Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/08/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 06/4/2019 đến 12/4/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384122190194

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

12/04/2019 16:49:45

PHẠM THỊ THU

22/04/2019 16:49:45

17/04/2019 16:29:20

2

384105190435

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/04/2019 16:19:58

NGUYỄN THỊ GẤM

18/04/2019 16:19:58

12/04/2019 16:39:09

3

384140190153

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 16:19:11

TRẦN THỊ SEN

16/04/2019 16:19:11

12/04/2019 16:21:18

4

384140190152

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 16:13:32

NGUYỄN HỮU ĐĂNG

16/04/2019 16:13:32

12/04/2019 16:21:19

5

384140190151

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 16:08:23

NGUYỄN VĂN DƯƠNG

16/04/2019 16:08:23

12/04/2019 16:21:19

6

384138190112

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

12/04/2019 16:07:31

NGUYỄN VĂN NAM

22/04/2019 16:07:31

 

7

384140190150

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 16:05:31

PHẠM NGỌC ÁNH

16/04/2019 16:05:31

12/04/2019 16:21:20

8

384140190149

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 16:04:02

NGUYỄN VĂN NAM

16/04/2019 16:04:02

12/04/2019 16:21:20

9

384140190148

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 16:02:35

PHẠM VĂN ĐÔNG

16/04/2019 16:02:35

12/04/2019 16:21:21

10

384140190147

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 16:01:15

MAI LƯƠNG BẰNG

16/04/2019 16:01:15

12/04/2019 16:21:21

11

384140190146

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 15:55:35

TRƯƠNG TRƯỜNG AN

16/04/2019 15:55:35

12/04/2019 16:21:21

12

384139190025

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/04/2019 15:55:34

TRẦN THỊ HẠNH

16/04/2019 15:55:34

12/04/2019 16:03:00

13

384140190145

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/04/2019 15:52:49

PHẠM NGỌC HÂN

16/04/2019 15:52:49

12/04/2019 16:21:46

14

384134190035

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/04/2019 15:39:34

TRẦN VĂN LỘC

16/04/2019 15:39:34

17/04/2019 09:03:25

15

384132190101

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/04/2019 15:36:53

TRẦN THANH GIANG

16/04/2019 15:36:53

12/04/2019 15:39:25

16

384138190111

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/04/2019 15:36:14

TRẦN VĂN ĐỨC

16/04/2019 15:36:14

 

17

384119190200

Thủ tục cấp bản sao trích lục kết hôn

12/04/2019 15:30:49

PHẠM HƯƠNG TRÀ

16/04/2019 15:30:49

12/04/2019 15:33:56

18

384119190199

Đăng ký kết hôn

12/04/2019 15:28:28

TRÂN DUY THẮNG

16/04/2019 15:28:28

12/04/2019 15:33:57

19

384121190188

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

12/04/2019 15:27:59

VŨ VĂN PHƯƠNG

16/04/2019 15:27:59

12/04/2019 15:30:03

20

384119190198

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/04/2019 15:26:33

MAI TRUNG DŨNG

16/04/2019 15:26:33

12/04/2019 15:33:57

21

384119190197

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bà NGUYỄN THỊ NGỌC

12/04/2019 15:24:12

ĐỖ ĐẠI DƯƠNG

16/04/2019 15:24:12

12/04/2019 15:33:58

22

384121190187

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

12/04/2019 15:23:55

VŨ VĂN DUY

16/04/2019 15:23:55

12/04/2019 15:27:13

23

384136190388

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 15:19:20

ĐẶNG VĂN LÊN (Chứng thực CMND, số 319)

16/04/2019 15:19:20

12/04/2019 15:29:03

24

384136190387

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 15:18:00

VŨ XUÂN ĐÌNH (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 318, ĐTMG)

16/04/2019 15:18:00

12/04/2019 15:29:04

25

384136190386

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 15:16:30

HOÀNG THỊ HIỀN (Chứng thực CCCD, số 317)

16/04/2019 15:16:30

12/04/2019 15:29:04

26

384136190385

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 15:14:19

NGUYỄN THỊ NHUNG (Chứng thực HĐ Lao động, số 316)

16/04/2019 15:14:19

12/04/2019 15:29:05

27

384136190384

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 15:12:36

TRẦN THU THẢO (Chứng thực CMND, số 315)

16/04/2019 15:12:36

12/04/2019 15:29:05

28

384136190383

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 15:11:06

NGUYỄN VĂN SƠN (Chứng thực giấy chứng sinh, số 314)

16/04/2019 15:11:06

12/04/2019 15:29:06

29

384136190382

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 15:08:57

NGUYỄN THỊ MÊN (Chứng thực CCCD, số 313, ĐTMG)

16/04/2019 15:08:57

12/04/2019 15:29:06

30

384136190381

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 15:07:20

MAI THỊ MẾN (Chứng thực CCCD, số 312)

16/04/2019 15:07:20

12/04/2019 15:29:06

31

384132190100

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/04/2019 15:02:50

VŨ ANH TUẤN

16/04/2019 15:02:50

12/04/2019 15:39:45

32

384140190144

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

12/04/2019 14:44:59

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

22/04/2019 14:44:59

12/04/2019 16:21:47

33

384140190143

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/04/2019 14:43:36

PHẠM ĐỨC ĐIỆP

16/04/2019 14:43:36

12/04/2019 16:22:13

34

384140190142

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/04/2019 14:42:09

PHẠM NGỌC THẠO

16/04/2019 14:42:09

12/04/2019 16:22:13

35

384140190141

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/04/2019 14:40:37

NGÔ VĂN GIANG

16/04/2019 14:40:37

12/04/2019 16:22:43

36

384131190117

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 14:29:44

PHẠM VĂN TĨNH( GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ NGHÈO SỐ: 255)

