Hôm nay, Thứ bảy ngày 06/06/2020

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 03/8/2019 đến 09/8/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

000.43.24.H42-190808-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/08/2019 16:23:46

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

13/08/2019 16:23:46

08/08/2019 16:29:10

2

000.43.24.H42-190808-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/08/2019 10:26:38

PHẠM VĂN ĐÔNG

13/08/2019 10:26:38

08/08/2019 14:14:50

3

000.43.24.H42-190808-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/08/2019 10:23:08

BÙI NGỌC Y

13/08/2019 10:23:08

08/08/2019 14:14:50

4

000.43.24.H42-190808-0007

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

08/08/2019 10:11:12

TRẦN VĂN ĐẮC

13/08/2019 10:11:12

08/08/2019 14:14:51

5

000.43.24.H42-190808-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/08/2019 08:52:55

LÊ THỊ ANH

13/08/2019 08:52:55

08/08/2019 14:14:51

6

000.43.24.H42-190808-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/08/2019 08:42:01

HOÀNG HOÀI NAM

13/08/2019 08:42:01

08/08/2019 14:14:52

7

000.43.24.H42-190808-0003

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

08/08/2019 07:50:02

PHẠM THỊ HÀ

13/08/2019 07:50:02

08/08/2019 14:14:52

8

000.43.24.H42-190808-0002

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

08/08/2019 07:47:41

PHẠM VĂN PHƯƠNG

13/08/2019 07:47:41

08/08/2019 14:14:53

9

000.43.24.H42-190808-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/08/2019 07:41:32

HOÀNG THỊ MÙI

13/08/2019 07:41:32

08/08/2019 14:14:53

10

000.43.24.H42-190805-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/08/2019 16:25:46

NGUYỄN VĂN THANH

08/08/2019 16:25:46

08/08/2019 14:14:54

11

000.43.24.H42-190805-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/08/2019 10:57:17

NGUYỄN QUỐC HOÀNG

08/08/2019 10:57:17

05/08/2019 14:42:17

12

000.43.24.H42-190805-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/08/2019 09:30:45

NINH VĂN TƯƠNG

08/08/2019 09:30:45

05/08/2019 09:55:36

13

000.43.24.H42-190805-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/08/2019 09:27:30

VŨ VĂN ĐOÀN

08/08/2019 09:27:30

05/08/2019 09:55:37

14

000.43.24.H42-190805-0007

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

05/08/2019 09:24:25

TRẦN THỊ HÀ

08/08/2019 09:24:25

05/08/2019 09:55:37

15

000.43.24.H42-190805-0006

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

05/08/2019 08:48:21

TRẦN VĂN ĐƯỢC

12/08/2019 08:48:21

05/08/2019 09:55:38

16

000.43.24.H42-190805-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/08/2019 08:43:56

NGUYỄN HỮU VĂN

08/08/2019 08:43:56

05/08/2019 09:55:38

17

000.43.24.H42-190805-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/08/2019 08:36:59

TRẦN VĂN HUY

08/08/2019 08:36:59

05/08/2019 09:55:38

18

000.43.24.H42-190805-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/08/2019 08:33:23

NGUYỄN VĂN TỈNH

08/08/2019 08:33:23

05/08/2019 09:55:39

19

000.43.24.H42-190805-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/08/2019 08:24:30

PHẠM TUẤN BÁCH

08/08/2019 08:24:30

05/08/2019 09:55:39

20

000.43.24.H42-190805-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/08/2019 08:21:39

PHAN VĂN ĐƯỢC

08/08/2019 08:21:39

05/08/2019 09:55:40