Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 01/9/2019 đến 13/9/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

000.43.24.H42-190912-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/09/2019 09:11:46

BÙI THỊ GIANG

17/09/2019 09:11:46

12/09/2019 16:20:46

2

000.43.24.H42-190912-0008

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

12/09/2019 09:06:51

VŨ THỊ SÁNG

17/09/2019 09:06:51

12/09/2019 16:20:47

3

000.43.24.H42-190912-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/09/2019 08:29:35

ĐOÀN NGỌC SÙNG

17/09/2019 08:29:35

12/09/2019 16:20:47

4

000.43.24.H42-190912-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/09/2019 08:25:49

TRẦN NGỌC ĐIỆP

17/09/2019 08:25:49

12/09/2019 16:20:48

5

000.43.24.H42-190912-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/09/2019 08:22:32

NGUYỄN THỊ THẢO

17/09/2019 08:22:32

12/09/2019 16:20:48

6

000.43.24.H42-190912-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/09/2019 08:02:34

NGUYỄN VĂN THIỀU

17/09/2019 08:02:34

12/09/2019 16:20:49

7

000.43.24.H42-190912-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/09/2019 08:00:09

ĐINH VĂN XUÂN

17/09/2019 08:00:09

12/09/2019 16:20:49

8

000.43.24.H42-190912-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/09/2019 07:54:41

ĐINH HỮU LUÂN

17/09/2019 07:54:41

12/09/2019 16:20:50

9

000.43.24.H42-190912-0001

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

12/09/2019 07:52:20

PHẠM VĂN VIỆT

 

12/09/2019 16:20:51

10

000.43.24.H42-190910-0032

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

10/09/2019 16:58:36

VŨ THỊ LÊ

23/09/2019 17:00:00

 

11

000.43.24.H42-190910-0031

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

10/09/2019 16:56:40

ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG

23/09/2019 17:00:00

 

12

000.43.24.H42-190910-0030

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

10/09/2019 16:55:35

ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG

23/09/2019 17:00:00

 

13

000.43.24.H42-190910-0029

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

10/09/2019 16:52:19

VŨ THỊ HƯỜNG

23/09/2019 17:00:00

 

14

000.43.24.H42-190910-0028

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

10/09/2019 16:48:03

TRẦN QUÝ KHANG

23/09/2019 17:00:00

 

15

000.43.24.H42-190910-0027

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

10/09/2019 16:45:56

ĐINH CAO THÔNG

23/09/2019 17:00:00

 

16

000.43.24.H42-190910-0026

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

10/09/2019 16:44:21

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

23/09/2019 17:00:00

 

17

000.43.24.H42-190910-0025

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

10/09/2019 16:43:17

PHẠM VĂN TRANG

23/09/2019 17:00:00

 

18

000.43.24.H42-190910-0024

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

10/09/2019 16:41:35

NGUYỄN GIA HƯNG

23/09/2019 17:00:00

 

19

000.43.24.H42-190910-0023

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

10/09/2019 16:36:56

PHẠM VĂN KIỂM

23/09/2019 17:00:00

 

20

000.43.24.H42-190910-0022

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 10:30:22

NGUYỄN THỊ NHÀI

23/09/2019 17:00:00

 

21

000.43.24.H42-190910-0021

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 10:29:32

PHẠM THỊ TÂM

23/09/2019 17:00:00

 

22

000.43.24.H42-190910-0020

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 10:28:25

PHẠM VĂN HƯƠNG

23/09/2019 17:00:00

 

23

000.43.24.H42-190910-0019

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 10:27:22

NGUYỄN VĂN TOÀN

23/09/2019 17:00:00

 

24

000.43.24.H42-190910-0018

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 10:25:09

TRẦN THỊ DUNG

23/09/2019 17:00:00

 

25

000.43.24.H42-190910-0017

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 10:23:25

PHẠM NGỌC ANH

23/09/2019 17:00:00

 

26

000.43.24.H42-190910-0016

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 10:21:45

VŨ XUÂN VINH

23/09/2019 17:00:00

 

27

000.43.24.H42-190910-0015

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 10:19:14

VŨ THỊ MỸ HẠNH

23/09/2019 17:00:00

 

28

000.43.24.H42-190910-0014

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 10:18:15

HÒNG THỊ HỒNG NHUNG

23/09/2019 17:00:00

 

29

000.43.24.H42-190910-0013

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 10:16:22

HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG

23/09/2019 17:00:00

 

30

000.43.24.H42-190910-0012

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 10:14:11

BÙI HỐNG TUẤN

23/09/2019 17:00:00

 

31

000.43.24.H42-190910-0011

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 10:12:55

MAI THỊ THU HUYỀN

23/09/2019 17:00:00

 

32

000.43.24.H42-190910-0010

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 10:10:34

TRÀN VĂN BẢY

23/09/2019 17:00:00

 

33

000.43.24.H42-190910-0009

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 09:42:50

NGUYỄN THỊ THU TRANG

23/09/2019 17:00:00

 

34

000.43.24.H42-190910-0008

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 09:40:42

PHẠM XUÂN LỰC

23/09/2019 17:00:00

 

35

000.43.24.H42-190910-0007

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 09:39:33

PHẠM XUÂN LỰC

23/09/2019 17:00:00

 

36

000.43.24.H42-190910-0006

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 09:35:16

VŨ THỊ LÊ

23/09/2019 17:00:00

 

37

000.43.24.H42-190910-0005

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 09:33:21

ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG

23/09/2019 17:00:00

 

38

000.43.24.H42-190910-0004

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 09:32:05

VŨ THỊ HƯỜNG

23/09/2019 17:00:00

 

39

000.43.24.H42-190910-0003

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 09:30:34

TRẦN QUÝ KHANG

23/09/2019 17:00:00

 

40

000.43.24.H42-190910-0002

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 09:28:57

ĐINH CAO THÔNG

23/09/2019 17:00:00

 

41

000.43.24.H42-190910-0001

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10/09/2019 09:27:52

PHẠM VĂN KIỂM

23/09/2019 17:00:00

 

42

000.43.24.H42-190909-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

09/09/2019 15:27:52

PHAN ĐÌNH CHUNG

12/09/2019 15:27:52

09/09/2019 15:50:23

43

000.43.24.H42-190909-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

09/09/2019 15:25:11

NGUYỄN KHẢI HOÀN

12/09/2019 15:25:11

09/09/2019 15:50:23

44

000.43.24.H42-190909-0004

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị:  khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

09/09/2019 09:55:45

NGUYỄN VĂN THAO

20/09/2019 17:00:00

 

45

000.43.24.H42-190909-0003

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị: Có thành tích trong 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019

09/09/2019 09:50:09

VŨ TUẤN ANH

20/09/2019 17:00:00

 

46

000.43.24.H42-190909-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

09/09/2019 09:27:46

ĐÀO VĂN HUYNH

12/09/2019 09:27:46

09/09/2019 15:50:24

47

000.43.24.H42-190909-0001

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

09/09/2019 08:29:29

LƯƠNG VĂN CƯỜNG

12/09/2019 08:29:29

09/09/2019 15:50:24

48

000.43.24.H42-190905-0015

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/09/2019 15:13:40

PHẠM TÙNG LÂM

10/09/2019 15:13:40

05/09/2019 15:26:21

49

000.43.24.H42-190905-0014

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/09/2019 10:04:53

ĐINH VĂN ĐẠT

10/09/2019 10:04:53

05/09/2019 10:54:16

50

000.43.24.H42-190905-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/09/2019 08:40:00

NGUYỄN VĂN THIỆU

10/09/2019 08:40:00

05/09/2019 10:54:16

51

000.43.24.H42-190905-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/09/2019 08:35:37

HOÀNG VĂN SẮC

10/09/2019 08:35:37

05/09/2019 10:54:17

52

000.43.24.H42-190905-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/09/2019 08:31:04

NGUYỄN NGỌC TIÊN

10/09/2019 08:31:04

05/09/2019 10:54:17

53

000.43.24.H42-190905-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/09/2019 08:27:33

PHẠM NGỌC HẢI

10/09/2019 08:27:33

05/09/2019 10:54:18

54

000.43.24.H42-190905-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/09/2019 08:18:33

NGUYỄN HỒNG HẢI

10/09/2019 08:18:33

05/09/2019 10:54:18

55

000.43.24.H42-190905-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/09/2019 08:11:55

LƯU THẾ ĐĂNG

10/09/2019 08:11:55

05/09/2019 10:54:19

56

000.43.24.H42-190905-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/09/2019 08:05:52

NGUYỄN VĂN DŨNG

10/09/2019 08:05:52

05/09/2019 10:54:19

57

000.43.24.H42-190905-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/09/2019 07:46:48

ĐỖ VĂN THẬP

10/09/2019 07:46:48

05/09/2019 10:54:20

58

000.43.24.H42-190905-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/09/2019 07:43:55

VŨ VĂN HẠ

10/09/2019 07:43:55

05/09/2019 10:54:20

59

000.43.24.H42-190905-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/09/2019 07:39:59

NGUYỄN QUỐC HUY

10/09/2019 07:39:59

05/09/2019 10:54:21

60

000.43.24.H42-190905-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/09/2019 07:35:28

ĐỖ THANH HÀ

10/09/2019 07:35:28

05/09/2019 10:54:21