16/04/2019 14:29:44

12/04/2019 14:32:43

37

384131190116

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 14:27:14

TRẦN THỊ THE(CHỨNG THỰC SỔ HỘ KHẨU, CMND SỐ:254)

16/04/2019 14:27:14

12/04/2019 14:32:44

38

384118190062

Thủ tục đăng ký khai tử

12/04/2019 14:25:55

NGUYỄN ĐÌNH SÂM

16/04/2019 14:25:55

 

39

384132190099

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/04/2019 14:21:17

VŨ VĂN ĐỒNG

16/04/2019 14:21:17

12/04/2019 14:28:04

40

384132190098

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/04/2019 14:19:23

BÙI VĂN TÚ

16/04/2019 14:19:23

12/04/2019 14:27:45

41

384138190110

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/04/2019 10:35:25

PHẠM VĂN HỢI

16/04/2019 10:35:25

 

42

384139190024

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 10:30:08

VŨ THỊ HỒNG LOAN

16/04/2019 10:30:08

12/04/2019 10:32:27

43

384123190271

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 09:01:19

VŨ THỊ TUYẾT

16/04/2019 09:01:19

12/04/2019 10:19:31

44

384123190270

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 08:59:57

PHAN THỊ THẮM

16/04/2019 08:59:57

12/04/2019 10:19:32

45

384123190269

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 08:58:04

ĐỖ THỊ NGUYỆT

16/04/2019 08:58:04

12/04/2019 10:19:33

46

384123190268

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 08:56:25

TRẦN THỊ MỸ TRANG

16/04/2019 08:56:25

12/04/2019 10:19:33

47

384123190267

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 08:55:05

TRẦN ĐÌNH HÒA

16/04/2019 08:55:05

12/04/2019 10:19:33

48

384123190266

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 08:53:40

NGUYỄN THỊ THOA

16/04/2019 08:53:40

12/04/2019 10:19:34

49

384135190345

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/04/2019 08:52:19

TRẦN THỊ TRANG

16/04/2019 08:52:19

12/04/2019 15:23:21

50

384136190380

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 08:51:34

TRẦN THỊ DUNG (QĐ lương, số 311)

16/04/2019 08:51:34

12/04/2019 14:17:10

51

384123190265

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 08:51:22

VŨ THỊ LÊ

16/04/2019 08:51:22

12/04/2019 10:19:34

52

384123190264

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 08:50:18

BÙI THỊ RY

16/04/2019 08:50:18

12/04/2019 10:19:35

53

384136190379

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 08:50:15

VŨ ĐỨC ANH (Chứng thực sổ BHXH, số 310)

16/04/2019 08:50:15

12/04/2019 14:17:11

54

384123190263

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 08:48:21

VŨ VĂN NGUYÊN

16/04/2019 08:48:21

12/04/2019 10:19:35

55

384123190262

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 08:46:32

ĐÀO NGỌC CƯỜNG

16/04/2019 08:46:32

12/04/2019 10:19:36

56

384123190261

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/04/2019 08:37:26

HOÀNG VĂN HUỲNH

16/04/2019 08:37:26

12/04/2019 10:19:36

57

384123190260

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/04/2019 08:35:02

TRẦN DIỄM MY

16/04/2019 08:35:02

12/04/2019 10:19:37

58

384135190344

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 07:58:05

ĐỖ THỊ HƯƠNG

16/04/2019 07:58:05

12/04/2019 15:23:21

59

384135190343

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

12/04/2019 07:56:48

PHẠM THỊ HIỀN

16/04/2019 07:56:48

12/04/2019 15:23:22

60

384135190342

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/04/2019 07:55:40

PHẠM THỊ VIỆN

16/04/2019 07:55:40

12/04/2019 15:23:22

61

384135190341

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

12/04/2019 07:54:51

TRẦN VĂN THAO

16/04/2019 07:54:51

12/04/2019 15:23:23

62

384135190340

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/04/2019 07:54:07

TRẦN VĂN QUANG

16/04/2019 07:54:07

12/04/2019 15:23:23

63

384135190339

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

12/04/2019 07:53:13

TRẦN VŨ HOÀI AN

16/04/2019 07:53:13

12/04/2019 15:23:23

64

384135190338

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

12/04/2019 07:52:26

VŨ THỊ LÀNH

16/04/2019 07:52:26

12/04/2019 15:23:24

65

384135190337

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

12/04/2019 07:49:54

VŨ NAM TIẾN

16/04/2019 07:49:54

12/04/2019 15:23:24

66

384121190186

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

12/04/2019 07:46:49

TRẦN TĨNH

16/04/2019 07:46:49

12/04/2019 07:49:06

67

384119190196

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

11/04/2019 17:02:00

HOÀNG VĂN GIANG

12/04/2019 17:00:00

11/04/2019 17:04:59

68

384119190195

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/04/2019 16:58:24

HOÀNG VĂN GIANG

12/04/2019 16:58:24

11/04/2019 17:04:59

69

384120190153

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/04/2019 16:47:31

TRẦN THỊ TUYẾT

12/04/2019 16:47:31

11/04/2019 16:52:41

70

384120190152

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/04/2019 16:46:22

BÙI THỊ CHÂU LOAN

12/04/2019 16:46:22

11/04/2019 16:52:41

71

384139190023

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

11/04/2019 16:44:54

NGUYỄN THỊ NGUYỆN

12/04/2019 16:44:54

11/04/2019 16:47:49

72

384120190151

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/04/2019 16:44:39

PHẠM VĂN NGỌC

12/04/2019 16:44:39

11/04/2019 16:52:42

73

384120190150

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/04/2019 16:43:16

TRẦN THỊ ANH

12/04/2019 16:43:16

11/04/2019 16:52:42

74

384120190149

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/04/2019 16:42:01

PHẠM THỊ PHƯƠNG

12/04/2019 16:42:01

11/04/2019 16:52:43

75

384124190244

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

11/04/2019 16:27:19

NGUYỄN VĂN THÌN

16/04/2019 16:27:19

11/04/2019 16:29:40

76

384124190243

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

11/04/2019 16:26:26

NGUYỄN VĂN THOẠI

16/04/2019 16:26:26

11/04/2019 16:29:41

77

384105190434

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 16:15:48

NGUYỄN THỊ NHÀI

16/04/2019 17:00:00

 

78

384105190433

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 16:14:44

PHẠM THỊ TÂM

16/04/2019 17:00:00

 

79

384105190432

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 16:12:39

PHẠM VĂN HƯƠNG

16/04/2019 17:00:00

 

80

384105190431

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 16:11:28

NGUYỄN VĂN TOÀN

16/04/2019 17:00:00

 

81

384118190061

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

11/04/2019 16:10:41

LẠI VĂN TRƯỜNG

16/04/2019 16:10:41

 

82

384105190430

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 16:09:20

TRẦN THỊ DUNG

16/04/2019 17:00:00

 

83

384105190429

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 16:07:17

PHẠM VĂN TOÁN

16/04/2019 17:00:00

 

84

384118190060

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

11/04/2019 16:07:07

MAI THỊ MẬN

16/04/2019 16:07:07

 

85

384105190428

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 16:06:11

TRIỆU THỊ HIỀN

16/04/2019 17:00:00

 

86

384118190059

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/04/2019 16:05:10

PHẠM XUÂN KIỂN

12/04/2019 16:05:10

 

87

384105190427

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 16:04:08

PHẠM NGỌC ANH

16/04/2019 17:00:00

 

88

384105190426

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 16:02:59

VŨ XUÂN VINH

16/04/2019 17:00:00

 

89

384105190425

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 16:01:20

VŨ THỊ MỸ HẠNH

16/04/2019 17:00:00

 

90

384122190193

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

11/04/2019 15:59:19

VŨ VĂN MÙI

19/04/2019 15:59:19

17/04/2019 16:29:20

91

384105190424

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 15:55:51

HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG

16/04/2019 17:00:00

 

92

384105190423

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 15:54:09

MAI THỊ THU HUYỀN

16/04/2019 17:00:00

 

93

384105190422

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 15:52:03

TRẦN VĂN BẢY

16/04/2019 17:00:00

 

94

384105190421

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 15:30:39

NGUYỄN THỊ THU TRANG

16/04/2019 17:00:00

 

95

384105190420

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 15:29:09

PHẠM TRỌNG NGỌC

16/04/2019 17:00:00

 

96

384105190419

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 15:27:58

TRỊNH VĂN CÔNG

16/04/2019 17:00:00

 

97

384105190418

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 15:26:50

VŨ THỊ LÊ

16/04/2019 17:00:00

 

98

384105190417

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 15:24:37

ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG

16/04/2019 17:00:00

 

99

384105190416

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 15:22:56

VŨ THỊ HƯỜNG

16/04/2019 17:00:00

 

100

384105190415

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 15:21:32

TRẦN QUÝ KHANG

16/04/2019 17:00:00

 

101

384105190414

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 15:19:44

ĐINH CAO THÔNG

16/04/2019 17:00:00

 

102

384105190413

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 15:13:55

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

16/04/2019 17:00:00

 

103

384105190412

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 15:11:34

PHẠM VĂN TRANG

16/04/2019 17:00:00

 

104

384105190411

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11/04/2019 15:09:20

PHẠM VĂN KIỂM

16/04/2019 17:00:00

 

