Hôm nay, Chủ nhật ngày 17/01/2021

Tin tức trong Huyện

Cuối năm 2018: Xã Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ, mục tiêu cấp thiết và lâu dài, có tác động rất quan trọng đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Khi triển khai, xã Định Hóa đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách nhằm nâng cao nhận thức, huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Sau gần 7 năm thực hiện, xã Định Hóa đã đạt 15/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

 

San lấp mặt bằng mở rộng đường giao thông  tại xóm 12

 

Cuối năm 2018: Xã Định Hóa đạt chuẩn NTM. Đó là mục tiêu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã gấp rút thực hiện. Hiện nay xã Định Hóa đang tích cực  huy động mọi nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, đó là; tập trung xây dựng phương án tạo nguồn kinh phí từ việc đấu giá giá trị quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, thực hiện bê tông hóa (nhựa hóa) 2km đường trục xã, 3km đường dong ngõ xóm; nâng cấp cải tạo, sửa chữa; mở rộng 15,2km đường trục thôn theo đúng quy định tiêu chí số 2 về giao thông. Đồng thời, tiến hành rà soát lại tiêu chí hộ nghèo, đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo tăng tỷ lệ hộ khá, giàu trên địa bàn xã. Tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện