Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Đồng Hướng phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng

Nhằm tăng thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, đến nay xã Đồng Hướng đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất tập trung, các vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

 

 Để thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Nghị quyết 02 ngày 11/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Đảng ủy, UBND xã Đồng Hướng đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và 16/16 xóm rà soát, đánh giá, phân tích những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xác định những khó khăn, hạn chế, từ đó xây dựng và hoàn thiện Đề án 15/ĐA-UBND ngày 25/9/2016 của xã về chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Trong quá trình thực hiện, xã Đồng Hướng chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân nắm rõ, hiểu đúng chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới để từ đó tích cực tham gia, ủng hộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa, khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, quy hoạch vùng sản xuất tập trung chuyên canh, sản xuất hàng hóa nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

 

Vùng sản xuất tập trung chuyên lúa chất lượng cao của xã Đồng Hướng

 

Hiện nay, Đồng Hướng đã quy hoạch được các vùng sản xuất tập trung chuyên canh đó là: Vùng sản xuất lúa chất lượng cao trên 100 ha phía Bắc Quốc lộ 10; vùng sản xuất lúa đặc sản nếp cau 150 ha; vùng lúa – cá – tôm và nuôi trồng thủy sản 6,7ha; khu trang trại chăn nuôi tập trung trên 4ha; vùng trồng rau màu an toàn, công nghệ cao 5 ha. Đến thời điểm này, cơ bản các vùng quy hoạch phát triển sản xuất đang được triển khai thực hiện đúng theo quy hoạch và phát huy hiệu quả, có mô hình đã đạt được hiệu quả kinh tế cao như mô hình chuyển đổi ruộng cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình kinh tế VAC của gia đình ông Trần Văn Huấn – xóm 17, ông Bùi Văn Sinh – xóm 10…Theo ông Trần Văn Huấn - hộ dân tham gia mô hình chuyển đổi ruộng cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình kinh tế VAC, thì việc chuyển đổi không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn khắc phục được tình trạng sản xuất manh mún, gia đình đã ông thu nhập trên 700 triệu đồng từ mô hình chăn nuôi tổng hợp nuôi lợn, thả cá và trồng cây ăn quả.

 

Mô hình phát triển kinh tế VAC của gia đình ông Trần Văn Huấn

 

Từ việc quy hoạch vùng sản xuất tập trung chuyên canh, sản xuất hàng hóa ở Đồng Hướng đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của nông dân, hiệu quả của các mô hình này đã nâng cao đời sống cho nhân dân. Tính đến cuối năm 2017 giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân của xã Đồng Hướng đạt trên 110 triệu đồng/ha, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt gần 30 triệu đồng/người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 6,33%. Tỷ trọng kinh tế nông nghiệp và thủy sản chiếm 22,1; Công nghiệp, thương mại và dịch vụ chiếm 77,9%.

 

Hy vọng, hiệu quả bước đầu trong sản xuất nông nghiệp của xã Đồng Hướng sẽ là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện