Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/08/2020

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 06/7/2019 đến 12/7/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

000.43.24.H42-190711-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/07/2019 15:13:59

TRẦN VĂN THIỆN

16/07/2019 15:13:59

11/07/2019 16:27:38

2

000.43.24.H42-190711-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/07/2019 15:10:54

PHAN VĂN BIỂN

16/07/2019 15:10:54

11/07/2019 16:27:39

3

000.43.24.H42-190711-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/07/2019 15:06:57

NGUYỄN THỊ LÝ

16/07/2019 15:06:57

11/07/2019 16:27:39

4

000.43.24.H42-190711-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/07/2019 09:43:07

PHAN THỊ THẮM

16/07/2019 09:43:07

11/07/2019 16:27:40

5

000.43.24.H42-190711-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/07/2019 09:39:17

PHAN ĐÌNH THƯỜNG

16/07/2019 09:39:17

11/07/2019 16:27:40

6

000.43.24.H42-190711-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/07/2019 09:36:23

LẠI VĂN TÚ

16/07/2019 09:36:23

11/07/2019 16:27:41

7

000.43.24.H42-190708-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/07/2019 17:00:34

NGUYỄN THỊ THỂM

11/07/2019 17:00:00

10/07/2019 15:27:17

8

000.43.24.H42-190708-0010

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

08/07/2019 16:43:49

ĐỖ THỊ NGỌC HIỂN

11/07/2019 16:43:49

10/07/2019 15:27:27

9

000.43.24.H42-190708-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/07/2019 16:20:55

PHẠM NGỌC ANH

11/07/2019 16:20:55

10/07/2019 15:27:28

10

000.43.24.H42-190708-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/07/2019 16:17:31

PHẠM VĂN HÙNG

11/07/2019 16:17:31

10/07/2019 15:27:28

11

000.43.24.H42-190708-0007

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

08/07/2019 10:12:11

NGUYỄN VĂN PHỦ

11/07/2019 10:12:11

08/07/2019 14:26:30

12

000.43.24.H42-190708-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/07/2019 09:28:57

TRẦN VĂN TRƯỜNG

11/07/2019 09:28:57

08/07/2019 14:26:30

13

000.43.24.H42-190708-0005

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

08/07/2019 08:43:26

BÙI ĐỨC THUẬN

11/07/2019 08:43:26

08/07/2019 14:26:31

14

000.43.24.H42-190708-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/07/2019 08:41:19

TRẦN ANH TÚ

11/07/2019 08:41:19

08/07/2019 14:26:31

15

000.43.24.H42-190708-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/07/2019 08:38:35

TRẦN VĂN ĐIỆP

11/07/2019 08:38:35

08/07/2019 14:26:32

16

000.43.24.H42-190708-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/07/2019 08:36:03

PHẠM VĂN QUYẾT

11/07/2019 08:36:03

08/07/2019 14:26:32

17

000.43.24.H42-190708-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/07/2019 08:32:45

VŨ THỊ THANH HƯƠNG

11/07/2019 08:32:45

08/07/2019 14:26:33