Hôm nay, Thứ năm ngày 21/01/2021

Tin tức trong Huyện

Gần 1.900 cán bộ các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn được cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng

Năm 2018, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, đã có gần 1.900 cán bộ công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn được cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị, công tác quản lý. Trong đó: 2 đồng chí cử đi học lớp Cao cấp LLCT; 81 cán bộ xã, thị trấn tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức về phương pháp lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; 1.351 cán bộ cơ sở khối đảng, đoàn thể được tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; 398 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng.

Các đại biểu tham dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận

Song song với việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, Huyện ủy Kim Sơn thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với thực tế của địa phương. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ... Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị  vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong, gương mẫu, đủ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

                                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện