Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Các ban HĐND

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Quyết Thắng

Trưởng Ban

0912455762

2

Trần Hồng Hải

Phó Trưởng Ban

0915408366

3

Đào Trọng Hòe

Thành viên

0915834659

4

Vũ Duy Tùng

Thành viên

01696911109

5

Mai Thị Hạnh

Thành viên

0976808922

 

 Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ngô Văn Tuyến

Trưởng Ban

0914822535

2

Lê Thị Lụa

Phó Trưởng Ban

01682203731

3

Bùi Đức Phi

Thành viên

 0983728257

4

 Phạm Thị Bích Hồng

Thành viên

 0974529986

5

Phạm Văn Hùng

Thành viên

0915635077