/01/2019 09:40:48

NGUYỄN THỊ HOA

22/01/2019 09:40:48

17/01/2019 15:02:29

81

384123190026

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 09:40:12

LẠI VĂN TUẤN

18/01/2019 09:40:12

18/01/2019 13:52:57

82

384123190025

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 09:37:55

VŨ THỊ HỒI

18/01/2019 09:37:55

18/01/2019 13:52:57

83

384123190024

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 09:35:10

PHẠM HỒNG CƠ

18/01/2019 09:35:10

18/01/2019 13:52:57

84

384105190057

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/01/2019 09:34:48

NGUYỄN MINH ĐỨC

22/01/2019 09:34:48

17/01/2019 15:02:29

85

384123190023

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 09:33:49

NGUYỄN THỊ MAI

18/01/2019 09:33:49

18/01/2019 13:52:58

86

384136190067

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 09:33:24

PHẠM NGỌC HOÀN (QĐ chế độ phục viên quân đội, số 73)

18/01/2019 09:33:24

17/01/2019 09:36:13

87

384105190056

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/01/2019 09:32:19

NGUYÊN THỊ PHƯƠNG

22/01/2019 09:32:19

17/01/2019 15:02:29

88

384123190022

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 09:32:18

LƯU NGỌC MINH KHUÊ

18/01/2019 09:32:18

18/01/2019 13:52:58

89

384123190021

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 09:30:24

PHẠM THỊ CHÍN

18/01/2019 09:30:24

18/01/2019 13:52:58

90

384105190055

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/01/2019 09:30:18

TRẦN THỊ LUYỆN

22/01/2019 09:30:18

17/01/2019 15:02:29

91

384123190020

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 09:28:39

VŨ VĂN THỊNH

18/01/2019 09:28:39

18/01/2019 13:52:58

92

384136190066

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 09:28:29

TRẦN VĂN DẬU (giấy chứng nhận hồ nghèo, Đối tượng MG, số 72)

18/01/2019 09:28:29

17/01/2019 09:36:13

93

384105190054

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/01/2019 09:27:53

ĐOÀN THỊ GIANG

22/01/2019 09:27:53

17/01/2019 15:02:29

94

384123190019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 09:26:40

VŨ VĂN TRƯỜNG

18/01/2019 09:26:40

18/01/2019 13:52:58

95

384105190053

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/01/2019 09:25:54

TRẦN THỊ NGUYÊN

22/01/2019 09:25:54

17/01/2019 15:02:29

96

384123190018

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 09:24:20

TRẦN THỊ THU HƯỜNG

18/01/2019 09:24:20

18/01/2019 13:52:58

97

384105190052

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/01/2019 09:23:55

ĐINH THỊ NGỌC

22/01/2019 09:23:55

17/01/2019 15:02:29

98

384105190051

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/01/2019 09:20:39

TRẦN THỊ HẢI

22/01/2019 09:20:39

17/01/2019 15:02:29

99

384105190050

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/01/2019 09:17:15

TRẦN VIẾT CƯỜNG

22/01/2019 09:17:15

17/01/2019 15:02:29

100

384136190065

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/01/2019 09:09:42

ĐINH VĂN THAO (Khai sinh 10)

18/01/2019 09:09:42

17/01/2019 09:17:57

101

384118190015

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

17/01/2019 08:51:16

NGUYỄN HỒNG SƠN

21/01/2019 08:51:16

 

102

384105190049

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/01/2019 08:49:44

TRẦN VĂN VŨ

22/01/2019 08:49:44

17/01/2019 15:02:30

103

384105190048

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

17/01/2019 08:46:05

NGUYỄN DUY CHINH

24/01/2019 08:46:05

17/01/2019 15:02:30

104

384105190047

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/01/2019 08:41:37

NGUYỄN THỊ XÂM

22/01/2019 08:41:37

17/01/2019 15:02:30

105

384120190032

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/01/2019 08:40:47

TRẦN VĂN HIỆP

18/01/2019 08:40:47

24/01/2019 16:46:18

106

384120190031

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/01/2019 08:39:49

TRẦN VĂN HIỆP

18/01/2019 08:39:49

24/01/2019 16:46:19

107

384105190046

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/01/2019 08:39:30

NGUYỄN THỊ HỘI

22/01/2019 08:39:30

17/01/2019 15:02:30

108

384120190030

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/01/2019 08:38:23

PHẠM VĂN HIẾN

18/01/2019 08:38:23

24/01/2019 16:46:19

109

384120190029

Thủ tục đăng ký khai tử

17/01/2019 08:36:51

PHẠM VĂN HIẾN

18/01/2019 08:36:51

24/01/2019 16:46:20

110

384120190028

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/01/2019 08:35:46

VŨ THỊ THU HUYỀN

18/01/2019 08:35:46

24/01/2019 16:46:20

111

384120190027

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/01/2019 08:34:14

VŨ THỊ THU HUYỀN

18/01/2019 08:34:14

24/01/2019 16:46:20

112

384120190026

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/01/2019 08:29:14

TRẦN VĂN HOÀN

18/01/2019 08:29:14

24/01/2019 16:46:21

113

384121190018

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/01/2019 08:02:58

TRẦN VĂN BẰNG

18/01/2019 08:02:58

17/01/2019 16:50:55

114

384121190017

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/01/2019 07:55:33

NGUYỄN DUY CHINH

18/01/2019 07:55:33

17/01/2019 16:50:55

115

384121190016

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/01/2019 07:53:54

NGUYỄN VĂN KIỆM

18/01/2019 07:53:54

17/01/2019 17:04:30

116

384124190020

Thủ tục chứng thực di chúc.

16/01/2019 17:04:29

BÙI XUÂN LIÊN

18/01/2019 17:00:00

16/01/2019 17:06:00

117

384119190045

cấp bản sao trích lục khai sinh

16/01/2019 16:59:27

NGUYỄN QUỐC LỘ

17/01/2019 16:59:27

16/01/2019 17:02:49

118

384119190044

Thủ tục đăng ký khai sinh

16/01/2019 16:56:59

NGUYỄN QUỐC LỘ

17/01/2019 16:56:59

16/01/2019 17:02:49

119

384119190043

cấp bản sao trích lục khai sinh

16/01/2019 16:55:27

ĐẶNG THỊ VIỆT TRINH

17/01/2019 16:55:27

16/01/2019 17:02:49

120

384119190042

Thủ tục đăng ký khai sinh

16/01/2019 16:53:42

ĐẶNG THỊ VIỆT TRINH

17/01/2019 16:53:42

16/01/2019 17:02:49

121

384136190064

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 16:42:54

PHAN VĂN GIAO (giấy chứng nhận hồ nghèo, Đối tượng MG, số 71)

17/01/2019 16:42:54

17/01/2019 09:26:43

122

384136190063

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 16:41:41

ĐINH VĂN THAO (giấy chứng sinh cho con, số 70)

17/01/2019 16:41:41

17/01/2019 09:26:43

123

384122190034

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

16/01/2019 16:41:08

PHẠM VĂN CHUNG

17/01/2019 16:41:08

 

124

384136190062

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 16:40:15

PHẠM THỊ HUYỀN TRANG (căn cước công dân, số 69)

17/01/2019 16:40:15

17/01/2019 09:26:44

125

384122190033

Thủ tục đăng ký khai sinh

16/01/2019 16:39:39

ĐỖ VĂN THỎA

17/01/2019 16:39:39

 

126

384136190061

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 16:39:05

PHAN VĂN HẢI (QĐ chế độ phục viên quân đội, ĐTMT, số 68)

17/01/2019 16:39:05

17/01/2019 09:26:44

127

384136190060

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 16:37:33

BÙI ĐỨC TUẾ (căn cước công dân, số 67)

17/01/2019 16:37:33

17/01/2019 09:26:44

128

384122190032

Thủ tục đăng ký khai sinh

16/01/2019 16:37:13

PHẠM VĂN MẠNH

17/01/2019 16:37:13

 

129

384136190059

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 16:36:10

TRẦN VĂN THÂN (Sổ hộ khẩu, số 66)

17/01/2019 16:36:10

17/01/2019 09:26:44

130

384122190031

Thủ tục đăng ký khai tử

16/01/2019 16:34:45

NGUYỄN THỊ LÀNH

17/01/2019 16:34:45

 

131

384122190030

Thủ tục đăng ký khai tử

16/01/2019 16:33:15

VŨ VĂN CHỨC

17/01/2019 16:33:15

 

132

384133190063

Thủ tục đăng ký khai sinh

16/01/2019 16:32:20

NGUYỄN ĐỨC ĐẠT

17/01/2019 16:32:20

17/01/2019 15:16:29

133

384131190007

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

16/01/2019 15:35:11

NGUYỄN VĂN CHỈNH

17/01/2019 15:35:11

21/01/2019 16:38:05

134

384136190058

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 15:30:48

TRẦN THỊ SUY (QĐ trợ cấp xã hội, ĐTMG, số 65)

17/01/2019 15:30:48

16/01/2019 16:25:50

135

384136190057

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 15:28:47

TRẦN XUÂN TRƯỜNG (giấy chứng nhận hồ nghèo, Đối tượng MG, số 64)

17/01/2019 15:28:47

16/01/2019 16:25:50

136

384136190056

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 15:23:06

TRẦN VĂN LY (giấy chứng nhận hồ nghèo, Đối tượng MG, số 63)

17/01/2019 15:23:06

16/01/2019 16:25:50

137

384128190029

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 15:12:42

PHẠM THỊ SINH

17/01/2019 15:12:42

18/01/2019 15:57:54

138

384136190055

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 15:11:55

TRẦN VIẾT CƯỜNG (căn cước công dân, số 62)

17/01/2019 15:11:55

16/01/2019 16:25:50

139

384128190028

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 15:11:33

NGUYỄN THỊ DUNG

17/01/2019 15:11:33

18/01/2019 15:57:54

140

384136190054

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 15:10:23

ĐỖ NGỌC TỈNH (Quyết định lương, số 61)

