Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Tin tức trong Huyện

Diễn văn Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020)

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2020), đồng chí Bùi Thị Thúy – TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trình bày diễn văn kỷ niệm. Ban Biên tập Trang TTĐT huyện trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Bùi Thị Thúy – TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trình bày diễn văn kỷ niệm

 

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý

 

Kính thưa các đồng chí!

 

Trong khí thế sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hôm nay, được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức buổi gặp mặt ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 1/8/2020).

 

Thay mặt Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo trong toàn huyện, tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban tuyên giáo Huyện ủy qua các thời kỳ luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Kính thưa các đồng chí!

 

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Là Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, cũng là người đầu tiên truyền bá Chủ nghĩa Mác Lê Nin, đặt nền móng cho công tác tư tưởng của Đảng.

 

Sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập Ban Cổ Động - Tuyên truyền để tuyên truyền giác ngộ đảng viên, Nhân dân về Chủ nghĩa Mác Lênin về đường lối cách mạng của Đảng . Ngày 1/8/1930, Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu lại cho tới nay. Tài liệu này đã gây được chú ý trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ rất to lớn trong quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

 

Ngày 1/8 gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tư tưởng của Đảng. Xuất phát từ sự kiện có ý nghĩa chính trị to lớn trên, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa 8) quyết định  lấy ngày 1/8 hàng năm làm  ngày truyền thống ngành công tác tư tưởng- văn hóa của Đảng. Đến năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

 

Nhìn lại chặng đường 90 năm qua, ngành Tuyên giáo của Đảng, tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức, bộ máy có những thay đổi khác nhau cho phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn cách mạng, song chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hoá, khoa học, giáo dục là thống nhất và xuyên suốt. Truyền thống vẻ vang của Ngành được giữ vững và phát huy. Đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động ngành tuyên giáo cả nước luôn nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giai đoạn cách mạng nào, công tuyên giáo cũng đạt được những thành tựu hết sức to lớn; trở thành một bộ phận quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp của Đảng và dân tộc; là yếu tố quan trọng góp phần làm nên những thắng lợi chung của đất nước, xây dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín đất nước ta như ngày hôm nay.

 

Kế thừa truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh Ninh Bình  và huyện Kim Sơn đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, viết lên những chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành tuyên giáo tỉnh Ninh Bình và huyện Kim Sơn.

 

Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các đồng chí!

 

Trải qua 73 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện Kim Sơn đã luôn coi trọng công tác Tư tưởng và tuyên truyền. Năm 1947 Đảng bộ huyện được thành lập, theo đó các Ban xây dựng Đảng cũng được hình thành, lúc đầu là Ban Tuyên truyền, sau đó được đổi tên thành Ban Tuyên huấn rồi Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Qua các thời kỳ cách mạng, nhiều đồng chí có năng lực, uy tín cao được Ban chấp hành Đảng bộ huyện phân công giữ cương vị lãnh đạo chuyên trách làm công tác tư tưởng của Đảng, như đồng chí: Trần Xuân Thưởng, Ngô Duy Liên, Đoàn Thu Chương, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Thành, Hoàng Luân, Hoàng Quyết, Trần Anh Học, Phạm Tử Vường, Trần Xuân Hương, Trần Dương, Nguyễn Văn Công, Bùi Hùng Tiến, Đỗ Văn Bình, Nguyễn Mạnh Trường , Trần Ngọc Chỉnh, Trần Hồng Quảng, Trần Thị Hữu, Hoàng Văn Thắng, Trịnh Thị Ngọc, Bùi Thị Thúy. Nhiều đồng chí đã trưởng thành từ Ban Tuyên giáo và giữ các cương vị cao ở tỉnh, huyện như đồng chí Trần Anh Học, đồng chí Trần Hồng Quảng, đồng chí Hoàng Văn Thắng và nhiều đồng chí khác......Các đồng chí đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu tích cực cho cấp uỷ và trực tiếp làm nhiệm vụ  trên lĩnh vực công tác Tư tưởng của Đảng. Trải qua các thời kỳ cách mạng, công tác Tuyên giáo đã kịp thời truyền đạt những quan điểm, chủ trương của Đảng trước các diễn biến của thời cuộc trong nước và quốc tế, đưa ra những khẩu hiệu, định hướng sát thực, hướng dẫn tư tưởng và hành động cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