105

384125190168

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/04/2019 14:56:36

PHẠM THỊ HUẾ

12/04/2019 14:56:36

11/04/2019 16:33:46

106

384139190022

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/04/2019 14:52:18

ĐỖ THỊ RIẾP

12/04/2019 14:52:18

11/04/2019 14:54:48

107

384121190185

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

11/04/2019 14:43:53

PHẠM VĂN TĂNG

12/04/2019 14:43:53

11/04/2019 14:46:39

108

384105190410

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/04/2019 14:17:09

VŨ QUỐC THẮNG

17/04/2019 14:17:09

12/04/2019 16:39:10

109

384105190409

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/04/2019 14:14:27

VŨ THỊ TƯƠI

17/04/2019 14:14:27

12/04/2019 16:39:10

110

384105190408

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/04/2019 14:08:26

VŨ THỊ THẮM

17/04/2019 14:08:26

12/04/2019 16:39:11

111

384105190407

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

11/04/2019 10:51:42

ĐỖ THỊ TRANG

17/04/2019 10:51:42

12/04/2019 16:39:11

112

384105190406

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

11/04/2019 10:46:28

NGUYỄN VĂN THỂ

17/04/2019 10:46:28

12/04/2019 16:39:12

113

384105190405

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/04/2019 10:43:29

TRƯƠNG NGỌC ÁNH

17/04/2019 10:43:29

12/04/2019 16:39:12

114

384125190167

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/04/2019 10:43:12

TRẦN THỊ NHÀI

12/04/2019 10:43:12

11/04/2019 16:33:47

115

384105190404

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/04/2019 10:40:54

HOÀNG VĂN ĐIỀN

17/04/2019 10:40:54

12/04/2019 16:39:12

116

384105190403

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/04/2019 10:38:17

LẠI VĂN HÀ

17/04/2019 10:38:17

12/04/2019 16:39:13

117

384105190402

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/04/2019 10:35:23

NGUYỄN VĂN TÂM

17/04/2019 10:35:23

12/04/2019 16:39:13

118

384125190166

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

11/04/2019 10:20:48

TRẦN THỊ HÀ

12/04/2019 10:20:48

11/04/2019 16:33:48

119

384125190165

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/04/2019 09:59:47

TRẦN XUÂN MÃO

12/04/2019 09:59:47

11/04/2019 16:33:48

120

384125190164

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

11/04/2019 09:59:06

TRẦN VĂN GIANG

12/04/2019 09:59:06

11/04/2019 16:33:48

121

384124190242

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

11/04/2019 09:22:09

TRẦN THỊ SỢ

19/04/2019 09:22:09

11/04/2019 16:29:41

122

384139190021

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/04/2019 09:00:17

ĐỖ VĂN THẮNG

12/04/2019 09:00:17

11/04/2019 09:02:45

123

384121190184

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

11/04/2019 08:12:05

VŨ VĂN ANH

12/04/2019 08:12:05

11/04/2019 08:14:15

124

384120190148

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 17:12:08

NGUYỄN VĂN TUẤN

11/04/2019 17:00:00

10/04/2019 17:14:39

125

384120190147

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 17:11:18

PHẠM VĂN VƯỢNG

11/04/2019 17:00:00

10/04/2019 17:14:39

126

384120190146

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 17:10:31

TRẦN VĂN BẢNG

11/04/2019 17:00:00

10/04/2019 17:14:40

127

384120190145

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 17:09:35

LẠI VĂN TUÂN

11/04/2019 17:00:00

10/04/2019 17:14:40

128

384124190241

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

10/04/2019 17:07:24

ĐỖ THỊ THÙY

11/04/2019 17:00:00

10/04/2019 17:11:06

129

384124190240

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

10/04/2019 17:06:33

BÙI NGỌC Y

11/04/2019 17:00:00

10/04/2019 17:11:07

130

384119190194

Thủ tục cấp bản sao trích lục kết hôn

10/04/2019 17:04:38

ĐẶNG THỊ KIM HƯƠNG

11/04/2019 17:00:00

10/04/2019 17:07:00

131

384119190193

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

10/04/2019 17:02:45

ĐẶNG THỊ KIM HƯỜNG

18/04/2019 17:00:00

10/04/2019 17:07:01

132

384124190239

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 17:01:54

VŨ VĂN NGỌC

11/04/2019 17:00:00

10/04/2019 17:11:07

133

384131190115

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

10/04/2019 16:32:42

PHẠM THỊ THẮM (CHỨNG THỰC HĐGD SỐ:54)

12/04/2019 16:32:42

10/04/2019 16:34:28

134

384122190191

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

10/04/2019 16:30:02

LÊ VĂN BÙI

18/04/2019 16:30:02

17/04/2019 16:29:21

135

384139190020

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 16:05:48

PHẠM VĂN CHÍNH

11/04/2019 16:05:48

10/04/2019 16:10:49

136

384138190109

Đăng ký kết hôn

10/04/2019 15:44:01

PHẠM THỊ HUYỀN

11/04/2019 15:44:01

 

137

384121190183

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 15:40:29

TRIỆU VĂN QUYẾT

11/04/2019 15:40:29

10/04/2019 15:42:39

138

384144190164

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 15:36:07

TRẦN QUANG ĐỨC

11/04/2019 15:36:07

10/04/2019 15:39:11

139

384144190163

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 15:34:39

TRẦN VĂN QUYỀN

11/04/2019 15:34:39

10/04/2019 15:39:12

140

384138190108

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 15:27:41

TRẦN VĂN TOẢN

11/04/2019 15:27:41

 

141

384139190019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 15:18:53

ĐỖ THỊ HẰNG

11/04/2019 15:18:53

10/04/2019 15:22:47

142

384134190034

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 14:58:05

NGUYỄN VĂN KHÁNH

11/04/2019 14:58:05

11/04/2019 09:58:48

143

384131190114

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 14:48:03

PHAN THỊ HỒNG NHUNG( CHỨNG THỰC BẰNG CẤP 3, CMND SỐ: 250)

11/04/2019 14:48:03

10/04/2019 14:50:50

144

384131190113

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 14:44:16

BÙI THỊ BÌNH( CHỨNG THỰC CCCD SỐP:249

11/04/2019 14:44:16

10/04/2019 14:50:50

145

384129190166

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 14:41:06

PHẠM VĂN THU

11/04/2019 14:41:06

10/04/2019 14:54:01

146

384129190165

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 14:40:22

TRẦN VĂN TĨNH

11/04/2019 14:40:22

10/04/2019 14:54:01

147

384129190164

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 14:39:36

TRẦN VĂN HUẤN

11/04/2019 14:39:36

10/04/2019 14:54:02

148

384129190163

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 14:38:44

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

11/04/2019 14:38:44

10/04/2019 14:54:02

149

384129190162

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 14:37:45

NGUYỄN VĂN NGHĨA

11/04/2019 14:37:45

10/04/2019 14:54:03

150

384129190161

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 14:37:00

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

11/04/2019 14:37:00

10/04/2019 14:54:03

151

384129190160

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 14:35:40

NGÔ VĂN CHUYÊN

11/04/2019 14:35:40

10/04/2019 14:54:04

152

384129190159

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 14:34:56

PHẠM GIA HƯNG

11/04/2019 14:34:56

10/04/2019 14:54:04

153

384129190158

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 14:34:05

PHẠM VĂN ĐỒNG

11/04/2019 14:34:05

10/04/2019 14:54:04

154

384129190157

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 14:33:11

TRẦN VĂN PHƯƠNG

11/04/2019 14:33:11

10/04/2019 14:54:05

155

384129190156

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 14:32:07

PHẠM THỊ THU

11/04/2019 14:32:07

10/04/2019 14:54:05

156

384129190155

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 14:31:05

TRẦN VĂN NHÂN

11/04/2019 14:31:05

10/04/2019 14:54:06

157

384129190154

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 14:30:14

PHẠM VĂN CƯỜNG

11/04/2019 14:30:14

10/04/2019 14:54:06

158

384129190153

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 14:29:13

NGUYỄN VĂN TRỌNG

11/04/2019 14:29:13

10/04/2019 14:54:07

159

384118190058

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 14:18:54

PHẠM VĂN TRƯỜNG

11/04/2019 14:18:54

 

160

384136190378

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 11:01:39

TRẦN THỊ THU THẢO (Chứng thực Bằng TNĐH, số 309)

11/04/2019 12:00:00

10/04/2019 14:12:10

161

384136190377

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 10:59:12

PHẠM THỊ MAI (Chứng thực CMND, số 308)

11/04/2019 10:59:12

10/04/2019 14:12:11

162

384136190376

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 10:58:06

NGUYỄN THỊ HOAN (Chứng thực CMND, số 307)

11/04/2019 10:58:06

10/04/2019 14:12:11

163

384136190375

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 10:56:43

BÙI VĂN BÌNH (Chứng thực CMND, số 306)

11/04/2019 10:56:43

10/04/2019 14:12:12

164

384136190374

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 10:54:51

HOÀNG THỊ CAN (Chứng thực QĐ trợ cấp mai táng phí, số 305, ĐTMG)

11/04/2019 10:54:51

10/04/2019 14:12:12

165

384136190373

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 10:53:11

TRẦN THỊ MAI (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, số 304)

11/04/2019 10:53:11

10/04/2019 14:12:13

166

384136190372

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 10:51:49

NGUYỄN DUY NGỌC (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 303)

11/04/2019 10:51:49

10/04/2019 14:12:13

167

384136190371

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 10:49:30

NGUYỄN VĂN CÔNG (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 302)

11/04/2019 10:49:30

10/04/2019 14:12:13

168

384131190112

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 08:50:22

TRẦN QUỐC VƯƠNG( CCCD SỐ:247)

11/04/2019 08:50:22

10/04/2019 08:52:20

169

384139190018

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 08:45:16

PHẠM VĂN THỤY

11/04/2019 08:45:16

10/04/2019 15:17:52

170

384135190336

Thủ tục đăng ký khai tử

10/04/2019 08:05:13

LẠI XUÂN HẢI

11/04/2019 08:05:13

10/04/2019 15:12:37

171

384121190182

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

10/04/2019 08:02:18

HOÀNG NGỌC MÂY

11/04/2019 08:02:18

10/04/2019 08:05:36

172

384135190335

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 08:01:56

TRẦN THỊ TƯƠI

11/04/2019 08:01:56

10/04/2019 15:12:38

173

384135190334

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 08:01:13

VŨ ĐỨC THẮNG

11/04/2019 08:01:13

10/04/2019 15:12:39

174

384135190333

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/04/2019 08:00:31

VŨ THỊ THANH

11/04/2019 08:00:31

10/04/2019 15:12:39

175

384135190332

Đăng ký kết hôn

10/04/2019 07:59:36

PHẠM TRỌNG ĐẠT

11/04/2019 07:59:36

10/04/2019 15:12:39

176

384135190331

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

10/04/2019 07:58:46

CAO THỊ VẢI

11/04/2019 07:58:46

10/04/2019 15:12:40

177

384135190330

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 07:57:52

TRẦN VĂN SĨ

11/04/2019 07:57:52

10/04/2019 15:12:40

178

384135190329

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/04/2019 07:57:03

NGUYỄN CAO CƯỜNG

11/04/2019 07:57:03

10/04/2019 15:12:41

179

384135190328

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

10/04/2019 07:56:03

NGUYỄN LÊ TÙNG LÂM

11/04/2019 07:56:03

10/04/2019 15:12:41

180

384142190022

Thủ tục đăng ký khai tử

10/04/2019 07:34:53

HOÀNG PHÚC CHỈNH

11/04/2019 07:34:53

 

181

384142190021

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

10/04/2019 07:30:16

TRẦN VĂN THIỆU

11/04/2019 07:30:16

 

182

384119190192

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho con trai NGUYỄN NGỌC HƯNG

