Hôm nay, Thứ năm ngày 27/02/2020

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 08/6/2019 đến 14/6/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

000.43.24.H42-190612-0036

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 15:02:16

NGUYỄN THỊ NHÀI

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:36:54

2

000.43.24.H42-190612-0035

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 15:00:59

PHẠM THỊ TÂM

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:36:55

3

000.43.24.H42-190612-0034

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 14:59:51

PHẠM THỊ TÂM

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:36:55

4

000.43.24.H42-190612-0033

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 10:44:13

PHẠM VĂN HƯƠNG

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:36:56

5

000.43.24.H42-190612-0032

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 10:42:58

NGUYỄN VĂN TOÀN

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:36:57

6

000.43.24.H42-190612-0031

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 10:42:08

NGUYỄN VĂN TOÀN

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:36:57

7

000.43.24.H42-190612-0030

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 10:38:34

TRẦN THỊ DUNG

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:36:58

8

000.43.24.H42-190612-0029

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 10:33:25

PHẠM VĂN TOÁN

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:36:58

9

000.43.24.H42-190612-0028

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 10:31:16

TRIỆU THỊ HIỀN

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:36:59

10

000.43.24.H42-190612-0027

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 10:27:14

PHẠM NGỌC ANH

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:36:59

11

000.43.24.H42-190612-0026

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 10:25:35

VŨ XUÂN VINH

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:00

12

000.43.24.H42-190612-0025

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 10:24:24

VŨ THỊ MỸ HẠNH

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:00

13

000.43.24.H42-190612-0024

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 10:20:52

HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:01

14

000.43.24.H42-190612-0023

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 10:18:45

HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:01

15

000.43.24.H42-190612-0022

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 10:15:06

MAI THỊ THU HUYỀN

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:02

16

000.43.24.H42-190612-0021

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 10:10:29

TRẦN VĂN BẢY

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:02

17

000.43.24.H42-190612-0020

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 10:08:33

TRẦN VĂN BẢY

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:03

18

000.43.24.H42-190612-0019

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 10:04:59

TRẦN VĂN BẢY

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:03

19

000.43.24.H42-190612-0018

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 10:02:08

TRẦN VĂN BẢY

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:04

20

000.43.24.H42-190612-0017

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 09:59:17

TRẦN VĂN BẢY

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:04

21

000.43.24.H42-190612-0016

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 09:55:30

PHẠM TRỌNG NGỌC

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:44

22

000.43.24.H42-190612-0015

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 09:54:16

TRỊNH VĂN CÔNG

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:44

23

000.43.24.H42-190612-0014

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 09:52:56

PHẠM XUÂN LỰC

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:45

24

000.43.24.H42-190612-0013

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 09:51:10

VŨ THỊ LÊ

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:45

25

000.43.24.H42-190612-0012

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 09:48:45

ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:46

26

000.43.24.H42-190612-0011

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 09:47:27

ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:46

27

000.43.24.H42-190612-0010

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 09:44:57

VŨ THỊ HƯỜNG

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:47

28

000.43.24.H42-190612-0009

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 09:41:49

TRẦN QUÝ KHANG

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:47

29

000.43.24.H42-190612-0008

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 09:38:22

ĐINH CAO THÔNG

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:48

30

000.43.24.H42-190612-0007

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 09:35:38

ĐINH CAO THÔNG

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:48

31

000.43.24.H42-190612-0006

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 09:30:58

ĐINH CAO THÔNG

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:49

32

000.43.24.H42-190612-0005

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 09:27:13

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:49

33

000.43.24.H42-190612-0004

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 09:24:28

PHẠM VĂN TRANG

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:50

34

000.43.24.H42-190612-0003

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 09:21:28

NGUYỄN GIA HƯNG

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:50

35

000.43.24.H42-190612-0002

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 09:17:06

PHẠM VĂN KIỂM

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:51

36

000.43.24.H42-190612-0001

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/06/2019 09:08:54

PHẠM VĂN KIỂM

25/06/2019 17:00:00

12/06/2019 15:37:52