Uỷ ban nhân dân

Ủy viên UBND huyện

 

 

 

 

 Đỗ Hùng Sơn

Năm sinh: 1961

Quê quán: Xã Yên Hòa, Yên Mô

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

 

 Trần Thanh Bình

Năm sinh: 1959

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Thương mại,

Cử nhân hành chính.

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

 

 

 Đoàn Kim Ly

Năm sinh: 1959

Quê quán: Xã Chất Bình, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ chính trị: Cử nhân

Chức vụ: TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Hoàng Văn Phương

Năm sinh: 1960

Quê quán: Xã Yên Lộc, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

 

 

Đinh Trọng Soạn

Năm sinh: 1966

Quê quán: Xã Khánh Phú, Yên Khánh

Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Trưởng Công an huyện

 

Biện Hồng Quân

Năm sinh: 1967

Quê quán: Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: TVHU, Chỉ huy Trưởng BCH QS huyện

 

 

 

 

Trần Thanh Liêm

Năm sinh:1979

Quê quán: Xã Yên Nhân, Yên Mô

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: HUV, Chánh VP HĐND & UBND huyện

 

 Trần Viễn

Năm sinh:1975

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng Nội vụ

 

 

 

 

 

Trần Văn Công

Năm sinh:1966

Quê quán: Xã Định Hóa, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.


 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Chiến

Năm sinh: 1966

Quê quán: Xã Hùng Tiến, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng TN & Môi trường

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Dương

Năm sinh: 1961

Quê quán: Hưng Đông, Hưng Nguyên, Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Đại học KTQD

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Lao động -Thương binh và Xã hội.

Nguyễn Huy Dũng

Năm sinh:1959

Quê quán: Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng VH  và Thông tin.

 

 

 

 

 

Phạm Văn Đệ

Năm sinh: 1959

Quê quán: Xã Định Hóa, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học KTQD

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Chánh Thanh tra huyện

 Đỗ Như Đường

Năm sinh:1960

Quê quán: Xã Khánh Thành, Yên Khánh

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện

 

 

 

Nguyễn Mạnh Tường

Năm sinh: 1960

Quê quán: Xã Yên Thái, Yên Mô

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: Trưởng Phòng Tư pháp huyện