17/01/2019 15:10:23

16/01/2019 16:25:50

141

384128190027

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

16/01/2019 15:10:22

PHẠM THỊ THOA

18/01/2019 15:10:22

18/01/2019 15:57:55

142

384119190041

cấp bản sao trích lục khai sinh

16/01/2019 15:07:29

ĐẶNG THỊ VIỆT TRINH

17/01/2019 15:07:29

16/01/2019 15:10:12

143

384119190040

Thủ tục đăng ký khai sinh

16/01/2019 15:05:27

ĐẶNG THỊ VIỆT TRINH

17/01/2019 15:05:27

16/01/2019 15:10:12

144

384136190053

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 15:03:34

TRẦN NGỌC HÓA (Huân chương chiến sỹ, ĐTMT, số 60)

17/01/2019 15:03:34

16/01/2019 16:25:50

145

384119190039

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

16/01/2019 15:03:07

TRẦN THỊ HỮU

17/01/2019 15:03:07

16/01/2019 15:10:13

146

384136190052

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 15:00:25

NGUYỄN VĂN THANH (Lý lịch quân nhân, số 59)

17/01/2019 15:00:25

16/01/2019 16:25:51

147

384119190038

Thủ tục đăng ký khai sinh

16/01/2019 14:59:39

TRẦN THỊ HỮU

17/01/2019 14:59:39

16/01/2019 15:10:13

148

384136190051

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:57:45

VŨ ĐỨC TOÁN (giấy chứng nhận hộ nghèo, số 58)

17/01/2019 14:57:45

16/01/2019 16:25:51

149

384136190050

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:56:18

NGUYỄN VĂN CHUNG (Lý lịch quân nhân, số 55)

17/01/2019 14:56:18

16/01/2019 16:25:51

150

384136190049

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:53:53

HOÀNG THỊ HƠN (QĐ chế độ phục viên quân đội, số 54)

17/01/2019 14:53:53

16/01/2019 16:25:51

151

384135190039

Thủ tục đăng ký khai sinh

16/01/2019 14:50:35

TRẦN VĂN TUẤN

17/01/2019 14:50:35

17/01/2019 08:22:07

152

384135190038

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

16/01/2019 14:49:53

MAI THỊ CÚC

17/01/2019 14:49:53

17/01/2019 08:22:07

153

384136190048

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:48:49

BÙI TIẾN CÁT (QĐ chế độ phục viên quân đội, số 53)

17/01/2019 14:48:49

16/01/2019 16:25:51

154

384136190047

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:47:19

NGUYỄN VĂN BAY (QĐ chế độ phục viên)

17/01/2019 14:47:19

16/01/2019 16:25:51

155

384136190046

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:43:47

NGUYỄN THỊ MÊN (Quyết định lương, số 51)

17/01/2019 14:43:47

16/01/2019 16:25:51

156

384123190017

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

16/01/2019 14:29:31

VŨ THỊ LÝ

18/01/2019 14:29:31

16/01/2019 14:41:26

157

384133190062

Đăng ký kết hôn

16/01/2019 14:28:55

NGUYỄN THỊ HỒNG

17/01/2019 14:28:55

16/01/2019 16:27:57

158

384123190016

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

16/01/2019 14:28:33

VŨ THỊ VUI

18/01/2019 14:28:33

16/01/2019 14:41:27

159

384123190015

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

16/01/2019 14:27:22

VŨ VĂN THÔNG

18/01/2019 14:27:22

16/01/2019 14:41:27

160

384123190014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:26:27

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

17/01/2019 14:26:27

17/01/2019 09:14:14

161

384133190061

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:26:08

NGUYỄN NHƯ LAI

17/01/2019 14:26:08

16/01/2019 16:27:57

162

384123190013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:25:06

TRẦN VĂN ĐỨC

17/01/2019 14:25:06

17/01/2019 09:14:14

163

384136190045

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:24:42

TRẦN QUỐC VIỆT (giấy xác nhận, ĐTMT, số 50)

17/01/2019 14:24:42

16/01/2019 16:25:52

164

384133190060

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:24:36

PHẠM VĂN DUY

17/01/2019 14:24:36

16/01/2019 16:27:58

165

384123190012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:23:53

TRÀN THỊ HIỀN

17/01/2019 14:23:53

17/01/2019 09:14:14

166

384136190044

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:23:06

NGUYỄN THỊ THÙY LINH (giấy khai sinh, số 49)

17/01/2019 14:23:06

16/01/2019 16:25:52

167

384123190011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:21:55

NGUYỄN THỊ GIANG NAM

17/01/2019 14:21:55

17/01/2019 09:14:14

168

384136190043

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:21:38

TRẦN THỊ DUNG (QĐ hưởng chợ cấp xã hội, ĐTCS, số 48)

17/01/2019 14:21:38

16/01/2019 16:25:52

169

384123190010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:20:48

LÂM VĂN HÀO

17/01/2019 14:20:48

17/01/2019 09:14:14

170

384123190009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:19:32

ĐINH VĂN MẠNH

17/01/2019 14:19:32

17/01/2019 09:14:14

171

384136190042

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:18:37

ĐINH VĂN THỎA (giấy chứng nhận HN, CN, số 47)

