Hôm nay, Thứ tư ngày 27/01/2021

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 01/10/2019 đến 17/10/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

000.43.24.H42-191017-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/10/2019 16:08:10

TRẦN THỊ PHƯƠNG

22/10/2019 16:08:10

 

2

000.43.24.H42-191017-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/10/2019 16:04:58

TRẦN VĂN TRUNG

22/10/2019 16:04:58

 

3

000.43.24.H42-191017-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/10/2019 16:01:20

LẠI VĂN NĂM

22/10/2019 16:01:20

 

4

000.43.24.H42-191017-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/10/2019 15:06:24

TRẦN XUÂN TOÀN

22/10/2019 15:06:24

17/10/2019 15:49:02

5

000.43.24.H42-191017-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/10/2019 15:03:28

PHẠM HUY CƯỜNG

22/10/2019 15:03:28

17/10/2019 15:49:03

6

000.43.24.H42-191017-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/10/2019 09:00:39

NGUYỄN DUY VỊNH

22/10/2019 09:00:39

17/10/2019 10:41:00

7

000.43.24.H42-191017-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/10/2019 08:06:16

NGUYỄN VĂN TỚI

22/10/2019 08:06:16

17/10/2019 10:41:00

8

000.43.24.H42-191017-0002

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

17/10/2019 08:02:38

TRẦN VĂN PHƯƠNG

22/10/2019 08:02:38

17/10/2019 10:41:01

9

000.43.24.H42-191017-0001

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

17/10/2019 08:00:28

TRẦN THỊ SOI

22/10/2019 08:00:28

17/10/2019 10:41:01

10

000.43.24.H42-191014-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/10/2019 15:51:16

ĐINH THỊ TRANG

17/10/2019 15:51:16

14/10/2019 16:02:51

11

000.43.24.H42-191014-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/10/2019 15:18:09

TRƯƠNG NGỌC KHÁNH

17/10/2019 15:18:09

14/10/2019 15:40:19

12

000.43.24.H42-191014-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/10/2019 15:01:38

TRƯƠNG THI KIM LAN

17/10/2019 15:01:38

14/10/2019 15:40:19

13

000.43.24.H42-191014-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/10/2019 10:50:00

LÊ THỊ DUNG

17/10/2019 10:50:00

14/10/2019 15:40:20

14

000.43.24.H42-191014-0007

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

14/10/2019 09:33:14

DƯƠNG CÔNG ĐỨC

28/10/2019 09:33:14

 

15

000.43.24.H42-191014-0006

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

14/10/2019 09:20:27

LƯU VĂN THÚY

04/11/2019 09:20:27

 

16

000.43.24.H42-191014-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/10/2019 09:01:26

VŨ THỊ MAI SEN

17/10/2019 09:01:26

14/10/2019 15:40:20

17

000.43.24.H42-191014-0004

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

14/10/2019 07:43:26

PHẠM VĂN PHI

 

14/10/2019 15:29:48

18

000.43.24.H42-191014-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/10/2019 07:39:52

VŨ VĂN CÁT

17/10/2019 07:39:52

14/10/2019 15:40:21

19

000.43.24.H42-191014-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/10/2019 07:37:49

PHẠM THỊ KHUYÊN

17/10/2019 07:37:49

14/10/2019 15:40:22

20

000.43.24.H42-191014-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/10/2019 07:35:19

BÙI THỊ NGOAN

17/10/2019 07:35:19

14/10/2019 15:40:22

21

000.43.24.H42-191010-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/10/2019 16:07:46

ĐINH VĂN HOAN

15/10/2019 16:07:46

10/10/2019 16:13:43

22

000.43.24.H42-191010-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/10/2019 09:08:00

ĐÀO THỊ MAI

15/10/2019 09:08:00

10/10/2019 10:11:14

23

000.43.24.H42-191010-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/10/2019 08:37:32

NGUYỄN VĂN CHUNG

15/10/2019 08:37:32

10/10/2019 10:11:15

24

000.43.24.H42-191010-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/10/2019 08:14:08

LÊ THỊ DUYÊN

15/10/2019 08:14:08

10/10/2019 10:11:15

25

000.43.24.H42-191010-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/10/2019 07:29:16

NGUYỄN VĂN HOAN

15/10/2019 07:29:16

10/10/2019 10:11:16

26

000.43.24.H42-191010-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/10/2019 07:26:56

NGUYỄN VĂN GIANG

15/10/2019 07:26:56

10/10/2019 10:11:16

27

000.43.24.H42-191007-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/10/2019 16:26:37

PHẠM VĂN VỊNH

10/10/2019 16:26:37

07/10/2019 16:44:24

28

000.43.24.H42-191007-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/10/2019 14:51:09

TRỊNH XUÂN THỦY

10/10/2019 14:51:09

07/10/2019 16:07:46

29

000.43.24.H42-191007-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/10/2019 14:44:40

TRẦN THỊ HẰNG

10/10/2019 14:44:40

07/10/2019 16:07:57

30

000.43.24.H42-191007-0003

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

07/10/2019 08:50:55

NGUYỄN QUỐC SỬ

10/10/2019 08:50:55

07/10/2019 16:07:58

31

000.43.24.H42-191007-0002

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

07/10/2019 08:41:31

MAI THỊ THƠM

 

07/10/2019 15:29:56

32

000.43.24.H42-191007-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/10/2019 08:35:11

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

10/10/2019 08:35:11

07/10/2019 16:07:58

33

000.43.24.H42-191003-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03/10/2019 10:39:41

TRẦN VĂN TÂM

08/10/2019 10:39:41

03/10/2019 15:06:25

34

000.43.24.H42-191003-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03/10/2019 10:37:18

PHẠM VĂN NGUYÊN

08/10/2019 10:37:18

03/10/2019 15:06:25

35

000.43.24.H42-191003-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03/10/2019 10:32:15

LÊ ANH TUẤN

08/10/2019 10:32:15

03/10/2019 15:06:26

36

000.43.24.H42-191003-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03/10/2019 08:47:34

TRƯƠNG THỊ NĂM

08/10/2019 08:47:34

03/10/2019 15:06:26

37

000.43.24.H42-191003-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03/10/2019 08:31:38

PHẠM VĂN HƯỞNG

08/10/2019 08:31:38

03/10/2019 15:06:27

38

000.43.24.H42-191003-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03/10/2019 08:00:51

ĐINH THỊ HƯƠNG

08/10/2019 08:00:51

03/10/2019 15:06:27

39

000.43.24.H42-191003-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03/10/2019 07:56:09

ĐẶNG THỊ VINH

08/10/2019 07:56:09

03/10/2019 15:06:28

40

000.43.24.H42-191003-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03/10/2019 07:52:21

ĐINH VĂN TIẾP

08/10/2019 07:52:21

03/10/2019 15:06:28

41

000.43.24.H42-191003-0001

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

03/10/2019 07:47:35

TRẦN VĂN HOAN

08/10/2019 07:47:35

03/10/2019 15:06:29