09/04/2019 17:05:49

NGUYỄN VĂN NINH

10/04/2019 17:00:00

09/04/2019 17:08:52

183

384119190191

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

09/04/2019 17:03:57

PHẠM THỊ MAI NƯƠNG

10/04/2019 17:00:00

09/04/2019 17:08:53

184

384119190190

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

09/04/2019 17:01:45

PHẠM THỊ MAI NƯƠNG

17/04/2019 17:00:00

09/04/2019 17:08:53

185

384138190107

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

09/04/2019 16:51:12

NGUYỄN VĂN DŨNG

17/04/2019 16:51:12

 

186

384122190189

Thủ tục đăng ký khai tử

09/04/2019 16:42:54

HOÀNG NGỌC TÂN

10/04/2019 16:42:54

10/04/2019 16:32:48

187

384122190188

Thủ tục đăng ký khai sinh

09/04/2019 16:41:20

PHẠM THỊ BẨY

10/04/2019 16:41:20

10/04/2019 16:32:48

188

384136190370

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 16:26:30

NGUYỄN THỊ TỈNH (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, số 301)

10/04/2019 16:26:30

09/04/2019 16:32:22

189

384136190369

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 16:25:17

LÊ VĂN TUẤN (Chứng thực CCCD, số 300)

10/04/2019 16:25:17

09/04/2019 16:32:23

190

384136190368

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 16:23:55

PHẠM THỊ LAN (Chứng thực Sổ hộ khẩu, số 299, ĐTMG)

10/04/2019 16:23:55

09/04/2019 16:32:23

191

384136190367

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 16:22:45

PHAN VĂN TÀI (Chứng thực Bằng TNĐH, số 298)

10/04/2019 16:22:45

09/04/2019 16:32:24

192

384136190366

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 16:21:09

PHẠM THỊ MẬN (Chứng thực QĐ hưởng trợ cấp )

10/04/2019 16:21:09

09/04/2019 16:32:24

193

384136190365

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 16:19:50

HOÀNG NGỌC ĐIẾM (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, số 296)

10/04/2019 16:19:50

09/04/2019 16:32:25

194

384136190364

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 16:18:27

PHAN VĂN NHẬT (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 295)

10/04/2019 16:18:27

09/04/2019 16:32:25

195

384136190363

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 16:16:55

PHAN CHU CHINH (Chứng thực CMND, số 294)

10/04/2019 16:16:55

09/04/2019 16:32:26

196

384138190106

Đăng ký kết hôn

09/04/2019 16:05:27

ĐỖ THỊ CHIÊN

10/04/2019 16:05:27

 

197

384138190105

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

09/04/2019 15:54:40

NGUYỄN VĂN THẮNG

17/04/2019 15:54:40

 

198

384118190057

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

09/04/2019 15:42:03

NGUYỄN VĂN BÁCH

11/04/2019 15:42:03

 

199

384121190181

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/04/2019 15:24:04

TRẦN HỒNG TRỊNH

10/04/2019 15:24:04

10/04/2019 08:01:31

200

384123190259

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

09/04/2019 14:28:36

PHẠM THỊ MINH

10/04/2019 14:28:36

09/04/2019 14:55:16

201

384123190258

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

09/04/2019 14:24:14

TRẦN VĂN TRỊNH

10/04/2019 14:24:14

09/04/2019 14:55:17

202

384142190020

Đăng ký kết hôn

09/04/2019 14:20:01

TRINH VĂN  NAM

10/04/2019 14:20:01

 

203

384144190162

Thủ tục đăng ký khai sinh

09/04/2019 14:07:00

VŨ THỊ HIỀN

10/04/2019 14:07:00

09/04/2019 14:13:53

204

384144190161

Thủ tục đăng ký khai sinh

09/04/2019 14:05:22

NGUYỄN VĂN  LY

10/04/2019 14:05:22

09/04/2019 14:13:53

205

384144190160

Thủ tục đăng ký khai sinh

09/04/2019 14:03:37

VŨ ĐỨC VIỆT

10/04/2019 14:03:37

09/04/2019 14:13:54

206

384144190159

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

09/04/2019 13:58:52

VŨ VĂN TÂN

10/04/2019 13:58:52

09/04/2019 14:13:54

207

384123190257

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 11:00:56

TRẦN THỊ UYÊN TRANG

10/04/2019 12:00:00

09/04/2019 14:55:17

208

384123190256

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 10:59:26

NGUYỄN THÀNH VIÊN

10/04/2019 10:59:26

09/04/2019 14:55:18

209

384123190255

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 10:32:59

ĐỖ VĂN ĐỒNG

10/04/2019 10:32:59

09/04/2019 14:55:18

210

384123190254

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 10:31:45

HOÀNG VĂN THỊNH

10/04/2019 10:31:45

09/04/2019 14:55:19

211

384123190253

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 10:30:40

CÔNG TY VẬN TẢI TÚ TÀI

10/04/2019 10:30:40

09/04/2019 14:55:19

212

384123190252

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 10:28:52

TRẦN XUÂN VINH

10/04/2019 10:28:52

09/04/2019 14:55:20

213

384123190251

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 10:15:56

PHẠM ĐÌNH CHI

10/04/2019 10:15:56

09/04/2019 14:55:20

214

384134190033

Đăng ký kết hôn

09/04/2019 10:14:51

VŨ VĂN MẠNH

10/04/2019 10:14:51

09/04/2019 15:39:09

215

384123190250

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 10:14:28

VŨ VĂN THÂN

10/04/2019 10:14:28

09/04/2019 14:55:21

216

384134190032

Thủ tục đăng ký khai sinh

09/04/2019 10:12:52

ĐINH VĂN KIÊN

10/04/2019 10:12:52

09/04/2019 15:39:10

217

384123190249

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 10:12:38

KHỔNG VĂN TÚ

10/04/2019 10:12:38

09/04/2019 14:55:21

218

384134190031

Thủ tục đăng ký khai sinh

09/04/2019 10:11:24

NGUYỄN VĂN VINH

10/04/2019 10:11:24

09/04/2019 15:39:10

219

384123190248

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 10:06:17

TRẦN XUÂN HÓA

10/04/2019 10:06:17

09/04/2019 14:55:21

220

384139190017

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

09/04/2019 10:03:43

TRỊNH VĂN THÀNH

11/04/2019 10:03:43

09/04/2019 10:06:52

221

384123190247

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 10:03:10

TRẦN VĂN HÓA

10/04/2019 10:03:10

09/04/2019 14:55:22

222

384123190246

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 10:00:12

BÙI THỊ THỦY

10/04/2019 10:00:12

09/04/2019 14:55:22

223

384123190245

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 09:58:07

PHẠM ĐỨC THUẬN

10/04/2019 09:58:07

09/04/2019 14:55:23

224

384123190244

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 09:56:08

LÊ THỊ THỦY

10/04/2019 09:56:08

09/04/2019 14:55:23

225

384139190016

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/04/2019 09:26:29

PHẠM THỊ HƯƠNG

10/04/2019 09:26:29

09/04/2019 09:29:00

226

384139190015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 09:17:50

PHẠM THỊ THO

10/04/2019 09:17:50

09/04/2019 09:20:37

227

384125190163

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 09:15:55

VŨ THỊ GÂM

10/04/2019 09:15:55

10/04/2019 09:07:59

228

384125190162

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 09:08:59

TRẦN THỊ THAY

10/04/2019 09:08:59

10/04/2019 09:08:00

229

384121190180

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/04/2019 08:33:57

TRẦN VĂN CHIÊM

10/04/2019 08:33:57

09/04/2019 08:40:21

230

384135190327

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 08:29:03

ĐỖ ĐỨC HỮU

10/04/2019 08:29:03

09/04/2019 16:12:30

231

384135190326

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 08:28:11

VŨ VĂN THANH

10/04/2019 08:28:11

09/04/2019 16:12:30

232

384135190325

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 08:27:28

TRẦN THỊ LAN

10/04/2019 08:27:28

09/04/2019 16:12:31

233

384135190324

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

09/04/2019 08:26:26

VŨ THỊ KIM THOA

11/04/2019 08:26:26

09/04/2019 16:12:31

234

384135190323

Thủ tục đăng ký khai sinh

09/04/2019 08:25:27

VŨ THANH HẢI

10/04/2019 08:25:27

09/04/2019 16:12:31

235

384135190322

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/04/2019 08:24:35

VŨ THÁI HỌC

10/04/2019 08:24:35

09/04/2019 16:12:32

236

384135190321

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/04/2019 08:23:48

TRẦN THỊ HỒNG

10/04/2019 08:23:48

09/04/2019 16:12:32

237

384135190320

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/04/2019 08:22:57

VŨ VĂN TUÂN

10/04/2019 08:22:57

09/04/2019 16:12:33

238

384135190319

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/04/2019 08:21:59

CAO  QUỐC HUY

10/04/2019 08:21:59

09/04/2019 16:12:33

239

384133190157

Thủ tục đăng ký khai sinh

09/04/2019 08:20:22

NGUYỄN VĂN THUẬN

10/04/2019 08:20:22

12/04/2019 09:20:42

240

384139190014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/04/2019 08:16:35

VŨ THỊ LỆ

10/04/2019 08:16:35

09/04/2019 08:20:17

241

384124190238

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/04/2019 19:40:38

NGUYỄN THỊ KIM OANH

10/04/2019 17:00:00

08/04/2019 19:43:10

242

384124190237

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/04/2019 19:39:17

PHẠM MINH ĐỨC

10/04/2019 17:00:00

08/04/2019 19:43:11

243

384124190236

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/04/2019 19:37:51

TRẦN ĐỖ MINH DƯƠNG

09/04/2019 17:00:00

08/04/2019 19:43:11

244

384124190235

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/04/2019 19:36:47

NGUYỄN THỊ TÂM

09/04/2019 17:00:00

08/04/2019 19:43:11

245

384119190189

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/04/2019 16:49:30

CAO THỊ TRANG

10/04/2019 16:49:30

08/04/2019 16:53:49

246

384119190188

Thủ tục cấp bản sao trích lục kết hôn

08/04/2019 16:44:54

TRƯƠNG THỊ HUỆ

09/04/2019 16:44:54

08/04/2019 16:53:50

247

384119190187

Đăng ký kết hôn

08/04/2019 16:42:07

TRẦN VĂN TRƯỜNG

09/04/2019 16:42:07

08/04/2019 16:53:51

248

384119190186

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

08/04/2019 16:39:28

VŨ THỊ THỦY

09/04/2019 16:39:28

08/04/2019 16:53:51

249

384119190185

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai tử

08/04/2019 16:37:44

PHẠM THỊ THÚY

09/04/2019 16:37:44

08/04/2019 16:53:51

250

384119190184

Thủ tục đăng ký khai tử

08/04/2019 16:36:08

PHẠM THỊ THÚY

09/04/2019 16:36:08

08/04/2019 16:53:52

251

384121190179

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/04/2019 16:33:04

PHẠM DUY HANH

09/04/2019 16:33:04

08/04/2019 16:35:42

252

384105190401

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/04/2019 15:40:54

VŨ TIẾN THÀNH

11/04/2019 15:40:54

11/04/2019 10:34:13

253

384105190399

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/04/2019 15:31:52

NGUYỄN VĂN HÀ

11/04/2019 15:31:52

11/04/2019 10:34:13

254

384131190111

Xác định mốc giới diện tích nhà ông(Diện tích 0,5m làm máng nước tưới tiêu)