17/01/2019 14:18:37

16/01/2019 16:25:52

172

384123190008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:17:59

TRẦN THỊ KHÁNH

17/01/2019 14:17:59

17/01/2019 09:14:15

173

384136190041

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:16:50

PHAN THỊ NHẪN (căn cước công dân, số 46)

17/01/2019 14:16:50

16/01/2019 16:25:52

174

384123190007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:16:22

VŨ THỊ VÂN

17/01/2019 14:16:22

17/01/2019 09:14:15

175

384123190006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:15:19

LÊ ĐỨC HOÀN

17/01/2019 14:15:19

17/01/2019 09:14:15

176

384131190006

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

16/01/2019 14:15:04

NGUYỄN VĂN CHUNG

17/01/2019 14:15:04

16/01/2019 15:00:31

177

384136190040

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:14:36

PHAN VĂN DŨNG (giấy chứng nhận HN, CN, số 45)

17/01/2019 14:14:36

16/01/2019 16:25:52

178

384123190005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:14:05

VŨ THỊ LÊ

17/01/2019 14:14:05

17/01/2019 09:14:15

179

384123190004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:12:57

VŨ VĂN BIỀN

17/01/2019 14:12:57

17/01/2019 09:14:15

180

384123190003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:12:02

NÔNG  THỊ THUẬN

17/01/2019 14:12:02

17/01/2019 09:14:15

181

384123190002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:10:39

NGÔ THỊ  THU HOÀI

17/01/2019 14:10:39

17/01/2019 09:14:15

182

384123190001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 14:08:56

NGUYỄN THỊ HUYỀN

17/01/2019 14:08:56

17/01/2019 09:14:16

183

384136190039

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 10:58:45

PHAN VĂN LÂM

17/01/2019 10:58:45

16/01/2019 11:15:47

184

384136190038

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 10:57:14

TRẦN VĂN KHÁNH (căn cước công dân, số 41)

17/01/2019 10:57:14

16/01/2019 11:15:48

185

384136190037

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 10:55:48

NGUYỄN THỊ LUYẾN (CMND, số 4)

17/01/2019 10:55:48

16/01/2019 11:15:48

186

384124190019

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

16/01/2019 10:51:50

TRẦN XUÂN TOÀN

17/01/2019 10:51:50

16/01/2019 10:53:37

187

384130190038

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 10:45:56

PHẠM CÔNG CHINH

17/01/2019 10:45:56

16/01/2019 10:50:59

188

384130190037

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

16/01/2019 10:43:33

TRẦN VĂN HOAN

18/01/2019 10:43:33

16/01/2019 10:50:59

189

384136190036

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 10:37:44

MAI VĂN ĐIỂN (giấy chứng nhận hộ  nghèo)

17/01/2019 10:37:44

16/01/2019 11:15:48

190

384136190035

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 10:34:36

LÊ THỊ DIÊN (giấy chứng nhận HN, CN, số 40)

17/01/2019 10:34:36

16/01/2019 11:15:48

191

384136190034

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 10:33:18

TRẦN THỊ DUNG (giấy xác nhận hôn nhân)

17/01/2019 10:33:18

16/01/2019 11:15:48

192

384136190033

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 10:30:59

ĐẶNG VĂN ƯỚC (giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, số 38)

17/01/2019 10:30:59

16/01/2019 11:15:48

193

384130190036

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

16/01/2019 10:29:36

ĐỖ HUY CÔNG

18/01/2019 10:29:36

16/01/2019 10:51:00

194

384136190032

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 10:27:02

NGUYỄN THỊ TRỊNH (căn cước công dân, số 37)

17/01/2019 10:27:02

16/01/2019 11:15:48

195

384133190059

Thủ tục đăng ký khai sinh

16/01/2019 10:26:38

TRẦN VĂN HƯNG

17/01/2019 10:26:38

16/01/2019 16:27:58

196

384133190058

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 10:24:51

NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG

17/01/2019 10:24:51

16/01/2019 16:27:58

197

384136190031

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 10:24:14

NGUYỄN THỊ HÀ (giấy chứng nhận hộ nghèo, số 36)

17/01/2019 10:24:14

16/01/2019 11:15:48

198

384136190030

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 10:18:23

NGUYỄN VĂN KHANH (QĐ lương, ĐTMG, số 34)

17/01/2019 10:18:23

16/01/2019 11:15:48

199

384136190029

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 10:16:41

VŨ THỊ THỦY (căn cước công dân, số 34)

17/01/2019 10:16:41

16/01/2019 11:15:49

200

384136190028

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 10:15:06

LÊ THỊ CÚC (giấy chứng nhận hộ nghèo, số 33)

17/01/2019 10:15:06

16/01/2019 11:15:49

201

384136190027

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 10:13:37

TRẦN ĐĂNG GIÁM (giấy chứng nhận thương bệnh binh, đtcs, số 32)

17/01/2019 10:13:37

16/01/2019 11:15:49

202

384136190026

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 10:11:59

TRẦN VĂN THƯỜNG (giấy chứng nhận hộ nghèo, số 31)

17/01/2019 10:11:59

16/01/2019 11:15:49

203

384130190035

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

16/01/2019 09:51:44

BÙI VĂN VINH

17/01/2019 09:51:44

16/01/2019 10:51:00

204

384130190034

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

16/01/2019 09:50:46

PHẠM VĂN CHIÊU

17/01/2019 09:50:46

16/01/2019 10:51:00

205

384130190033

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

16/01/2019 09:49:39

NGUYỄN THỊ HỒNG

17/01/2019 09:49:39

16/01/2019 10:51:00

206

384130190032

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

16/01/2019 09:48:38

NGUYỄN ANH TUẤN

17/01/2019 09:48:38

16/01/2019 10:51:00

207

384130190031

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

16/01/2019 09:46:11

TRẦN THỊ LIÊN

17/01/2019 09:46:11

16/01/2019 10:51:00

208

384133190057

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

16/01/2019 09:45:41

NGUYỄN THỊ MỊN

17/01/2019 09:45:41

16/01/2019 16:27:58

209

384130190030

Thủ tục đăng ký khai sinh

16/01/2019 09:44:52

NGUYỄN VĂN THẮNG

17/01/2019 09:44:52

16/01/2019 10:51:00

210

384130190029

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

16/01/2019 09:43:24

LÊ THỊ BẨY

23/01/2019 09:43:24

16/01/2019 10:51:00

211

384138190022

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

16/01/2019 09:36:34

HOÀNG THỊ HUYỀN

23/01/2019 09:36:34

 

212

384136190025

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 09:32:14

NGUYỄN VĂN THỂ (giấy chứng nhận hộ nghèo, số 30)

17/01/2019 09:32:14

16/01/2019 11:15:49

213

384136190024

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 09:25:28

PHAN VĂN DỤ (giấy chứng nhận hộ nghèo, số 29)

17/01/2019 09:25:28

16/01/2019 11:15:49

214

384136190023

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 09:23:36

TRẦN ĐĂNG HIỂN (giấy chứng nhận hộ nghèo, số 28)

17/01/2019 09:23:36

16/01/2019 11:15:49

215

384136190022

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 09:21:48

TRẦN THỊ THO (giấy chứng nhận hộ nghèo, số 26)

17/01/2019 09:21:48

16/01/2019 11:15:49

216

384136190021

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 09:20:32

VŨ THÁI HỌC (Bằng TNĐH, SỐ 25)

17/01/2019 09:20:32

16/01/2019 11:15:49

217

384135190037

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 09:12:26

DƯƠNG VĂN KIÊN

17/01/2019 09:12:26

17/01/2019 08:22:07

218

384136190020

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 09:01:03

TRẦN QUỐC HƯƠNG (giấy chứng nhận hộ nghèo, số 24)

17/01/2019 09:01:03

16/01/2019 11:15:49

219

384136190019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 08:59:14

HOÀNG NGỌC ĐIẾM (giấy chứng nhận hộ nghèo, số 23)

17/01/2019 08:59:14

16/01/2019 11:16:12

220

384135190036

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

16/01/2019 08:55:26

TRỊNH VĂN THẮNG

17/01/2019 08:55:26

17/01/2019 08:22:07

221

384136190018

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 08:53:33

TRẦN XUÂN CƯƠNG (Bằng TNĐH, SỐ 21)

17/01/2019 08:53:33

16/01/2019 11:16:12

222

384136190017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 08:51:30

NGÔ THỊ QUẤT (căn cước công dân, số 21)

17/01/2019 08:51:30

16/01/2019 11:16:12

223

384121190015

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

16/01/2019 08:49:15

TRƯƠNG VĂN BẢNG

17/01/2019 08:49:15

17/01/2019 17:04:30

224

384121190014

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

16/01/2019 08:47:17

TRẦN VĂN CẢNH

17/01/2019 08:47:17

17/01/2019 17:04:30

225

384129190049

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 08:36:51

CÙ VĂN ĐỊNH

17/01/2019 08:36:51

16/01/2019 08:40:09

226

384129190048

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 08:35:51

LÊ VĂN THỦ

17/01/2019 08:35:51

16/01/2019 08:40:09

227

384129190047

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 08:35:02

NGUYỄN VĂN TIẾN

17/01/2019 08:35:02

16/01/2019 08:40:10

228

384129190046

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 08:34:11

PHẠM THỊ TUYẾN

17/01/2019 08:34:11

16/01/2019 08:40:10

229

384129190045

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 08:33:29

TRẦN THỊ TIN

17/01/2019 08:33:29

16/01/2019 08:40:10

230

384129190044

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 08:32:42

PHẠM VĂN NGỌC

17/01/2019 08:32:42

16/01/2019 08:40:10

231

384136190016

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 08:17:01

ĐỖ THỊ HỌC (CMND, số 20)

17/01/2019 08:17:01

16/01/2019 11:16:12

232

384136190015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 08:15:01

PHAN THỊ THỦY (giấy khen, số 19)

17/01/2019 08:15:01

16/01/2019 11:16:13

233

384136190014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 08:13:22

NGÔ THỊ THANH HƯỜNG (QĐ lương, số 18)

17/01/2019 08:13:22

16/01/2019 11:16:13

234

384136190013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 08:11:08

TRẦN THỊ MỸ NGỌC (Quyết định lương, số 17)

17/01/2019 08:11:08

16/01/2019 11:16:13

235

384136190012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 08:09:53

PHẠM VĂN DŨNG (CMND, số 16)

17/01/2019 08:09:53

16/01/2019 11:16:13

236

384136190011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/01/2019 08:02:48

TRẦN VĂN THẾ (Sổ hộ khẩu, số 15)

17/01/2019 08:02:48

16/01/2019 08:08:05

237

384138190021

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/01/2019 16:32:59

NGUYỄN VĂN TUẤN

16/01/2019 16:32:59

 

238

384122190029

Đăng ký kết hôn

15/01/2019 16:26:04

TRỊNH THẾ CƯỜNG

16/01/2019 16:26:04

 

239

384122190028

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/01/2019 16:24:41

VŨ ĐỨC HUY

16/01/2019 16:24:41

 

240

384130190028

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 16:23:37

BÙI THỊ HUỆ

16/01/2019 16:23:37

15/01/2019 16:25:46

241

384122190027

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/01/2019 16:23:11

PHẠM VĂN TẬP

16/01/2019 16:23:11

 

242

384130190027

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 16:22:29

TRẦN THỊ TƯƠI

16/01/2019 16:22:29

15/01/2019 16:25:46

243

384122190026

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/01/2019 16:21:37

ĐINH THỊ THANH

16/01/2019 16:21:37

 

244

384130190026

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 16:21:31

NINH XUÂN KẾ

16/01/2019 16:21:31

15/01/2019 16:25:46

245

384122190025

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/01/2019 16:19:55

ĐỖ VĂN THƯƠNG

16/01/2019 16:19:55

 

246

384127190009

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/01/2019 16:17:33

HOÀNG THỊ HẠNH

16/01/2019 16:17:33

15/01/2019 16:20:24

247

384128190026

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

15/01/2019 16:15:57

TRẦN VĂN QUẢNG

17/01/2019 16:15:57

16/01/2019 15:09:34

248

384128190025

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

15/01/2019 16:14:10

VŨ VĂN SỰ

17/01/2019 16:14:10

16/01/2019 15:09:34

249

384128190024

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 16:12:40

LÊ XUÂN ĐỊNH

16/01/2019 16:12:40

16/01/2019 15:09:34

250

384128190023

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 16:11:31

TRẦN THỊ THẮM

16/01/2019 16:11:31

16/01/2019 15:09:34

251

384128190022

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 16:10:39

TRẦN THỊ BẢY

16/01/2019 16:10:39

16/01/2019 15:09:35

252

384128190021

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 16:09:25

BÙI THỊ KIM LIÊN

16/01/2019 16:09:25

16/01/2019 15:09:35

253

384128190020

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 16:08:03

PHẠM XUÂN CHIỀU

16/01/2019 16:08:03

16/01/2019 15:09:35

254

384128190019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 16:06:26

TRẦN VĂN NGỌC

16/01/2019 16:06:26

16/01/2019 15:09:35

255

384128190018

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 16:02:59

NGUYỄN THỊ DẬU

16/01/2019 16:02:59

16/01/2019 15:09:35

256

384128190017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 16:01:34

TRẦN VĂN LƯƠNG

16/01/2019 16:01:34

16/01/2019 15:09:35

257

384133190056

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 15:34:33

TRẦN VĂN KHANG

16/01/2019 15:34:33

16/01/2019 16:27:58

258

384133190055

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 15:32:50

TRẦN VĂN LẬP

16/01/2019 15:32:50

16/01/2019 16:27:58

259

384133190054

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/01/2019 15:31:07

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

16/01/2019 15:31:07

16/01/2019 16:27:58

260

384119190037

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/01/2019 15:29:19

VŨ DUY KHÁNH

16/01/2019 15:29:19

15/01/2019 15:31:06

261

384138190020

Đăng ký kết hôn

15/01/2019 14:36:58

TRẦN THỊ HIỀN

16/01/2019 14:36:58

 