 

Gắn liền với truyền thống vẻ vang trong chặng đường 90 năm qua của Đảng, công tác Tuyên giáo  trong từng thời kỳ cách mạng đã góp phần đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN cũng như góp phần tích cực đẩy mạnh công cuộc đổi mới trong sự nghiệp CNH - HĐH trên đất nước ta. Đấu tranh chống tiêu cực, lạc hậu, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX và Nghị quyết 05 - NQ/TU ngày 30/8/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay; các cấp uỷ Đảng, các ngành, đoàn thể luôn quan tâm hơn đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng. Ban Tuyên giáo các cấp từ huyện đến cơ sở đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo công tác tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực nâng cao nhận thức, sự đồng thuận về tư tưởng, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng được triển khai tích cực, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện uỷ và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong toàn huyện, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức lối sống, trách nhiệm với công việc, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, có tác động tích cực đến các tầng lớp Nhân dân và nhất là thế hệ trẻ.

 

Công tác khoa giáo và công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng luôn được quan tâm, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Năm 2020, đã hoàn thành xuất bản cuốn lịch sử đảng bộ huyện Kim Sơn giai đoạn 1947-2017. 100% xã, thị trấn hoàn thành xuất bản cuố lịch sử Đảng bộ địa phương. Là huyện đầu tiên của tỉnh xây dựng kế hoạch sưu tầm tư liệu, biên soạn Cuốn sách “Địa chí kim Sơn”.

 

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tạo môi trường thuận lợi để triển khai thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Với sự cố gắng nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, ngành tuyên giáo huyện qua các thời kỳ. Ghi nhận những kết quả đạt được, vinh dự Ban Tuyên giáo Huyện ủy, năm 2010 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Ban Tuyên giáo Huyện ủy và và cá nhân đồng chí Trần Thị Hữu, Trưởng ban Tuyên giáo là một trong 200 cá nhân tiêu biểu của cả nước được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích 4 năm thực hiện cuộc vận động Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2007 - 2010.  Hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn được Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao. Năm 2008, 2013 và 2019 được UBND tỉnh Ninh Bình tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng, UBND huyện tặng Bằng khen, giấy khen.

 

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, tại diễn đàn trọng thể này, thay mặt Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ của Ban Tuyên giáo tỉnh; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ; sự phối hợp của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên ngành tuyên giáo của huyện qua các thời kỳ. Xin được tưởng nhớ, tri ân tới các đồng chí cán bộ, công chức ngành tuyên giáo của huyện đã qua đời. Tại thời khắc lịch sử quan trọng này, chúng ta nhiệt liệt chúc mừng và rất đỗi tự hào về những thành tích mà ngành Tuyên giáo huyện Kim Sơn đã đạt được trong hơn 70 năm qua.

 

Kính thưa các vị đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí!

 

Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, thách thức lớn nhất trong triển khai nhiệm vụ công tác tư tưởng hiện nay là sự chống phát quyết liệt, tinh vi của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên mặt trận tư tưởng – văn hóa; Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã và đang tác động tiêu cực, làm suy giảm vị thế, uy tín của Đảng. Tình hình đó đặt ra nhiệm vụ khó khăn, nặng nề cho đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo hôm nay.

 

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, mỗi người cán bộ tuyên giáo chúng ta vừa cảm thấy hạnh phúc, tự hào về những thành tựu, kết quả to lớn đã đạt được; vừa thấy rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trước tiền đồ, tương lai của dân tộc và nhiệm vụ mà nhân dân giao phó. Với yêu cầu đó, tôi đề nghị các đồng chí  phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa; tiếp bước xứng đáng với truyền thống cha anh. Luôn phải tự học, tự rèn, tự đào tạo để thật sự trở thành những người cán bộ kiên định về tư tưởng, lập trường; giỏi về chuyên môn, lý luận; vững vàng về kỹ năng, nghiệp vụ, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng, góp phần xây dựng quê hương Kim Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Xin trân trọng cảm ơn!