Hôm nay, Thứ hai ngày 16/09/2019

Uỷ ban nhân dân

 

 

 

  

 Đỗ Hùng Sơn

Năm sinh: 1961

Quê quán: Xã Yên Hòa, Yên Mô

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Trọng Soạn

Năm sinh: 1966

Quê quán: Xã Khánh Phú, Yên Khánh

Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Trưởng Công an huyện

Hoàng Văn Phương

Năm sinh: 1960

Quê quán: Xã Yên Lộc, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Tường

Năm sinh: 1960

Quê quán: Xã Yên Thái, Yên Mô

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: Trưởng Phòng Tư pháp huyện

Biện Hồng Quân

Năm sinh: 1967

Quê quán: Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: TVHU, Chỉ huy Trưởng BCH QS huyện

 

 

 

 

Trần Thanh Liêm

Năm sinh:1979

Quê quán: Xã Yên Nhân, Yên Mô

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: HUV, Chánh VP HĐND & UBND huyện

 

 Trần Viễn

Năm sinh:1975

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng Nội vụ

 

 

 

 Nguyễn Xuân Dương

Năm sinh: 1961

Quê quán: Hưng Đông, Hưng Nguyên, Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Đại học KTQD

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Lao động -Thương binh và Xã hội.

 

Vũ Văn Chiến

Năm sinh: 1966

Quê quán: Xã Hùng Tiến, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng TN & Môi trường

 

 

 

 

Phạm Văn Đệ

Năm sinh: 1959

Quê quán: Xã Định Hóa, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học KTQD

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Chánh Thanh tra huyện

 Đỗ Như Đường

Năm sinh:1960

Quê quán: Xã Khánh Thành, Yên Khánh

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện

 

   

Đỗ Quốc Quân

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Kim Chính, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Trần Anh Tuyên

Năm sinh: 1974

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trịnh độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

   

Trần Anh Khiêm

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Tân Thành, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng NN&PTNT huyện

Đinh Thị Thu Hà

Năm sinh: 1974

Quê quán: Xã Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học Y

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: Trưởng phòng Y tế huyện

   
 

Phạm Văn Sang

Năm sinh: 1982

Quê quán: Xã Kim Chính, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lịch sử Đảng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện