Hôm nay, Chủ nhật ngày 17/01/2021

Tin tức trong Huyện

Đại hội “Biểu dương các mô hình học tập xã Kim Tân, giai đoạn 2016 – 2020”

BCĐ xây dựng xã hội học tập xã Kim Tân vừa tổ chức Đại hội “Biểu dương các mô hình học tập xã Kim Tân, giai đoạn 2016 – 2020”.

 

Giai đoạn 2016 – 2020”, BCĐ xây dựng xã hội học tập xã Kim Tân đã triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt  đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập giai đoạn 2016 – 2020”, các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy – UBND huyện, Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng xã hội học tập, Kế hoạch của UBND xã về tiếp tục nhân rộng các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần  đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, khơi dậy truyền thống hiếu học trong nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác xây dựng xã hội học tập.

 

Bên cạnh việc phát triển hội viên, phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập…phong trào khuyến học ở địa phương còn nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần phát huy truyền thống hiếu học, động viên mọi người, mọi nhà tham gia học tập để có tri thức, kỹ năng, nhân cách và hội nhập trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đến nay, toàn xã có 1890 hộ đạt danh hiệu gia đình học tập; 13/13 xóm đạt danh hiệu cộng đồng học tập; 5 đơn vị học tập và 5 dòng họ học tập. Năm 2019 xã Kim Tân được UBND huyện Kim Sơn công nhận danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp xã.

 

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, tại đại hội đã có 7 tập thể, 7 cá nhân tiêu biểu đại diện cho các mô hình học tập được BCĐ xây dựng xã hội học tập xã biểu dương, khen thưởng.

 

Sau 1 buổi sáng làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm đại hội đã hoàn thành đầy đủ các nội dung, chương trình đề ra, đại hội đã bầu 4 đại biểu đại diện cho các mô hình học tập tiêu biểu đi dự đại hội cấp trên và phát động thi đua với phương châm “Học tập thường xuyên – Học tập suốt đời”, xây dựng xã Kim Tân là mô hình học tập cấp xã tiêu biểu.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội

                                                                   Nguyễn Hằng, xã Kim Tân