Hôm nay, Thứ hai ngày 17/05/2021

Tin tức trong Huyện

Chuyển biến sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Kim Sơn

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay việc học tập và làm theo Bác đã có sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác, tích cực của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân trên địa bàn huyện. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận được giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Kim Sơn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Thị Thúy – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện về những chuyển biến của Kim Sơn sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 và những giải pháp để việc học tập và làm theo Bác tiếp tục lan tỏa sâu rộng trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Bùi Thị Thúy – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện
 
Phóng viên: Xin đồng chí cho biết kết quả nổi bật của Kim Sơn sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?
 
Đồng chí Bùi Thị Thúy – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện:
 
Thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong 2 năm qua huyện Kim Sơn đã triển khai và đạt nhiều kết quả:
 
Một  là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung của Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo trư tưởng, đạo đức, phong cách HCM. Xây dựng hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, cụ thể, bài bản, có chất lượng.
 
Hai là: Công tác tuyên truyền đẩy mạnh đa dạng về hình thức và nội dung tuyên truyền, gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các hoạt động kỷ niệm của các ngành, Tuyên truyền trên Bản tin Thông báo nội bộ huyện, Trang thông tin điện tử, Đài truyền thanh huyện và đài truyền thanh cơ sở; qua sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.v.v..
 
Ba là: Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; việc biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm mới được được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm hơn, do vậy đã  khích lệ phong trào học tập và làm theo Bác. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị nhận thức rõ giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xác định việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên và làm  cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm.
 
Phóng viên: Những kết quả nổi bật qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW là gì thưa đồng chí?
 
Đồng chí Bùi Thị Thúy – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện:
 
Việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả. Đến nay, tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, đơn vị hành chính sự nghiệp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến xã, thị trấn đều tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần vào thứ 2 tuần đầu tiên của tháng. Đặc biệt, các xã: Ân Hòa, Thượng Kiệm, Yên Lộc tổ chức sinh hoạt hàng tuần, cơ quan HĐND - UBND huyện tổ chức sinh hoạt 2 lần/tháng. (dự kiến trong thời gian tới một số chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Thượng Kiệm, thị trấn Phát Diệm, Bình Minh sẽ tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần trước mỗi buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng). Thông qua sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, ý thức, trách nhiệm tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc, qua đó nâng cao tinh thần, thách nhiệm trong việc học tập và làm theo Bác.
 
Thứ hai: Nhằmkịp thời biểu dương, động viên và khuyến khích những việc làm tốt, cách làm hay, người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, hạn chế tình trạng hình thức, làm lướt, chung chung. Ban Thường vụ Huyện ủy đã Phát hành Sổ ghi đảng viên tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi đến tất cả các chi bộ của Đảng bộ huyện, kèm theo Hướng dẫn sử dụng sổ ghi đảng viên tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM. Qua hơn 1 năm thực hiện đến nay đã có trên 3000 đảng viên tiêu biểu xuất sắc được ghi danh vào sổ.
 
Thứ ba: Các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2018 của BCH Đảng bộ tỉnh “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chúc, nhất là người đứng đầu”, 100% tập thể, cá nhân sau học tập đều xây dựng kế hoạch, đăng ký học tập . Đặc biệt năm 2018 để thực hiện tốt chủ đề của BTV Huyện ủy về trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc, các đảng bộ, chi bộ, các xã, thị trấn đã lựa chọn những việc cấp cách, bức xúc đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung giải quyết như: công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới.
 
Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng thưởng cho các tập thê, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
 
Phóng viên: Là cơ quan tham mưu cho Huyện ủy trong việc thực hiện Chỉ thị. Vậy sau 2 năm thực hiện, các địa phương, đơn vị cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên có những chuyển biến tích cực như thế nào? Nhất là trong nhận thức và hành động thưa đồng chí?
 
Đồng chí Bùi Thị Thúy – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện:
 
Qua theo dõi, Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhận thấy những chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể  như:
 
Về chuyển biến trong nhận thức: Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một nội dung quan trọng và là việc làm thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
 
Về chuyển biến trong hành động: Việc làm, đặc biệt là về nêu gương trong tác phong, lề lối công tác, đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ được thể hiện rõ nét qua một số kết quả cụ thể:
 
Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng tại các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện đã từng bước đi vào nề nếp, nghiêm túc cả về nội dung triển khai, tinh thần, kỷ luật, ý thức tham gia học tập của cán bộ, đảng viên.
 
Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp gắn triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhiều cán bộ chủ chốt đã gương mẫu trong tự phê bình và phê bình, tiếp thu ý kiến góp ý cho bản thân và tích cực sửa chữa khuyết điểm.
 
Việc đề cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ đảng viên và người đứng đầu được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên, chặt chẽ. Ban Thường vụ Huyện ủy giành nhiều thời gian đi cơ sở, dự sinh hoạt với các chi bộ thôn, xóm, phố, trường học; làm việc với nhiều Đảng bộ, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; đồng thời phát hiện kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong quản lý, trong thực thi công vụ, nhất là trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và thi hành pháp luật của các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cán bộ đảng viên.
 
Việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai theo hướng ngắn gọn, cụ thể, sát thực tế.
 
+Các đảng bộ, chi bộ, các cơ quan, đơn vị tiến hành việc rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của đảng bộ, chi bộ, của các cơ quan đơn vị cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
 
Chỉ đạo thực hiện tốt quy định các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên giao ban định kỳ với Bí thư chi bộ thôn, xóm, phố; việc phân công đảng viên chi bộ cơ quan của xã, thị trấn dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố.
 
Các cơ quan hành chính, các ngành từ huyện tới cơ sở đã có sự chuyển biến rõ trong công tác tham mưu cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tập trung giải quyết những kiến nghị của nhân dân, giải quyết các thủ tục hành chính.
 
Tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị có bước chuyển rõ rệt. Từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực, trách nhiệm.
 
Phóng viên: Bên cạnh những kết quả tích cực thì việc triển khai thực hiện Chỉ thị trong thời gian qua còn có những tồn tại, hạn chế nào?
 
Đồng chí Bùi Thị Thúy – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện:
 
Cùng với những kết quả tích cực thì việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian qua còn có những hạn chế cơ bản sau:
 
Công tác tuyên truyền về chủ đề ở một số đơn vị chưa thật thường xuyên, nội dung, hình thức chưa đa dạng.
 
Một số đơn vị triển khai học tập chủ đề cho cán bộ, đảng viên còn chậm. Việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung phấn đấu chưa rõ, chưa sát với nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị.
 
Kỹ năng, phương pháp trình bày của một số bí thư chi bộ trong việc triển khai nội dung chủ đề còn hạn chế.
 
Một số đơn vị tiến độ báo cáo còn chậm so với yêu cầu.
 
Phóng viên: Để tiếp tục tạo sự lan tỏa trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới BTG huyện ủy đề ra những giải pháp nào, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Bùi Thị Thúy – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện:
 
Với chức năng là cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới BTG Huyện ủy sẽ tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy những giải pháp cơ bản sau:
 
Chỉ đạo các cấp uỷ Đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đăng ký và thực hiện tốt nội dung “trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc”.
 
Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ đề năm 2018, qua đó kịp thời bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương hướng phấn đấu cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
 
Các cấp ủy đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng. Đặc biệt coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu trong việc học tập và làm theo Bác. