Hôm nay, Thứ tư ngày 26/06/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 02/3/2019 đến 08/3/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384119190125

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

08/03/2019 17:04:07

ĐINH THỊ PHƯƠNG LAN

11/03/2019 17:00:00

08/03/2019 17:07:28

2

384140190063

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 16:25:58

NGUYỄN VĂN CHUYỂN

11/03/2019 16:25:58

12/03/2019 16:43:12

3

384140190062

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 16:23:54

VŨ ĐÌNH CHIẾU

11/03/2019 16:23:54

12/03/2019 16:43:12

4

384140190061

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/03/2019 16:22:03

LÊ VĂN HOẠT

12/03/2019 16:22:03

12/03/2019 16:43:13

5

384140190060

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/03/2019 16:19:05

NGUYỄN VĂN QUÝ

11/03/2019 16:19:05

12/03/2019 16:43:13

6

384122190136

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

08/03/2019 16:16:48

NGUYỄN THỊ LIÊN

11/03/2019 16:16:48

15/03/2019 17:07:57

7

384122190135

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 16:15:02

PHẠM THỊ NGÁT

11/03/2019 16:15:02

15/03/2019 17:07:57

8

384131190066

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/03/2019 16:13:48

NGUYỀN THỊ LÀNH(ĐĂNG KÝ KS SỐ: 39)

11/03/2019 16:13:48

08/03/2019 16:16:18

9

384122190134

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 16:13:33

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

11/03/2019 16:13:33

15/03/2019 17:07:58

10

384122190133

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/03/2019 16:12:11

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

11/03/2019 16:12:11

15/03/2019 17:07:58

11

384135190176

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

08/03/2019 15:47:21

VŨ QUANG HƯỚNG

11/03/2019 15:47:21

08/03/2019 16:08:51

12

384135190175

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

08/03/2019 15:46:22

BÙI THỊ THÙY DƯƠNG

11/03/2019 15:46:22

08/03/2019 16:08:52

13

384125190095

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/03/2019 15:23:37

TRẦN MINH PHONG

11/03/2019 15:23:37

09/03/2019 09:54:46

14

384125190094

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

08/03/2019 15:22:11

DƯƠNG VĂN CẢNH

11/03/2019 15:22:11

09/03/2019 09:54:46

15

384121190109

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

08/03/2019 15:07:28

TRẦN THỊ HOÀI

11/03/2019 15:07:28

08/03/2019 15:13:31

16

384119190124

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

08/03/2019 15:01:13

TRẦN THỊ NHẬT LINH

11/03/2019 15:01:13

08/03/2019 15:05:31

17

384119190123

cấp bản sao trích lục kết hôn

08/03/2019 14:59:08

PHÙNG ĐÌNH ƠN

11/03/2019 14:59:08

08/03/2019 15:05:32

18

384144190088

Thủ tục đăng ký khai tử

08/03/2019 14:56:12

TRẦN VĂN PHONG

11/03/2019 14:56:12

08/03/2019 15:06:15

19

384135190174

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 14:55:58

NGUYỄN TRUNG HIẾU

11/03/2019 14:55:58

08/03/2019 16:08:52

20

384135190173

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

08/03/2019 14:54:47

LÊ HỒNG ĐÔ

11/03/2019 14:54:47

08/03/2019 16:08:53

21

384144190087

Thủ tục đăng ký khai tử

08/03/2019 14:54:21

NGUYỄN VĂN PHÚ

11/03/2019 14:54:21

08/03/2019 15:06:15

22

384135190172

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 14:47:34

CAO ĐỨC TRỌNG

11/03/2019 14:47:34

08/03/2019 16:08:53

23

384135190171

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 14:46:34

TRẦN VĂN PHƯỢNG

11/03/2019 14:46:34

08/03/2019 16:08:53

24

384131190065

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 14:22:25

PHÙNG THỊ HUÊ( CHỨNG THỰC CMND SỐ:152)

11/03/2019 14:22:25

08/03/2019 14:25:06

25

384144190086

Thủ tục đăng ký khai tử

08/03/2019 14:20:15

NGUYỄN VĂN PHÚ

11/03/2019 14:20:15

08/03/2019 15:06:16

26

384144190085

Thủ tục đăng ký khai tử

08/03/2019 14:18:52

NGUYỄN VĂN TUYÊN

11/03/2019 14:18:52

08/03/2019 15:06:16

27

384144190084

Thủ tục đăng ký khai tử

08/03/2019 14:17:01

NGUYỄN VĂN VỮNG

11/03/2019 14:17:01

08/03/2019 15:06:17

28

384144190083

Thủ tục đăng ký khai tử

08/03/2019 14:15:23

TRẦN VĂN ƯỚC

11/03/2019 14:15:23

08/03/2019 15:06:17

29

384144190082

Thủ tục đăng ký khai tử

08/03/2019 14:13:32

NGÔ VĂN CƯỜNG

11/03/2019 14:13:32

08/03/2019 15:06:17

30

384144190081

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/03/2019 13:59:32

TRẦN VĂN AN

11/03/2019 13:59:32

08/03/2019 14:06:10

31

384144190080

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/03/2019 13:58:07

NGUYỄN TIẾN TRƯỞNG

11/03/2019 13:58:07

08/03/2019 14:06:11

32

384144190079

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/03/2019 13:56:30

VŨ KIÊN CƯỜNG

11/03/2019 13:56:30

08/03/2019 14:06:11

33

384144190078

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/03/2019 13:54:35

BÙI THỊ THANH THỦY

11/03/2019 13:54:35

08/03/2019 14:06:12

34

384144190077

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/03/2019 13:53:09

TRẦN VĂN HUỲNH

11/03/2019 13:53:09

08/03/2019 14:06:12

35

384144190076

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/03/2019 13:51:05

NGÔ ĐÌNH DIỆM

11/03/2019 13:51:05

08/03/2019 14:06:13

36

384124190155

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

08/03/2019 11:06:09

NGUYỄN VĂN PHÚ

11/03/2019 12:00:00

08/03/2019 11:08:16

37

384144190075

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 10:41:39

LÊ THỊ HƯƠNG

11/03/2019 10:41:39

08/03/2019 10:48:21

38

384144190074

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 10:39:53

VŨ VĂN HUỲNH

11/03/2019 10:39:53

08/03/2019 10:48:21

39

384144190073

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 10:38:36

NGÔ MINH CÔNG

11/03/2019 10:38:36

08/03/2019 10:48:22

40

384144190072

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 10:36:58

TRẦN MẠNH SỸ

11/03/2019 10:36:58

08/03/2019 10:48:22

41

384144190071

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 10:35:33

ĐOÀN THỊ THANH HUYỀN

11/03/2019 10:35:33

08/03/2019 10:48:23

42

384144190070

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 10:34:01

TRẦN VĂN HIỆP

11/03/2019 10:34:01

08/03/2019 10:48:23

43

384144190069

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 10:32:20

TRẦN THỊ THÊU

11/03/2019 10:32:20

08/03/2019 10:48:23

44

384144190068

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 10:29:54

NGUYỄN TUẤN ANH

11/03/2019 10:29:54

14/03/2019 17:14:02

45

384144190067

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 10:28:03

TRẦN QUỐC ĐOÀN

11/03/2019 10:28:03

08/03/2019 10:48:24

46

384124190154

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

08/03/2019 10:21:32

VŨ KIM TÂN

15/03/2019 10:21:32

08/03/2019 10:25:16

47

384124190153

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

08/03/2019 10:20:04

TRẦN THỊ MAI

15/03/2019 10:20:04

08/03/2019 10:25:17

48

384144190066

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 10:06:52

TRẦN THỊ THANH

11/03/2019 10:06:52

08/03/2019 10:21:41

49

384144190065

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 10:04:15

PHẠM VĂN VIỆT

11/03/2019 10:04:15

08/03/2019 10:21:41

50

384123190165

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 09:53:31

NGUYỄN THỊ LÝ

11/03/2019 09:53:31

08/03/2019 10:20:39

51

384123190164

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 09:52:11

VŨ THỊ BÍCH NGỌC

11/03/2019 09:52:11

08/03/2019 10:20:39

52

384123190163

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 09:50:52

VŨ THỊ MỪNG

11/03/2019 09:50:52

08/03/2019 10:20:40

53

384123190162

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 09:49:32

VŨ THỊ LIÊN

11/03/2019 09:49:32

08/03/2019 10:20:40

54

384123190161

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 09:45:29

LÊ THỊ LEN

11/03/2019 09:45:29

08/03/2019 10:20:41

55

384144190064

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 09:44:15

ĐỖ THỊ VÂN

11/03/2019 09:44:15

08/03/2019 09:58:12

56

384123190160

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 09:43:57

PHẠM MINH TUÂN

11/03/2019 09:43:57

08/03/2019 10:20:41

57

384144190063

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 09:42:15

TRẦN QUANG HUY

11/03/2019 09:42:15

08/03/2019 09:58:13

58

384123190159

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/03/2019 09:40:54

VŨ HỮU LONG

12/03/2019 09:40:54

08/03/2019 10:20:41

59

384144190062

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 09:40:33

VŨ THỊ HOA

11/03/2019 09:40:33

08/03/2019 09:58:13

60

384144190061

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 09:38:57

NGUYỄN VĂN DŨNG

11/03/2019 09:38:57

08/03/2019 09:58:13

61

384144190060

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 09:37:11

LÊ THỊ HẠNH

11/03/2019 09:37:11

08/03/2019 09:58:14

62

384131190064

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/03/2019 09:37:11

TRẦN XUÂN BẠCH (ĐĂNG KÝ KHAI SINH SỐ:38)

11/03/2019 09:37:11

08/03/2019 14:20:58

63

384144190059

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 09:35:29

TỐNG THÀNH THƠ

11/03/2019 09:35:29

08/03/2019 09:58:14

64

384144190058

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 09:33:50

LÊ THỊ NHUNG

11/03/2019 09:33:50

08/03/2019 09:58:15

65

384131190063

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 09:33:35

NGUYỄN VĂN QUYẾT (CHỨNG THỰC CMND SỐ:151)

11/03/2019 09:33:35

08/03/2019 14:20:59

66

384136190251

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/03/2019 09:33:22

VŨ MINH HẢI (KS 33)

11/03/2019 09:33:22

08/03/2019 09:39:21

67

384144190057

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 09:32:11

VŨ CÔNG DÂN

11/03/2019 09:32:11

08/03/2019 09:58:15

68

384136190250

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/03/2019 09:31:07

PHAN VĂN HUÂN (KS 32)

11/03/2019 09:31:07

08/03/2019 09:39:22

69

384123190158

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/03/2019 09:30:42

VŨ THỊ MỪNG

12/03/2019 09:30:42

08/03/2019 10:20:42

70

384144190056

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 09:30:01

VŨ VĂN MỸ

11/03/2019 09:30:01

08/03/2019 09:58:15

71

384123190157

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/03/2019 09:29:15

VŨ HỮU LONG

12/03/2019 09:29:15

08/03/2019 10:20:42

72

384136190249

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/03/2019 09:29:14

ĐẶNG VĂN THỪA (KS 31)

11/03/2019 09:29:14

08/03/2019 09:39:23

73

384144190055

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 09:27:51

TRỊNH ĐỨC TRUNG

11/03/2019 09:27:51

08/03/2019 09:58:16

74

384123190156

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/03/2019 09:26:01

PHẠM VĂN DƯƠNG

12/03/2019 09:26:01

08/03/2019 10:20:43

75

384144190054

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 09:25:50

TRẦN VĂN DŨNG

11/03/2019 09:25:50

08/03/2019 09:58:16

76

384123190155

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/03/2019 09:24:40

NGUYỄN THỊ GA

12/03/2019 09:24:40

08/03/2019 10:20:43

77

384123190154

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/03/2019 09:23:12

NGUYỄN VĂN DU

12/03/2019 09:23:12

08/03/2019 10:20:43

78

384123190153

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/03/2019 09:21:33

TỐNG VĂN DŨNG

12/03/2019 09:21:33

08/03/2019 10:20:44

79

384123190152

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/03/2019 09:19:45

VŨ XUÂN HY

12/03/2019 09:19:45

08/03/2019 10:20:44

80

384123190151

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/03/2019 09:18:22

VŨ VĂN HÂN

12/03/2019 09:18:22

08/03/2019 10:20:45

81

384123190150

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/03/2019 09:13:38

NGUYỄN VĂN MÃO

12/03/2019 09:13:38

08/03/2019 10:20:45

82

384123190149

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/03/2019 09:11:52

VŨ VĂN THỊNH

12/03/2019 09:11:52

08/03/2019 10:20:46

83

384123190148

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

08/03/2019 09:10:23

VŨ VĂN TRƯỜNG

12/03/2019 09:10:23

08/03/2019 10:20:46

84

384121190108

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 09:06:34

NGUYỄN VĂN NAM

11/03/2019 09:06:34

08/03/2019 09:09:25

85

384136190248

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 08:38:37

DƯƠNG THỊ DUYÊN MƠ (Chứng thực thẻ BHYT, số 203)

11/03/2019 08:38:37

08/03/2019 08:44:02

86

384136190247

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 08:36:41

NGUYỄN THỊ GIANG (Chứng thực CMND, số 202)

11/03/2019 08:36:41

08/03/2019 08:44:03

87

384136190246

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 08:35:16

PHẠM VĂN PHÚ (Chứng thực CMND, số 201)

11/03/2019 08:35:16

08/03/2019 08:44:03

88

384134190017

Đăng ký kết hôn

08/03/2019 08:31:35

NGUYỄN THẾ DOANH

11/03/2019 08:31:35

09/03/2019 07:36:37

89

384134190016

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

08/03/2019 08:29:50

NGÔ THỊ MAI

11/03/2019 08:29:50

09/03/2019 07:36:58

90

384136190245

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 08:28:47

TRẦN THỊ MÁT (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, số 200, ĐTMG)

11/03/2019 08:28:47

08/03/2019 08:44:04

91

384136190244

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 08:27:01

PHAN THỊ PHƯƠNG ANH (Chứng thực chứng chỉ bồi dưỡng kế toán, số 199)

11/03/2019 08:27:01

08/03/2019 08:44:04

92

384136190243

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 08:25:32

NGUYỄN THỊ THANH (Chứng thực QĐ lương, số 198, ĐTMG)

11/03/2019 08:25:32

08/03/2019 08:44:05

93

384136190242

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 08:23:44

HOÀNG TUẤN NGỌC (Chứng thực QĐ lương, số 197)

11/03/2019 08:23:44

08/03/2019 08:44:05

94

384136190241

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/03/2019 08:21:42

NHỮ THỊ BÍCH NGỌC (Chứng thực giấy chứng nhận QSDĐ, số 196, ĐTMG)

11/03/2019 08:21:42

08/03/2019 08:44:05

95

384105190195

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/03/2019 16:30:23

PHẠM VĂN TIỂN

12/03/2019 16:30:23

07/03/2019 16:53:53

96

384105190194

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/03/2019 16:13:15

PHẠM THỊ LAN

12/03/2019 16:13:15

07/03/2019 16:53:53

97

384138190071

Thủ tục đăng ký khai tử

07/03/2019 16:10:37

NGUYỄN THỊ SEN

08/03/2019 16:10:37

 

98

384120190090

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 16:09:55

VŨ VĂN QUÂN

08/03/2019 16:09:55

07/03/2019 16:14:14

99

384120190089

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 16:08:50

NGUYỄN VĂN HẢI

08/03/2019 16:08:50

07/03/2019 16:14:14

100

384124190152

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

07/03/2019 15:49:51

VŨ VĂN HOÀNG

14/03/2019 15:49:51

07/03/2019 15:52:55

101

384125190093

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 15:47:59

TRẦN THỊ ĐÀO

08/03/2019 15:47:59

07/03/2019 16:33:54

102

384125190092

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 15:46:48

PHẠM THỊ PHƯƠNG

08/03/2019 15:46:48

07/03/2019 16:33:54

103

384125190091

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

07/03/2019 15:41:31

CÔNG TY TNHH XD & TM KIM THÀNH

21/03/2019 15:41:31

07/03/2019 16:32:34

104

384125190090

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

07/03/2019 15:39:30

HTX DỊCH VỤ NN KIẾN TRUNG

21/03/2019 15:39:30

07/03/2019 16:32:35

105

384125190089

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

07/03/2019 15:38:16

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ KIM CHÍNH

21/03/2019 15:38:16

07/03/2019 16:32:35

106

384125190088

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

07/03/2019 15:37:22

TRẠM Y TẾ XÃ KIM CHÍNH

21/03/2019 15:37:22

07/03/2019 16:32:36

107

384125190087

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

07/03/2019 15:36:23

UBMTTQVN XÃ KIM CHÍNH

21/03/2019 15:36:23

07/03/2019 16:32:36

108

384125190086

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

07/03/2019 15:35:21

NHÂN DÂN VÀ CÁN BỘ XÓM 7A

21/03/2019 15:35:21

07/03/2019 16:32:37

109

384125190085

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

07/03/2019 15:30:12

NHÂN DÂN VÀ CÁN BỘ XÓM 4

21/03/2019 15:30:12

07/03/2019 16:32:37

110

384125190084

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

07/03/2019 15:27:42

NHÂN DÂN VÀ CÁN BỘ XÓM 2

21/03/2019 15:27:42

07/03/2019 16:32:37

111

384121190107

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 15:06:18

HOÀNG VĂN QUANG

08/03/2019 15:06:18

07/03/2019 15:09:07

112

384121190106

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 14:52:54

PHẠM THỊ THU

08/03/2019 14:52:54

07/03/2019 14:58:38

113

384105190193

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/03/2019 14:44:13

NGUYỄN MẠNH HÙNG

12/03/2019 14:44:13

07/03/2019 15:12:41

114

384105190192

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/03/2019 14:22:02

PHAN ĐÌNH HẢI

12/03/2019 14:22:02

07/03/2019 15:12:42

115

384105190191

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

07/03/2019 11:14:59

ĐỖ THỊ XUÂN

12/03/2019 12:00:00

07/03/2019 15:12:42

116

384105190190

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

07/03/2019 11:12:25

TRẦN VĂN ĐẠI

12/03/2019 12:00:00

07/03/2019 15:12:42

117

384105190189

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

07/03/2019 11:10:11

TRẦN VĂN LÂM

12/03/2019 12:00:00

07/03/2019 15:12:43

118

384105190188

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

07/03/2019 11:08:01

PHẠM VĂN LỢI

12/03/2019 12:00:00

07/03/2019 15:12:43

119

384105190187

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

07/03/2019 11:05:43

NGUYỄN VĂN QUANG

12/03/2019 12:00:00

07/03/2019 15:12:44

120

384105190186

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/03/2019 11:02:32

TRẦN QUANG CHIẾN

12/03/2019 12:00:00

07/03/2019 15:12:44

121

384127190042

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

07/03/2019 10:55:44

PHAN VĂN TRƯỜNG

08/03/2019 10:55:44

07/03/2019 16:41:06

122

384127190041

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 10:53:46

TRẦN VĂN PHONG

08/03/2019 10:53:46

07/03/2019 16:41:07

123

384127190040

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 10:51:41

NGUYỄN VĂN NGỌC

08/03/2019 10:51:41

07/03/2019 16:41:07

124

384127190039

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 10:49:26

NGUYỄN VĂN HUY

08/03/2019 10:49:26

07/03/2019 16:41:08

125

384105190185

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/03/2019 10:48:39

VŨ THỊ THOA

12/03/2019 10:48:39

07/03/2019 15:12:44

126

384105190184

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/03/2019 10:38:31

DOÃN THỊ THU

12/03/2019 10:38:31

07/03/2019 15:12:45

127

384105190183

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/03/2019 10:36:23

VŨ VĂN THÀNH

12/03/2019 10:36:23

07/03/2019 15:12:45

128

384118190034

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/03/2019 10:34:41

NINH VĂN THỤY

08/03/2019 10:34:41

 

129

384118190033

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/03/2019 10:32:08

TRẦN ANH DŨNG

08/03/2019 10:32:08

 

130

384121190105

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

07/03/2019 10:25:00

PHẠM VĂN CỐNG

14/03/2019 10:25:00

07/03/2019 14:51:55

131

384125190083

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 10:20:33

PHẠM THỊ TÌNH

08/03/2019 10:20:33

07/03/2019 16:33:55

132

384125190082

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

07/03/2019 10:19:04

TRẦN THỊ LAN

08/03/2019 10:19:04

07/03/2019 16:33:55

133

384105190182

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/03/2019 10:10:12

PHẠM VĂN SỬ

12/03/2019 10:10:12

07/03/2019 15:12:46

134

384124190151

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/03/2019 10:05:22

NGUYỄN QUANG THÁI

08/03/2019 10:05:22

07/03/2019 10:08:00

135

384105190181

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/03/2019 10:05:21

VŨ ĐỨC BÍNH

12/03/2019 10:05:21

07/03/2019 15:12:46

136

384105190180

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/03/2019 10:02:38

VŨ THỊ NGOAN

12/03/2019 10:02:38

07/03/2019 15:12:47

137

384129190117

Thủ tục đăng ký khai tử

07/03/2019 09:52:00

PHẠM VĂN TÌNH

08/03/2019 09:52:00

07/03/2019 10:02:04

138

384129190116

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/03/2019 09:50:42

TRẦN VĂN PHONG

08/03/2019 09:50:42

07/03/2019 10:02:04

139

384119190122

Thủ tục cấp bản sao trích lục kết hôn

07/03/2019 09:50:21

TRẦN THỊ THƠM

08/03/2019 09:50:21

07/03/2019 09:54:04

140

384129190115

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/03/2019 09:48:51

PHẠM VĂN CẦU

08/03/2019 09:48:51

07/03/2019 10:02:05

141

384119190121

Đăng ký kết hôn

07/03/2019 09:48:37

TRỊNH NAM HUY

08/03/2019 09:48:37

07/03/2019 09:54:05

142

384129190114

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/03/2019 09:47:51

BÙI VĂN TIẾP

08/03/2019 09:47:51

07/03/2019 10:02:05

143

384129190113

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/03/2019 09:46:35

PHẠM THỊ MINH

08/03/2019 09:46:35

07/03/2019 10:02:06

144

384129190112

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/03/2019 09:45:35

LÊ THANH BÌNH

08/03/2019 09:45:35

07/03/2019 10:02:06

145

384121190104

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 09:44:29

NGUYỄN VĂN PHÚC

08/03/2019 09:44:29

07/03/2019 09:47:36

146

384129190111

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/03/2019 09:44:03

ĐÀO VĂN PHONG

08/03/2019 09:44:03

07/03/2019 10:02:06

147

384129190110

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/03/2019 09:42:46

TRẦN TIẾN DŨNG

08/03/2019 09:42:46

07/03/2019 10:02:07

148

384129190109

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/03/2019 09:41:34

PHẠM VĂN THÁI

08/03/2019 09:41:34

07/03/2019 10:02:07

149

384130190090

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 09:40:31

PHẠM VĂN BẨY

08/03/2019 09:40:31

07/03/2019 09:46:34

150

384129190108

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

07/03/2019 09:39:53

PHẠM THỊ LAN

08/03/2019 09:39:53

07/03/2019 10:02:07

151

384130190089

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 09:39:31

TRẦN VĂN ĐIỀU

08/03/2019 09:39:31

07/03/2019 09:46:35

152

384129190107

Đăng ký kết hôn

07/03/2019 09:38:31

ĐỖ THỊ THỦY

08/03/2019 09:38:31

07/03/2019 10:02:08

153

384130190088

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 09:38:02

TRẦN VĂN ĐIỀU

08/03/2019 09:38:02

07/03/2019 09:46:35

154

384129190106

Đăng ký kết hôn

07/03/2019 09:37:10

LÃ THỊ HUYỀN TRANG

08/03/2019 09:37:10

07/03/2019 10:02:08

155

384129190105

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

07/03/2019 09:35:44

TRẦN VĂN PHÚC

08/03/2019 09:35:44

07/03/2019 10:02:08

156

384129190104

Đăng ký kết hôn

07/03/2019 09:34:48

TRẦN THỊ HƯƠNG

08/03/2019 09:34:48

07/03/2019 10:02:09

157

384129190103

Đăng ký kết hôn

07/03/2019 09:33:56

NGÔ VĂN NGHIÊM

08/03/2019 09:33:56

07/03/2019 10:02:09

158

384130190087

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 08:58:00

TRƯƠNG THÀNH ĐÔNG

08/03/2019 08:58:00

07/03/2019 09:46:36

159

384130190086

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 08:54:51

NGUYỄN THỊ HIÊN

08/03/2019 08:54:51

07/03/2019 09:46:36

160

384130190085

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 08:53:46

NGUYỄN VĂN VĨNH

08/03/2019 08:53:46

07/03/2019 09:46:36

161

384130190084

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 08:52:43

PHẠM THỊ HƯƠNG

08/03/2019 08:52:43

07/03/2019 09:46:37

162

384130190083

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 08:51:26

HOÀNG THỊ HOÀI

08/03/2019 08:51:26

07/03/2019 09:46:37

163

384130190082

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/03/2019 08:50:13

NGUYỄN VĂN VĨNH

08/03/2019 08:50:13

07/03/2019 09:46:38

164

384138190070

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/03/2019 08:31:25

ĐOÀN THỊ HẠNH

08/03/2019 08:31:25

 

165

384138190069

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/03/2019 08:28:56

ĐOÀN VĂN VIỆT

08/03/2019 08:28:56

 

166

384132190067

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/03/2019 16:29:23

TRƯƠNG VĂN QUANG

07/03/2019 16:29:23

06/03/2019 16:33:49

167

384132190066

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

06/03/2019 16:28:16

PHẠM BÍCH NGỌC

13/03/2019 16:28:16

06/03/2019 16:34:08

168

384132190065

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

06/03/2019 16:26:38

NGUYỄN THỊ TUYẾN

13/03/2019 16:26:38

06/03/2019 16:34:26

169

384140190059

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 16:25:54

NGUYỄN VĂN BÍNH

07/03/2019 16:25:54

08/03/2019 16:28:41

170

384132190064

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

06/03/2019 16:25:21

PHẠM VĂN KHƯƠNG

13/03/2019 16:25:21

06/03/2019 16:34:47

171

384122190132

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

06/03/2019 16:24:16

TRẦN VĂN KHƯƠNG

07/03/2019 16:24:16

15/03/2019 17:07:58

172

384132190063

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/03/2019 16:23:44

ĐẶNG VĂN ĐẠI

07/03/2019 16:23:44

06/03/2019 16:35:06

173

384140190058

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 16:23:17

MAI VĂN HỚI

07/03/2019 16:23:17

08/03/2019 16:28:42

174

384122190131

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

06/03/2019 16:22:55

NGUYỄN THỊ BÍCH

07/03/2019 16:22:55

15/03/2019 17:07:59

175

384122190130

Đăng ký kết hôn

06/03/2019 16:21:36

TRẦN VĂN NAM

07/03/2019 16:21:36

15/03/2019 17:07:59

176

384140190057

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/03/2019 16:19:56

ĐOÀN VĂN TUÂN

07/03/2019 16:19:56

08/03/2019 16:28:42

177

384140190056

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/03/2019 16:15:56

MAI VĂN HỚI

07/03/2019 16:15:56

08/03/2019 16:28:42

178

384140190055

Thủ tục đăng ký khai tử

06/03/2019 16:12:59

LÊ THỊ HƯƠNG

07/03/2019 16:12:59

08/03/2019 16:28:43

179

384127190038

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 16:10:30

NGUYỄN ÁNH NGUYỆT

07/03/2019 16:10:30

06/03/2019 16:15:34

180

384127190037

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 16:08:16

TRỊNH. VĂN LƯƠNG Q

07/03/2019 16:08:16

06/03/2019 16:15:35

181

384127190036

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 16:04:25

NGUYỄN THỊ THẢO

07/03/2019 16:04:25

06/03/2019 16:15:36

182

384127190035

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 16:02:42

ĐỖ VĂN THÂN

07/03/2019 16:02:42

06/03/2019 16:15:36

183

384121190103

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 16:00:54

NGUYỄN VĂN TÚC

07/03/2019 16:00:54

06/03/2019 16:03:33

184

384136190240

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 15:54:16

PHAN THỊ OANH (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, số 195, ĐTMG)

07/03/2019 15:54:16

06/03/2019 16:42:12

185

384136190239

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 15:48:04

PHẠM THỊ NHUNG (Chứng thực sổ BHXH, số 0916572338)

07/03/2019 15:48:04

06/03/2019 16:42:13

186

384136190238

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 15:45:11

NGUYỄN VĂN HOÀNG (Chứng thực CCCD, số 193)

07/03/2019 15:45:11

06/03/2019 16:42:13

187

384118190032

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

06/03/2019 15:05:13

TRẦN VĂN THAO

08/03/2019 15:05:13

 

188

384125190081

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 15:02:21

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

20/03/2019 15:02:21

07/03/2019 16:32:38

189

384125190080

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 15:00:27

PHAN VĂN BÌNH

20/03/2019 15:00:27

07/03/2019 16:26:58

190

384125190079

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 14:59:20

NGUYỄN THÀNH TRANG

20/03/2019 14:59:20

07/03/2019 16:32:38

191

384125190078

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 14:57:50

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

20/03/2019 14:57:50

07/03/2019 16:32:39

192

384125190077

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 14:56:20

BÙI ĐỨC PHONG

20/03/2019 14:56:20

07/03/2019 16:26:59

193

384125190076

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 14:54:55

TRẦN VĂN HẢO

20/03/2019 14:54:55

07/03/2019 16:26:59

194

384125190075

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 14:53:55

DƯƠNG VĂN ĐỨC

20/03/2019 14:53:55

07/03/2019 16:27:00

195

384125190074

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 14:52:58

PHAN QUỐC PHÒNG

20/03/2019 14:52:58

07/03/2019 16:27:00

196

384125190073

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 14:52:05

PHAN VĂN DO

20/03/2019 14:52:05

 

197

384125190072

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 14:50:23

TRẦN VĂN THÙY

20/03/2019 14:50:23

07/03/2019 16:27:01

198

384125190071

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 14:49:16

TRẦN GIA THOẠI

20/03/2019 14:49:16

07/03/2019 16:27:01

199

384125190070

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 14:47:44

TRẦN VĂN TUYÊN

20/03/2019 14:47:44

07/03/2019 16:27:02

200

384125190069

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 14:45:47

PHẠM THỊ MỪNG

20/03/2019 14:45:47

07/03/2019 16:27:02

201

384125190068

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 14:42:44

TRẦN ĐĂNG NAM

20/03/2019 14:42:44

07/03/2019 16:32:39

202

384135190170

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/03/2019 14:36:39

TRẦN VĂN SÁU

07/03/2019 14:36:39

06/03/2019 16:03:25

203

384135190169

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

06/03/2019 14:34:53

CAO THANH TRƯỜNG

13/03/2019 14:34:53

06/03/2019 16:03:26

204

384135190168

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

06/03/2019 14:33:23

TRẦN THỊ MAI

07/03/2019 14:33:23

08/03/2019 16:08:54

205

384135190167

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

06/03/2019 14:32:30

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

07/03/2019 14:32:30

06/03/2019 16:03:26

206

384135190166

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 14:30:22

DƯƠNG THỊ THU HẢI

07/03/2019 14:30:22

06/03/2019 16:03:27

207

384123190147

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 14:30:15

VŨ HOÀNG HIỆP

07/03/2019 14:30:15

08/03/2019 08:59:45

208

384123190146

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 14:28:56

PHẠM VĂN DƯƠNG

07/03/2019 14:28:56

08/03/2019 08:59:46

209

384135190165

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

06/03/2019 14:28:50

PHÙNG HẢI ĐĂNG

07/03/2019 14:28:50

06/03/2019 16:03:27

210

384123190145

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 14:26:49

TRƯƠNG THỊ THỦY

07/03/2019 14:26:49

08/03/2019 08:59:46

211

384123190144

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 14:25:07

NGUYỄN THỊ GA

07/03/2019 14:25:07

08/03/2019 08:59:47

212

384123190143

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 14:23:35

PHÙNG THỊ KIỀU

07/03/2019 14:23:35

08/03/2019 08:59:47

213

384123190142

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 14:22:18

VŨ VĂN THẾ

07/03/2019 14:22:18

08/03/2019 08:59:47

214

384123190141

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 14:20:50

MAI THỊ VUI

07/03/2019 14:20:50

08/03/2019 08:59:48

215

384123190140

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 14:19:20

BÙI THỊ HỒNG BÍCH

07/03/2019 14:19:20

08/03/2019 08:59:48

216

384123190139

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 14:17:19

PHẠM VĂN LỢI

07/03/2019 14:17:19

08/03/2019 08:59:49

217

384123190138

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 14:15:35

TRẦN VĂN THOẠI

07/03/2019 14:15:35

08/03/2019 08:59:49

218

384123190137

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 14:14:04

VŨ THỊ LÊ

07/03/2019 14:14:04

08/03/2019 08:59:49

219

384124190150

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

06/03/2019 14:13:14

ĐỖ VĂN PHÒNG

07/03/2019 14:13:14

06/03/2019 14:17:07

220

384123190136

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 14:09:43

PHẠM THUẬN LỢI

07/03/2019 14:09:43

08/03/2019 08:59:50

221

384126190065

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 09:43:34

TRẦN THỊ DỰU

07/03/2019 09:43:34

06/03/2019 09:47:16

222

384126190064

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 09:42:25

ĐOÀN THỊ HIỀN

07/03/2019 09:42:25

06/03/2019 09:47:17

223

384124190149

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 09:41:39

NGUYỄN THỊ NGỌC

07/03/2019 09:41:39

06/03/2019 09:45:08

224

384126190063

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 09:40:45

TRẦN VĂN HOẠT

07/03/2019 09:40:45

06/03/2019 09:47:18

225

384124190148

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 09:40:41

LÊ THỊ GẤM

07/03/2019 09:40:41

06/03/2019 09:45:09

226

384124190147

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

06/03/2019 09:39:39

TRẦN THỊ HỒI

07/03/2019 09:39:39

06/03/2019 09:45:10

227

384121190102

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

06/03/2019 09:35:22

TRẦN THỊ DẦN

07/03/2019 09:35:22

06/03/2019 09:39:29

228

384121190101

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

06/03/2019 09:33:57

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

07/03/2019 09:33:57

06/03/2019 09:39:12

229

384124190146

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 09:28:20

NGUYỄN VĂN THỤY

07/03/2019 09:28:20

06/03/2019 09:45:10

230

384124190145

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

06/03/2019 09:26:51

NGUYỄN THỊ HẰNG

07/03/2019 09:26:51

06/03/2019 09:45:11

231

384131190062

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 09:25:04

LÊ VĂN KHOA( CMND, QĐ BẢO TRỢ)

07/03/2019 09:25:04

06/03/2019 10:11:03

232

384131190061

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 09:22:14

TRẦN VĂN TÂN( CHỨNG THỰC CMND SỐ:150

07/03/2019 09:22:14

06/03/2019 09:27:57

233

384131190060

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

06/03/2019 09:12:04

TRỊNH THỊ HIỀN (CHỨNG THỰC CCCD)

07/03/2019 09:12:04

06/03/2019 09:27:58

234

384125190067

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 08:36:19

TRẦN NGỌC TRANG

20/03/2019 08:36:19

07/03/2019 16:32:39

235

384136190237

Đăng ký kết hôn

06/03/2019 08:35:37

VŨ VĂN TÚ (KH 16)

07/03/2019 08:35:37

06/03/2019 08:40:29

236

384125190066

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 08:35:13

BÙI THỊ NGỌC LAN

20/03/2019 08:35:13

07/03/2019 16:32:40

237

384125190065

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 08:34:22

PHẠM THỊ THU HÀ

20/03/2019 08:34:22

07/03/2019 16:32:40

238

384125190064

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 08:33:13

ĐỖ HOÀI TÂM

20/03/2019 08:33:13

07/03/2019 16:32:40

239

384125190063

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 08:32:04

TRẦN THỊ TƠ

20/03/2019 08:32:04

07/03/2019 16:32:41

240

384125190062

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 08:30:40

VŨ ĐÌNH THIỆM

20/03/2019 08:30:40

07/03/2019 16:32:41

241

384125190061

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 08:29:30

PHAN VĂN THƯỜNG

20/03/2019 08:29:30

07/03/2019 16:32:41

242

384125190060

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 08:28:28

NGUYỄN MẠNH TUẤN

20/03/2019 08:28:28

07/03/2019 16:32:42

243

384125190059

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 08:27:47

PHAN VĂN TIỆN

20/03/2019 08:27:47

 

244

384125190058

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 08:26:53

TRẦN VĂN CHÍ

20/03/2019 08:26:53

07/03/2019 16:32:51

245

384125190057

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/03/2019 08:25:35

DƯƠNG THỊ VÂN

20/03/2019 08:25:35

07/03/2019 16:32:52

246

384121190100

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

06/03/2019 08:00:38

TRƯƠNG THÀNH QUYẾT

07/03/2019 08:00:38

06/03/2019 08:04:56

247

384127190034

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

06/03/2019 07:56:30

PHẠM THỊ QUẾ

08/03/2019 07:56:30

06/03/2019 16:15:36

248

384127190033

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

06/03/2019 07:55:02

TRẦN VĂN PHONG

08/03/2019 07:55:02

06/03/2019 16:15:37

249

384122190129

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

05/03/2019 16:44:02

TRẦN THỊ HOA

06/03/2019 16:44:02

15/03/2019 17:07:59

250

384122190128

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

05/03/2019 16:42:41

NGUYỄN THỊ BÍCH

12/03/2019 16:42:41

15/03/2019 17:08:00

251

384124190144

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

05/03/2019 16:36:14

ĐỖ HỒNG THANH

06/03/2019 16:36:14

05/03/2019 16:42:51

252

384120190088

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 16:35:47

NGUYỄN THỊ HOA

06/03/2019 16:35:47

05/03/2019 16:44:34

253

384124190143

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

05/03/2019 16:35:12

ĐẶNG THỊ NGOAN

12/03/2019 16:35:12

05/03/2019 16:42:52

254

384120190087

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 16:21:49

TRẦN MẠNH TƯỜNG

06/03/2019 16:21:49

05/03/2019 16:44:35

255

384120190086

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/03/2019 16:20:47

TRẦN VĂN ÁNH

06/03/2019 16:20:47

05/03/2019 16:44:35

256

384120190085

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

05/03/2019 16:19:17

TRẦN VĂN ÁNH

06/03/2019 16:19:17

05/03/2019 16:44:36

257

384120190084

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 16:18:14

NGUYỄN VĂN THẮNG

06/03/2019 16:18:14

05/03/2019 16:44:36

258

384120190083

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 16:17:07

HOÀNG THỊ THỦY

06/03/2019 16:17:07

05/03/2019 16:44:36

259

384120190082

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 16:16:05

BÙI THỊ CHÂU LOAN

06/03/2019 16:16:05

05/03/2019 16:44:37

260

384120190081

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 16:14:17

NGUYỄN XUÂN THỦY

06/03/2019 16:14:17

05/03/2019 16:44:37

261

384125190056

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

05/03/2019 16:12:48

ĐỖ VĂN SỸ

19/03/2019 16:12:48

05/03/2019 16:16:56

262

384120190080

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 16:12:36

TRIỆU KIM CƯƠNG

06/03/2019 16:12:36

05/03/2019 16:44:38

263

384125190055

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

05/03/2019 16:11:29

TRẦN VĂN NHU

19/03/2019 16:11:29

05/03/2019 16:16:57

264

384125190054

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

05/03/2019 16:08:39

NGUYỄN XUÂN TĨNH

19/03/2019 16:08:39

05/03/2019 16:16:57

265

384124190142

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

05/03/2019 16:06:46

VŨ VĂN THIỆN

06/03/2019 16:06:46

05/03/2019 16:37:53

266

384125190053

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

05/03/2019 16:02:33

LÊ QUANG MIỆN

19/03/2019 16:02:33

05/03/2019 16:16:58

267

384125190052

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

05/03/2019 15:56:07

ĐỖ VĂN PHẤN

19/03/2019 15:56:07

05/03/2019 15:59:49

268

384127190032

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

05/03/2019 15:44:38

PHẠM VĂN QUANG

07/03/2019 15:44:38

05/03/2019 15:47:53

269

384127190031

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

05/03/2019 15:42:28

NGUYỄN DUY LẬP

07/03/2019 15:42:28

05/03/2019 15:47:54

270

384131190059

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 15:34:13

TRẦN THỊ ÁNH( CHỨNG THỰC CCCD)

06/03/2019 15:34:13

05/03/2019 15:37:08

271

384124190141

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 15:23:09

HOÀNG VĂN HÒA

06/03/2019 15:23:09

05/03/2019 15:27:51

272

384124190140

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 15:20:36

BÙI THỊ LIỄU

06/03/2019 15:20:36

05/03/2019 15:27:52

273

384131190058

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 15:19:42

TRẦN VĂN RƯỢC ( CHỨNG THỰC BẢN SAO GIẤY KHAI SINH)

06/03/2019 15:19:42

05/03/2019 15:22:39

274

384124190139

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 15:19:40

ĐỖ GIA NHƯ

06/03/2019 15:19:40

05/03/2019 15:27:52

275

384124190138

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 15:18:41

PHẠM VĂN HOÀNG

06/03/2019 15:18:41

05/03/2019 15:27:53

276

384124190137

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 15:17:43

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

06/03/2019 15:17:43

05/03/2019 15:27:53

277

384124190136

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 15:16:36

PHẠM THỊ CÚC

06/03/2019 15:16:36

05/03/2019 15:27:54

278

384124190135

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 15:15:34

TRẦN VĂN QUÝ

06/03/2019 15:15:34

05/03/2019 15:27:54

279

384124190134

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 15:14:05

NGUYỄN VĂN NGỌC

06/03/2019 15:14:05

05/03/2019 15:27:55

280

384124190133

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

05/03/2019 15:12:27

NGUYỄN VĂN NGỌC

12/03/2019 15:12:27

05/03/2019 15:27:55

281

384121190099

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 14:43:10

VŨ VĂN PHƯƠNG

06/03/2019 14:43:10

05/03/2019 15:29:49

282

384135190164

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 14:29:33

TRẦN VĂN HÙNG

06/03/2019 14:29:33

05/03/2019 16:50:23

283

384135190163

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 14:28:10

MAI PHƯƠNG THÚY

06/03/2019 14:28:10

05/03/2019 16:50:24

284

384135190162

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

05/03/2019 14:27:13

MAI PHƯƠNG THÚY

06/03/2019 14:27:13

05/03/2019 16:50:24

285

384135190161

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

05/03/2019 14:26:10

TRẦN VĂN THIỀU

06/03/2019 14:26:10

05/03/2019 16:50:25

286

384135190160

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

05/03/2019 14:25:18

TRẦN VĂN THIỀU

06/03/2019 14:25:18

05/03/2019 16:50:25

287

384135190159

Thủ tục đăng ký khai tử

05/03/2019 14:24:31

TRẦN MINH HIỆP

06/03/2019 14:24:31

05/03/2019 16:50:26

288

384130190081

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 14:13:21

VŨ NGỌC BÍCH

06/03/2019 14:13:21

05/03/2019 14:17:11

289

384130190080

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 14:11:53

PHAN CHÍ THANH

06/03/2019 14:11:53

05/03/2019 14:17:35

290

384126190062

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 11:20:28

NGUYỄN THỊ NGÁT

06/03/2019 12:00:00

05/03/2019 11:25:26

291

384126190061

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 11:17:55

NGÔ VĂN PHONG

06/03/2019 12:00:00

05/03/2019 11:25:27

292

384126190060

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 11:16:49

DƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH

06/03/2019 12:00:00

05/03/2019 11:25:27

293

384126190059

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 11:12:36

NGUUYỄN VĂN PHÁT

06/03/2019 12:00:00

05/03/2019 11:25:27

294

384126190058

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

05/03/2019 11:10:08

NGUYỄN VĂN ĐOẠT

07/03/2019 12:00:00

05/03/2019 11:25:28

295

384106190007

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

05/03/2019 11:09:04

PHẠM ĐÌNH MẠNH DƯƠNG

08/03/2019 12:00:00

05/03/2019 11:14:01

296

384106190006

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

05/03/2019 11:06:28

PHẠM NGUYỄN QUỐC VĂN

08/03/2019 12:00:00

05/03/2019 11:14:02

297

384106190005

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

05/03/2019 11:03:00

BÙI THANH TÂM

08/03/2019 12:00:00

05/03/2019 11:14:02

298

384106190004

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

05/03/2019 11:00:45

TRẦN THỊ HẬU

08/03/2019 12:00:00

05/03/2019 11:14:03

299

384129190102

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng cho cháu Nguyễn Thế Anh, sinh năm 2015 (bị đuối nước ở ao nhà)

05/03/2019 10:59:08

TRẦN THỊ NGÁT

07/03/2019 10:59:08

05/03/2019 11:09:53

300

384118190031

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/03/2019 10:46:36

VŨ VĂN HƯNG

06/03/2019 10:46:36

 

301

384134190015

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/03/2019 10:44:34

PHẠM THỊ BÌNH

06/03/2019 10:44:34

08/03/2019 08:29:39

302

384118190030

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/03/2019 10:43:54

ĐỖ DUY LẬP

06/03/2019 10:43:54

 

303

384140190054

Thủ tục đăng ký giám hộ

05/03/2019 10:34:24

NGUYỄN VĂN THANH

08/03/2019 10:34:24

05/03/2019 10:58:06

304

384140190053

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/03/2019 10:31:30

LÊ THỊ THÂN

06/03/2019 10:31:30

05/03/2019 10:58:07

305

384140190052

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/03/2019 10:28:12

LÊ THỊ THÂN

06/03/2019 10:28:12

05/03/2019 10:58:07

306

384140190051

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/03/2019 10:24:46

HOÀNG QUANG HIỂN

06/03/2019 10:24:46

05/03/2019 10:58:08

307

384131190057

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 10:21:55

HOÀNG KHẮC TẶNG (CHỨNG THỰC CMND)

06/03/2019 10:21:55

05/03/2019 10:25:39

308

384131190056

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 10:19:06

ĐÀO THỊ TRANG      (TRÍCH LỤC KHAI SINH)

06/03/2019 10:19:06

05/03/2019 10:25:39

309

384140190050

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

05/03/2019 10:18:48

NGUYỄN VĂN THIỀM

07/03/2019 10:18:48

05/03/2019 10:58:08

310

384140190049

Thủ tục đăng ký khai tử

05/03/2019 10:15:56

PHẠM THỊ CƠ

06/03/2019 10:15:56

05/03/2019 10:58:09

311

384124190132

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

05/03/2019 10:11:07

TRẦN VĂN BẮC

12/03/2019 10:11:07

05/03/2019 10:16:20

312

384140190048

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 10:08:30

LÃ THỊ CẨM TÚ

06/03/2019 10:08:30

05/03/2019 10:58:09

313

384140190047

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 10:06:01

PHẠM THỊ TRANG

06/03/2019 10:06:01

05/03/2019 10:58:10

314

384140190046

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 10:03:18

PHẠM VĂN QUANG

06/03/2019 10:03:18

05/03/2019 10:58:10

315

384140190045

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 10:00:05

PHẠM THỊ HỒNG

06/03/2019 10:00:05

05/03/2019 10:58:11

316

384140190044

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 09:57:31

MAI XUÂN TRUNG

06/03/2019 09:57:31

05/03/2019 10:58:11

317

384121190098

Đăng ký kết hôn

05/03/2019 09:49:57

PHẠM VĂN LƯỢNG

06/03/2019 09:49:57

05/03/2019 15:29:13

318

384127190030

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

05/03/2019 09:43:12

PHẠM VĂN VINH

07/03/2019 09:43:12

05/03/2019 10:21:34

319

384127190029

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

05/03/2019 09:37:06

VŨ VĂN TÍNH

07/03/2019 09:37:06

05/03/2019 10:21:35

320

384127190028

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 09:35:14

ĐẶNG VĂN CƯƠNG

06/03/2019 09:35:14

05/03/2019 10:21:35

321

384127190027

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 09:33:24

PHẠM VĂN LAN

06/03/2019 09:33:24

05/03/2019 10:21:36

322

384124190131

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

05/03/2019 09:10:01

VŨ THỊ YẾN

12/03/2019 09:10:01

05/03/2019 09:12:52

323

384124190130

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

05/03/2019 09:08:45

VŨ THỊ YẾN

06/03/2019 09:08:45

05/03/2019 09:12:53

324

384127190026

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

05/03/2019 08:35:56

ĐỖ VĂN THÂN

07/03/2019 08:35:56

05/03/2019 10:21:36

325

384127190025

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/03/2019 08:33:45

ĐÀO THỊ VÂN

06/03/2019 08:33:45

05/03/2019 10:21:37

326

384119190120

cấp bản sao trích lục khai sinh

05/03/2019 08:30:03

TRẦN NGỌC NAM

06/03/2019 08:30:03

05/03/2019 09:07:33

327

384119190119

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

05/03/2019 08:28:08

TRẦN NGỌC NAM

12/03/2019 08:28:08

05/03/2019 09:07:34

328

384121190097

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

05/03/2019 08:06:39

TRẦN THỊ KIM HOA

12/03/2019 08:06:39

05/03/2019 08:10:09

329

384122190127

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/03/2019 16:45:30

NGUYỄN VĂN THƯỢNG

05/03/2019 16:45:30

15/03/2019 17:08:00

330

384138190068

Thủ tục đăng ký khai sinh

04/03/2019 16:45:06

ĐỖ VĂN GIANG

05/03/2019 16:45:06

 

331

384124190129

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

04/03/2019 16:44:54

TRẦN THỊ VÂN

05/03/2019 16:44:54

04/03/2019 16:48:53

332

384122190126

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

04/03/2019 16:44:18

VŨ THỊ HƯƠNG

05/03/2019 16:44:18

15/03/2019 17:08:00

333

384138190067

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/03/2019 16:43:26

PHẠM VĂN HÙNG

05/03/2019 16:43:26

 

334

384122190125

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

04/03/2019 16:43:21

ĐINH THỊ HIỀN

05/03/2019 16:43:21

15/03/2019 17:08:01

335

384144190053

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/03/2019 16:25:52

VŨ THỊ TUYẾT

05/03/2019 16:25:52

04/03/2019 16:47:18

336

384144190052

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/03/2019 16:24:17

TRẦN VĂN KHANG

05/03/2019 16:24:17

04/03/2019 16:47:19

337

384144190051

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/03/2019 16:22:37

TRẦN THỊ LỰU

05/03/2019 16:22:37

04/03/2019 16:47:19

338

384144190050

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/03/2019 16:19:48

TRẦN THỊ TỐT

05/03/2019 16:19:48

04/03/2019 16:47:20

339

384144190049

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/03/2019 16:18:04

VŨ VĂN HỢP

05/03/2019 16:18:04

04/03/2019 16:47:20

340

384144190048

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/03/2019 16:16:09

TRẦN VĂN VỤ

05/03/2019 16:16:09

04/03/2019 16:47:21

341

384132190062

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

04/03/2019 16:15:40

ĐINH VĂN HÙNG

11/03/2019 16:15:40

04/03/2019 16:19:04

342

384131190055

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

04/03/2019 16:02:00

TRẦN XUÂN QUANG(CẤP TRÍCH LỤC KHAI SINH BẢN SAO)

05/03/2019 16:02:00

04/03/2019 16:05:18

343

384124190128

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 16:01:25

ĐỖ XUÂN THỦY

05/03/2019 16:01:25

04/03/2019 16:48:54

344

384121190096

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/03/2019 15:55:28

TRẦN THỊ HƯƠNG

05/03/2019 15:55:28

04/03/2019 15:59:27

345

384105190179

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/03/2019 15:54:43

VŨ VĂN QUÂN

07/03/2019 15:54:43

04/03/2019 16:36:23

346

384144190047

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/03/2019 15:51:59

TRẦN THỊ TUYẾT

05/03/2019 15:51:59

04/03/2019 16:47:21

347

384144190046

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/03/2019 15:49:37

TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH

05/03/2019 15:49:37

04/03/2019 16:47:21

348

384144190045

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/03/2019 15:47:14

TRẦN THỊ HOÀI

05/03/2019 15:47:14

04/03/2019 16:47:22

349

384144190044

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/03/2019 15:44:58

ĐINH THỊ VÂN

05/03/2019 15:44:58

06/03/2019 10:31:45

350

384144190043

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/03/2019 15:42:21

LÊ THANH HIẾU

05/03/2019 15:42:21

04/03/2019 16:47:22

351

384134190014

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

04/03/2019 15:37:21

TRƯƠNG NGỌC OANH

05/03/2019 15:37:21

04/03/2019 16:26:35

352

384140190043

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

04/03/2019 15:31:04

PHẠM VĂN TUẤN

06/03/2019 15:31:04

05/03/2019 11:00:29

353

384125190051

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 15:27:32

VŨ VĂN ĐIỆP

05/03/2019 15:27:32

04/03/2019 16:39:40

354

384125190050

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 15:26:48

TRẦN THỊ NỤ

05/03/2019 15:26:48

04/03/2019 16:39:41

355

384125190049

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/03/2019 15:25:42

DƯƠNG NGỌC HIỂU

05/03/2019 15:25:42

04/03/2019 16:39:41

356

384136190236

Thủ tục đăng ký khai sinh

04/03/2019 15:24:34

HOÀNG THỊ GÁI (KS 30)

05/03/2019 15:24:34

04/03/2019 15:29:31

357

384125190048

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/03/2019 15:22:22

TRẦN ĐĂNG TÚY

05/03/2019 15:22:22

04/03/2019 16:39:42

358

384125190047

Thủ tục đăng ký khai sinh

04/03/2019 15:20:36

ĐỖ THỊ TUYẾT

05/03/2019 15:20:36

04/03/2019 16:39:42

359

384136190235

Thủ tục đăng ký khai tử

04/03/2019 15:16:15

NGUYỄN TIẾN LỰC

05/03/2019 15:16:15

04/03/2019 15:22:15

360

384135190158

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

04/03/2019 14:59:24

TRẦN VĂN HÙNG

05/03/2019 14:59:24

04/03/2019 16:17:29

361

384135190157

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

04/03/2019 14:55:31

PHẠM VĂN BẢY

06/03/2019 14:55:31

04/03/2019 16:17:30

362

384135190156

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

04/03/2019 14:54:10

TRẦN THỊ THÚY

05/03/2019 14:54:10

04/03/2019 16:17:31

363

384135190155

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

04/03/2019 14:52:34

ĐỖ THỊ HUYỀN

05/03/2019 14:52:34

04/03/2019 16:17:31

364

384121190095

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

04/03/2019 14:52:29

PHẠM VĂN THANH

05/03/2019 14:52:29

04/03/2019 14:56:20

365

384135190154

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 14:50:59

TRẦN THỊ HOÀI

05/03/2019 14:50:59

04/03/2019 16:17:32

366

384135190153

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 14:49:58

PHẠM VĂN TIẾN

05/03/2019 14:49:58

04/03/2019 16:17:32

367

384135190152

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

04/03/2019 14:48:57

PHẠM THỊ YÊN

05/03/2019 14:48:57

04/03/2019 16:17:33

368

384135190151

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

04/03/2019 14:47:57

PHẠM VĂN QUY

05/03/2019 14:47:57

04/03/2019 16:17:33

369

384131190054

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

04/03/2019 14:47:01

TRẦN ĐỨC THỌ

11/03/2019 14:47:01

04/03/2019 15:12:51

370

384135190150

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 14:46:53

NGUYỄN CHÍNH NGHĨA

05/03/2019 14:46:53

04/03/2019 16:17:34

371

384135190149

Đăng ký kết hôn

04/03/2019 14:45:52

NGUYỄN THỊ CHI

05/03/2019 14:45:52

04/03/2019 16:17:34

372

384121190094

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

04/03/2019 14:39:15

TRẦN ANH HỌC

05/03/2019 14:39:15

04/03/2019 14:43:21

373

384131190053

Đăng ký kết hôn

04/03/2019 14:36:08

TRỊNH MINH KHÁNH( ĐĂNG KÝ KẾT HÔN)

05/03/2019 14:36:08

04/03/2019 14:45:30

374

384124190127

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

04/03/2019 14:34:59

NGÔ THỊ XUYẾN

05/03/2019 14:34:59

04/03/2019 14:38:34

375

384124190126

Thủ tục đăng ký khai tử

04/03/2019 14:33:07

PHẠM VĂN THÁI

05/03/2019 14:33:07

04/03/2019 14:38:35

376

384131190052

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 14:25:45

PHAN THỊ HUÊ(CHỨNG THỰC SỔ HỘ KHẨU)

05/03/2019 14:25:45

04/03/2019 14:30:05

377

384134190013

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

04/03/2019 10:30:42

TRẦN VĂN CHUÔNG

05/03/2019 10:30:42

04/03/2019 10:44:39

378

384128190105

Đăng ký kết hôn

04/03/2019 09:58:03

VŨ VĂN TIẾN

05/03/2019 09:58:03

15/03/2019 08:28:14

379

384131190051

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 09:35:23

TRẦN VĂN LĂNG (CHỨNG THỰC BẰNG TN CAO ĐẲNG, CMND SỐ:138)

05/03/2019 09:35:23

04/03/2019 09:39:27

380

384124190125

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

04/03/2019 09:19:51

TÔ THỊ HƯƠNG LIÊN

11/03/2019 09:19:51

04/03/2019 09:25:30

381

384121190093

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

04/03/2019 09:14:44

PHẠM VĂN HẠNH

05/03/2019 09:14:44

04/03/2019 14:43:06

382

384121190092

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 09:09:24

TRẦN VĂN LÂM

05/03/2019 09:09:24

04/03/2019 09:14:00

383

384105190178

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/03/2019 09:09:02

NGUYỄN ĐỨC THUẬN

07/03/2019 09:09:02

04/03/2019 16:36:24

384

384140190042

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

04/03/2019 08:58:03

TRƯƠNG THỊ CHINH

06/03/2019 08:58:03

04/03/2019 09:58:34

385

384123190135

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:56:28

PHẠM VĂN THẢO

05/03/2019 08:56:28

04/03/2019 09:53:00

386

384140190041

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

04/03/2019 08:54:57

VŨ THỊ TỴ

06/03/2019 08:54:57

04/03/2019 09:58:50

387

384131190050

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:53:53

ĐOÀN THỊ LAN

05/03/2019 08:53:53

04/03/2019 09:16:26

388

384123190134

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:52:53

TRẦN MINH HƯƠNG

05/03/2019 08:52:53

04/03/2019 09:53:01

389

384123190133

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:50:47

VŨ VĂN ƯỚC

05/03/2019 08:50:47

04/03/2019 09:53:01

390

384123190132

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:48:48

TRẦN MINH HƯƠNG

05/03/2019 08:48:48

04/03/2019 09:53:02

391

384123190131

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:43:36

VŨ VĂN TRƯỜNG

05/03/2019 08:43:36

04/03/2019 09:53:02

392

384130190079

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:42:52

TRẦN THỊ OANH

05/03/2019 08:42:52

04/03/2019 08:46:08

393

384130190078

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:41:53

PHAN BẢO TRUNG

05/03/2019 08:41:53

04/03/2019 08:46:09

394

384123190130

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:40:46

BÙI THỊ VUI

05/03/2019 08:40:46

04/03/2019 09:53:02

395

384105190177

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/03/2019 08:39:29

TRẦN THỊ NGÙY

07/03/2019 08:39:29

04/03/2019 16:36:24

396

384123190129

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:37:06

PHẠM THỊ VUI

05/03/2019 08:37:06

04/03/2019 09:53:03

397

384105190176

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/03/2019 08:36:29

PHẠM THỊ THẮM

07/03/2019 08:36:29

04/03/2019 16:36:25

398

384124190124

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

04/03/2019 08:35:43

ĐẶNG THỊ YẾN

05/03/2019 08:35:43

04/03/2019 09:22:45

399

384123190128

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:35:33

TRƯƠNG NGỌC THẬN

05/03/2019 08:35:33

04/03/2019 09:53:03

400

384124190123

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:34:51

ĐẶNG THỊ YẾN

05/03/2019 08:34:51

04/03/2019 09:22:46

401

384123190127

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:34:13

DƯƠNG TRẤN PHONG

05/03/2019 08:34:13

04/03/2019 09:53:04

402

384123190126

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:31:45

PHẠM VĂN ĐỨC

05/03/2019 08:31:45

04/03/2019 09:53:04

403

384105190175

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/03/2019 08:31:41

DƯƠNG THÚY HUYỀN

07/03/2019 08:31:41

04/03/2019 16:36:25

404

384123190125

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:30:22

PHẠM THỊ NHÀI

05/03/2019 08:30:22

04/03/2019 09:53:05

405

384123190124

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:28:43

NGUYỄN VĂN DU

05/03/2019 08:28:43

04/03/2019 09:53:05

406

384131190049

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:27:01

NGÔ VĂN HÂN(CHỨNG THỰC CMND, HỘ CẬN NGÈO)

05/03/2019 08:27:01

04/03/2019 08:31:54

407

384123190123

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:23:53

VŨ THỊ TÚ

05/03/2019 08:23:53

04/03/2019 09:53:05

408

384130190077

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:22:56

ĐINH THỊ MINH NGUYỆT

05/03/2019 08:22:56

04/03/2019 08:25:29

409

384123190122

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:21:18

TRẦN THỊ THU HOÀI

05/03/2019 08:21:18

04/03/2019 09:53:06

410

384123190121

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:19:33

PHẠM ĐỨC HUY

05/03/2019 08:19:33

04/03/2019 09:53:06

411

384140190040

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

04/03/2019 08:15:23

PHẠM VĂN BÌNH

06/03/2019 08:15:23

04/03/2019 09:58:51

412

384123190120

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:14:23

PHẠM HUY HOÀNG

05/03/2019 08:14:23

04/03/2019 09:53:07

413

384123190119

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:12:57

PHẠM VĂN TÚ

05/03/2019 08:12:57

04/03/2019 09:53:07

414

384123190118

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:11:07

TRỊNH MINH TRÍ

05/03/2019 08:11:07

04/03/2019 09:53:07

415

384123190117

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:09:39

TRẦN VĂN SOAN

05/03/2019 08:09:39

04/03/2019 09:53:08

416

384123190116

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:07:57

NGUYỄN VĂN HỖ

05/03/2019 08:07:57

04/03/2019 09:53:08

417

384123190115

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 08:05:29

NGUYỄN VĂN ANH

05/03/2019 08:05:29

04/03/2019 09:52:14

418

384134190012

Thủ tục chứng thự chứng minh nhan dân c bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/03/2019 07:39:12

VŨ THỊ MAI

05/03/2019 07:39:12

04/03/2019 09:48:30

419

384134190011

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/03/2019 07:36:55

NGUYỄN VĂN VINH

05/03/2019 07:36:55

04/03/2019 09:48:52

420

384134190010

Đăng ký kết hôn

04/03/2019 07:35:09

TRẦN THỊ TUYẾT

05/03/2019 07:35:09

04/03/2019 09:49:14

421

384134190009

Thủ tục đăng ký khai sinh

04/03/2019 07:32:56

VŨ XUÂN DINH

05/03/2019 07:32:56

04/03/2019 09:49:35

422

384124190122

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/03/2019 09:46:12

TRẦN NGỌC HÀ

04/03/2019 17:00:00

02/03/2019 09:57:53

423

384124190121

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/03/2019 09:45:20

NGUYỄN VĂN TIỆN

04/03/2019 17:00:00

02/03/2019 09:57:54

424

384124190120

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/03/2019 09:43:53

PHẠM THỊ NGOAN

04/03/2019 17:00:00

02/03/2019 09:57:54

425

384130190076

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/03/2019 09:08:29

LÊ THỊ KIM CHUNG

04/03/2019 17:00:00

02/03/2019 09:10:42

426

384130190075

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

01/03/2019 17:15:33

PHẠM THỊ XUÂN

08/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:25:18

427

384130190074

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

01/03/2019 17:14:32

NGUYỄN THỊ NGỌC

08/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:24:25

428

384130190073

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 17:12:25

DƯƠNG PHÚC VƯỢNG

04/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:24:10

429

384130190072

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 17:11:21

ĐINH VĂN DUÂN

04/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:23:54

430

384130190071

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 17:10:21

VŨ VĂN LONG

04/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:23:39

431

384130190070

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 17:09:15

TỐNG ĐỨC BIÊN

04/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:23:24

432

384130190069

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 17:08:13

NGUYỄN VĂN TUYÊN

04/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:23:07

433

384130190068

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 17:07:05

NGUYỄN VĂN LỘC

04/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:22:50

434

384130190067

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 17:01:46

TRỊNH VĂN PHONG

04/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:22:32

435

384130190066

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 17:00:39

TRẦN THỊ HUÊ

04/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:22:13

436

384140190039

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 16:55:56

LƯƠNG THANH MINH

04/03/2019 16:55:56

04/03/2019 08:35:45

437

384140190038

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 16:53:32

TRẦN THỊ HƯỜNG

04/03/2019 16:53:32

04/03/2019 08:35:45

438

384140190037

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 16:51:52

PHẠM THỊ TOÁNH

04/03/2019 16:51:52

04/03/2019 08:36:20

439

384140190036

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 16:49:08

LƯƠNG THANH MINH

04/03/2019 16:49:08

04/03/2019 08:35:46

440

384130190065

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:48:36

TRẦN THỊ NGUYÊN

04/03/2019 16:48:36

01/03/2019 16:55:29

441

384119190118

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

01/03/2019 16:47:43

TRẦN ĐẠI DƯƠNG

04/03/2019 16:47:43

01/03/2019 16:52:00

442

384130190064

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:47:37

TRẦN THỊ LỆ

04/03/2019 16:47:37

01/03/2019 16:55:13

443

384130190063

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:46:26

PHẠM THỊ THU

04/03/2019 16:46:26

01/03/2019 16:54:58

444

384119190117

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

01/03/2019 16:46:05

TRẦN ĐẠI DƯƠNG

08/03/2019 16:46:05

01/03/2019 16:52:01

445

384140190035

Đăng ký kết hôn

01/03/2019 16:45:59

NGUYỄN THỊ HỒNG

04/03/2019 16:45:59

04/03/2019 08:35:06

446

384130190062

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:45:17

NGÔ VĂN CHẤT

04/03/2019 16:45:17

01/03/2019 16:54:41

447

384130190061

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:44:20

NGUYỄN VĂN SƠN

04/03/2019 16:44:20

01/03/2019 16:54:25

448

384119190116

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:44:12

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

04/03/2019 16:44:12

01/03/2019 16:52:01

449

384140190034

Đăng ký kết hôn

01/03/2019 16:43:42

TRƯƠNG THỊ VÂN ANH

04/03/2019 16:43:42

04/03/2019 08:34:32

450

384130190060

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:43:03

NGUYỄN ANH TUẤN

04/03/2019 16:43:03

01/03/2019 16:54:08

451

384119190115

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:41:28

VŨ THỊ BÍCH PHƯỢNG

04/03/2019 16:41:28

01/03/2019 16:52:01

452

384130190059

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:41:19

PHẠM THỊ HUẾ

04/03/2019 16:41:19

01/03/2019 16:53:52

453

384130190058

Thủ tục đăng ký khai tử

01/03/2019 16:36:18

PHẠM VĂN TẤN

04/03/2019 16:36:18

01/03/2019 16:40:07

454

384130190057

Đăng ký kết hôn

01/03/2019 16:34:48

NGUYỄN THỊ HIỀN

04/03/2019 16:34:48

01/03/2019 16:40:30

455

384130190056

Đăng ký kết hôn

01/03/2019 16:32:29

TRẦN ĐỒNG KHOA

04/03/2019 16:32:29

01/03/2019 16:40:46

456

384124190119

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

01/03/2019 16:25:06

LÊ VĂN HOÀNG

08/03/2019 16:25:06

01/03/2019 16:29:01

457

384124190118

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 16:24:09

NGUYỄN VĂN TIỆN

04/03/2019 16:24:09

01/03/2019 16:29:01

458

384124190117

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:22:12

NGUYỄN VĂN PHÚC

04/03/2019 16:22:12

01/03/2019 16:29:02

459

384136190234

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 15:51:22

PHAN VĂN ĐẠT (Chứng thực CCCD, số 192)

04/03/2019 15:51:22

01/03/2019 16:35:53

460

384136190233

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 15:35:35

NGÔ THỊ HẠT (Chứng thực giấy chứng sinh, số 191)

04/03/2019 15:35:35

01/03/2019 15:40:55

461

384136190232

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 15:29:19

ĐỖ THỊ NINH (Chứng thực CMND, số 190)

04/03/2019 15:29:19

01/03/2019 15:41:22

462

384121190091

Thủ tục đăng ký lại khai tử

01/03/2019 15:11:34

PHẠM VĂN ĐOÀN

08/03/2019 15:11:34

01/03/2019 15:15:06

463

384128190104

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 15:04:02

TRẦN THỊ TRUNG

04/03/2019 15:04:02

15/03/2019 08:28:15

464

384128190103

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 15:00:01

TRẦN VĂN CƯỜNG

04/03/2019 15:00:01

15/03/2019 08:28:15

465

384105190174

Thủ tục đăng ký kết hôn với NGUYỄN VINH TOMMY, Quốc tịch Hoa Kỳ

01/03/2019 14:19:43

TRẦN THỊ LỆ

21/03/2019 17:00:00

01/03/2019 14:23:14

466

384136190231

Thủ tục đăng ký khai tử

01/03/2019 13:56:26

LÊ ĐÚC HIỀN (KT 05)

04/03/2019 13:56:26

01/03/2019 13:59:46

467

384125190046

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

01/03/2019 10:21:23

VŨ THỊ TOAN

08/03/2019 10:21:23

01/03/2019 10:36:14

468

384122190124

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 10:08:01

NGUYỄN VĂN MƯỜI

04/03/2019 10:08:01

15/03/2019 17:08:49

469

384122190123

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

01/03/2019 10:06:39

NGUYỄN THỊ MỪNG

04/03/2019 10:06:39

15/03/2019 17:08:50

470

384125190045

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 09:48:29

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

04/03/2019 09:48:29

01/03/2019 10:36:14

471

384121190090

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

01/03/2019 09:24:26

TRIỆU VĂN DUY

04/03/2019 09:24:26

01/03/2019 09:29:36

472

384138190066

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

01/03/2019 09:11:05

NGUYỄN THỊ NHỜ

08/03/2019 09:11:05

 

473

384121190089

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

01/03/2019 08:47:03

PHẠM VĂN KHOA

04/03/2019 08:47:03

01/03/2019 09:23:52

474

384125190044

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 08:21:15

NGUYỄN THỊ MAI THÚY

04/03/2019 08:21:15

01/03/2019 10:36:15

475

384125190043

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 08:20:02

LÊ THỊ LỤA

04/03/2019 08:20:02

01/03/2019 10:36:15

476

384126190057

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 08:04:52

PHẠM BÍCH NGỌC

04/03/2019 08:04:52

05/03/2019 11:08:15

477

384105190173

Thủ tục đăng ký kết hôn với LUU NGOC KIM, Quốc tịch Hoa Kỳ

01/03/2019 07:56:53

VŨ VĂN DIỄN

21/03/2019 17:00:00

01/03/2019 14:17:41