08/04/2019 15:29:03

NGÔ GIA KHOẢNH

 

 

255

384105190398

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/04/2019 15:28:49

PHẠM VĂN SỰ

11/04/2019 15:28:49

11/04/2019 10:34:14

256

384105190397

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/04/2019 15:26:30

TRẦN VĂN HÒA

11/04/2019 15:26:30

11/04/2019 10:34:14

257

384121190178

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/04/2019 15:23:11

VŨ TUẤN ANH

09/04/2019 15:23:11

08/04/2019 15:25:47

258

384131190110

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/04/2019 14:52:18

ĐÀO THỊ HÒA( CHỨNG THỰC SỔ HỘ KHẨU SỐ:241)

09/04/2019 14:52:18

08/04/2019 14:54:24

259

384131190109

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

08/04/2019 14:37:25

ĐỖ VĂN ĐẠC (ĐKLKS SỐ:59)

16/04/2019 14:37:25

08/04/2019 14:39:57

260

384131190108

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/04/2019 14:34:04

HOÀNG KHẮC SÁCH

09/04/2019 14:34:04

08/04/2019 14:39:58

261

384131190107

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/04/2019 14:30:55

TRẦN XUÂN LƯƠNG (KHAI SINH SỐ; 57

09/04/2019 14:30:55

08/04/2019 14:45:22

262

384138190104

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

08/04/2019 10:43:23

ĐỖ VĂN GIANG

16/04/2019 10:43:23

 

263

384133190156

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

08/04/2019 10:41:13

NGUYỄN THỊ SEN

09/04/2019 10:41:13

09/04/2019 07:54:34

264

384133190155

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/04/2019 10:38:48

TRẦN HUY HOÀNG

10/04/2019 10:38:48

09/04/2019 07:54:35

265

384133190154

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/04/2019 10:17:49

NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG

10/04/2019 10:17:49

09/04/2019 07:54:36

266

384118190056

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/04/2019 10:14:00

TRẦN VĂN KHOA

09/04/2019 10:14:00

 

267

384118190055

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/04/2019 10:12:05

ĐINH VĂN KHƯỚC

10/04/2019 10:12:05

 

268

384121190177

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/04/2019 10:09:55

TRẦN VĂN KHOA

09/04/2019 10:09:55

08/04/2019 15:22:15

269

384121190176

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/04/2019 09:50:44

TRẦN THỊ MƠ

09/04/2019 09:50:44

08/04/2019 10:06:21

270

384125190160

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/04/2019 09:49:02

TRẦN THỊ NGOAN

09/04/2019 09:49:02

09/04/2019 08:12:57

271

384121190175

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/04/2019 09:46:44

PHẠM VĂN PHUWONG

09/04/2019 09:46:44

08/04/2019 09:49:57

272

384121190174

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

08/04/2019 09:45:27

TRẦN VĂN TÌNH

09/04/2019 09:45:27

08/04/2019 09:49:36

273

384139190013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/04/2019 09:37:18

PHẠM VĂN THỤY

09/04/2019 09:37:18

08/04/2019 09:39:32

274

384135190318

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

08/04/2019 09:19:56

ĐỖ THỊ TRANG

09/04/2019 09:19:56

08/04/2019 16:50:12

275

384135190317

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/04/2019 09:19:09

TRẦN THỊ TƠ

09/04/2019 09:19:09

08/04/2019 16:50:12

276

384135190316

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/04/2019 09:18:13

TRẦN THANH CHINH

09/04/2019 09:18:13

08/04/2019 16:50:13

277

384135190315

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/04/2019 09:17:35

VŨ VĂN THANH

09/04/2019 09:17:35

08/04/2019 16:50:13

278

384135190314

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

08/04/2019 09:13:56

CAO VĂN YÊN

09/04/2019 09:13:56

08/04/2019 16:50:14

279

384135190313

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

08/04/2019 09:13:05

NGUYỄN VĂN TIẾN

09/04/2019 09:13:05

08/04/2019 16:50:14

280

384135190312

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

08/04/2019 09:11:56

PHẠM HUY TRỌNG

09/04/2019 09:11:56

08/04/2019 16:50:15

281

384125190159

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/04/2019 08:36:09

NGUYỄN ANH VĂN

09/04/2019 08:36:09

09/04/2019 08:12:58

282

384125190158

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/04/2019 08:27:21

PHẠM THỊ MÙI

09/04/2019 08:27:21

09/04/2019 08:12:58

283

384138190103

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

08/04/2019 08:13:00

TRẦN THỊ HIỀN

09/04/2019 08:13:00

 

284

384124190234

Đăng ký kết hôn

06/04/2019 08:42:05

PHẠM VĂN QUYẾT

08/04/2019 17:00:00

06/04/2019 08:43:25

285

384121190173

Thủ tục đăng ký khai tử

06/04/2019 08:01:06

PHẠM QUỐC HÙNG

08/04/2019 17:00:00

06/04/2019 08:03:09