262

384133190053

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 11:03:50

LÊ THỊ LAN ANH

16/01/2019 12:00:00

15/01/2019 15:25:16

263

384133190052

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 11:02:38

ĐÀO THỊ TUYẾN

16/01/2019 12:00:00

15/01/2019 15:25:16

264

384133190051

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 11:01:27

PHẠM THỊ VÂN

16/01/2019 12:00:00

15/01/2019 15:25:16

265

384133190050

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 10:59:22

CHỀ THỊ THÚY VÂN

16/01/2019 10:59:22

15/01/2019 15:25:16

266

384133190049

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 10:57:06

VŨ THỊ THANH THỦY

16/01/2019 10:57:06

15/01/2019 15:25:17

267

384129190043

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 10:28:44

TRẦN QUỐC HÙNG

16/01/2019 10:28:44

15/01/2019 10:35:02

268

384129190042

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/01/2019 10:27:46

ĐỖ NGỌC CHÂU

16/01/2019 10:27:46

15/01/2019 10:35:02

269

384129190041

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/01/2019 10:26:29

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

16/01/2019 10:26:29

15/01/2019 10:35:02

270

384129190040

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/01/2019 10:25:17

NGÔ THỊ VÂN ANH

16/01/2019 10:25:17

15/01/2019 10:35:02

271

384129190039

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/01/2019 10:24:06

NGUYỄN GIA HUY

16/01/2019 10:24:06

15/01/2019 10:35:02

272

384129190038

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/01/2019 10:22:56

VŨ TRƯỜNG AN

16/01/2019 10:22:56

15/01/2019 10:35:03

273

384133190048

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

15/01/2019 10:22:11

PHẠM ĐÌNH THÌN

17/01/2019 10:22:11

15/01/2019 15:25:17

274

384129190037

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/01/2019 10:22:02

ĐÀO TIẾN ĐỨC

16/01/2019 10:22:02

15/01/2019 10:35:03

275

384133190047

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

15/01/2019 10:19:41

ĐỖ THỊ HẰNG

17/01/2019 10:19:41

15/01/2019 15:25:17

276

384129190036

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/01/2019 10:18:44

ĐỖ QUỲNH NGÂN

16/01/2019 10:18:44

15/01/2019 10:35:03

277

384129190035

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

15/01/2019 10:15:34

NGUYỄN THỊ CÚC

17/01/2019 10:15:34

15/01/2019 10:35:03

278

384129190034

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/01/2019 10:14:01

TRẦN ĐĂNG DUNG

16/01/2019 10:14:01

15/01/2019 10:35:03

279

384129190033

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 10:12:52

NGUYỄN VĂN NAM

16/01/2019 10:12:52

15/01/2019 10:35:03

280

384120190025

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 09:56:59

NGUYỄN VĂN SƠN

16/01/2019 09:56:59

15/01/2019 10:01:46

281

384120190024

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 09:56:13

NGUYỄN VĂN THỨ

16/01/2019 09:56:13

15/01/2019 10:01:46

282

384120190023

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/01/2019 09:53:27

PHẠM VĂN TIẾN

16/01/2019 09:53:27

15/01/2019 10:01:46

283

384120190022

Thủ tục đăng ký khai tử

15/01/2019 09:50:29

PHẠM VĂN TIẾN

16/01/2019 09:50:29

15/01/2019 10:01:46

284

384125190019

Đăng ký kết hôn

15/01/2019 09:44:03

NGUYỄN QUỐC TRƯỞNG

16/01/2019 09:44:03

15/01/2019 09:46:19

285

384119190036

Thủ tục đăng ký khai tử

15/01/2019 09:24:56

TRẦN VĂN CHỦNG

16/01/2019 09:24:56

15/01/2019 09:26:51

286

384119190035

cấp bản sao trích lục khai tử

15/01/2019 09:23:01

TRẦN VĂN CHỦNG

16/01/2019 09:23:01

15/01/2019 09:26:52

287

384120190021

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/01/2019 08:30:09

LẠI VĂN NHẬT

16/01/2019 08:30:09

15/01/2019 10:01:47

288

384120190020

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/01/2019 08:29:13

LẠI VĂN NHẬT

16/01/2019 08:29:13

15/01/2019 10:01:47

289

384120190019

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/01/2019 08:28:03

VŨ VĂN HIẾU

16/01/2019 08:28:03

15/01/2019 10:01:47

290

384120190018

Đăng ký kết hôn

15/01/2019 08:27:08

VŨ VĂN HIẾU

16/01/2019 08:27:08

15/01/2019 10:01:47

291

384120190017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 08:25:22

NGUYỄN VĂN QUYẾT

16/01/2019 08:25:22

15/01/2019 10:01:47

292

384141190023

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 08:19:27

NGÔ VĂN CHƯỚC

16/01/2019 08:19:27

 

293

384141190022

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/01/2019 07:55:14

PHẠM VĂN THĂNG

16/01/2019 07:55:14

 

294

384122190024

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/01/2019 17:08:29

NGUYỄN VĂN CHÂU

15/01/2019 17:00:00

 

295

384122190023

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/01/2019 17:07:11

NGUYỄN VĂN TIẾN

15/01/2019 17:00:00

 

296

384122190022

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/01/2019 17:05:37

NINH VĂN THỰC

15/01/2019 17:00:00

 

297

384119190034

cấp bản sao trích lục khai sinh

14/01/2019 17:02:11

HOÀNG ANH THẮNG

15/01/2019 17:00:00

14/01/2019 17:10:18

298

384119190033

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/01/2019 16:58:43

HOÀNG ANH THẮNG

15/01/2019 16:58:43

14/01/2019 17:10:18

299

384119190032

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

14/01/2019 16:55:05

TRỊNH MINH TÂN

15/01/2019 16:55:05

14/01/2019 17:10:18

300

384119190031

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/01/2019 16:53:14

TRỊNH MINH TÂM

15/01/2019 16:53:14

14/01/2019 17:10:19

301

384119190030

cấp bản sao trích lục khai sinh

14/01/2019 16:51:36

PHẠM ĐÌNH TÂM

15/01/2019 16:51:36

14/01/2019 17:10:19

302

384119190029

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/01/2019 16:50:05

PHẠM ĐÌNH TÂM

15/01/2019 16:50:05

14/01/2019 17:10:19

303

384119190028

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

14/01/2019 16:48:29

NGUYỄN MAI HƯƠNG

15/01/2019 16:48:29

14/01/2019 17:10:19

304

384119190027

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

14/01/2019 16:46:43

TRẦN NGỌC THÀNH

15/01/2019 16:46:43

14/01/2019 17:10:19

305

384118190014

Đăng ký kết hôn

14/01/2019 16:29:57

MAI VĂN ĐỨC

15/01/2019 16:29:57

 

306

384118190013

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

14/01/2019 16:26:37

TRƯƠNG THỊ HIỀN

15/01/2019 16:26:37

 

307

384105190045

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/01/2019 15:20:45

PHẠM VĂN LỰC

17/01/2019 15:20:45

14/01/2019 16:43:58

308

384105190044

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/01/2019 14:32:21

NGUYỄN THỊ HỒNG

17/01/2019 14:32:21

14/01/2019 15:24:48

309

384105190043

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/01/2019 14:30:15

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

17/01/2019 14:30:15

14/01/2019 15:24:48

310

384141190017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/01/2019 14:16:37

PHẠM VĂN TUC

15/01/2019 14:16:37

 

311

384133190046

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

14/01/2019 10:52:36

ĐỖ THỊ TÚ ANH

16/01/2019 10:52:36

15/01/2019 10:14:44

312

384133190045

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/01/2019 10:50:01

ĐỖ VĂN AN

15/01/2019 10:50:01

15/01/2019 10:14:44

313

384136190010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/01/2019 10:32:10

TRẦN THỊ MẦU (chứng minh nhân dân; số 12)

15/01/2019 10:32:10

14/01/2019 16:40:58

314

384136190009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/01/2019 10:21:54

PHẠM THỊ THANH (chứng minh nhân dân; số 11)

15/01/2019 10:21:54

14/01/2019 16:40:58

315

384136190008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/01/2019 10:18:36

TRẦN THỊ MAI (giấy xác nhận hộ  nghèo, đối tượng MG; số 10)

15/01/2019 10:18:36

14/01/2019 16:40:59

316

384124190018

Đăng ký kết hôn

14/01/2019 10:17:02

NGUYỄN VĂN LINH

15/01/2019 10:17:02

14/01/2019 10:40:06

317

384136190007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/01/2019 10:16:27

PHAN VĂN TỰ (giấy phép lái xe; số 09)

15/01/2019 10:16:27

14/01/2019 16:40:59

318

384136190006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/01/2019 10:13:53

PHẠM VĂN KỲ (giấy chứng nhận kết hôn)

15/01/2019 10:13:53

14/01/2019 16:40:59

319

384105190042

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/01/2019 10:12:34

TRẦN VĂN LẬP

17/01/2019 10:12:34

14/01/2019 15:24:49

320

384136190005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/01/2019 10:12:30

ĐINH VĂN TOÀN (giấy chứng nhận hồ nghèo, Đối tượng MG số 07)

15/01/2019 10:12:30

14/01/2019 16:40:59

321

384136190004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/01/2019 09:52:06

TRẦN THỊ THÚY LAN (CMND, số 05)

15/01/2019 09:52:06

14/01/2019 16:40:59

322

384105190041

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/01/2019 09:48:47

ĐOÀN VĂN ĐẠT

17/01/2019 09:48:47

14/01/2019 15:24:49

323

384136190003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/01/2019 09:47:02

PHAN VĂN TRƯỜNG (QĐ phê duyệt dự toán xây lắp, số CT 04)

15/01/2019 09:47:02

14/01/2019 16:40:59

324

384136190002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/01/2019 09:45:23

NGUYỄN VĂN HÓA (chứng thực CMND số 03, đối tượng miễn giảm)

15/01/2019 09:45:23

14/01/2019 16:40:59

325

384105190040

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/01/2019 09:41:51

NGUYỄN VĂN HẬU

17/01/2019 09:41:51

14/01/2019 15:24:49

326

384136190001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/01/2019 09:39:07

PHAM HỮU CÂN (giấy chứng sinh (số CT 02))

15/01/2019 09:39:07

14/01/2019 09:42:39

327

384105190039

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/01/2019 09:38:46

MAI VĂN DŨNG

17/01/2019 09:38:46

14/01/2019 15:24:49

328

384125190018

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

14/01/2019 09:37:45

NGUYỄN THỊ THU

15/01/2019 09:37:45

14/01/2019 10:29:11

329

384105190038

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/01/2019 09:31:52

NGUYỄN THỊ HIỀN

17/01/2019 09:31:52

14/01/2019 15:24:49

330

384138190019

Đăng ký kết hôn

14/01/2019 09:23:22

PHẠM THỊ HUYÊN

15/01/2019 09:23:22

 

331

384133190044

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

14/01/2019 09:09:44

MAI VĂN TUẤN

15/01/2019 09:09:44

14/01/2019 09:41:12

332

384121190012

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

14/01/2019 08:31:39

PHẠM DUY TIÊN

21/01/2019 08:31:39

17/01/2019 17:04:30

333

384133190043

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/01/2019 08:18:33

VŨ THẾ ANH

15/01/2019 08:18:33

14/01/2019 09:41:12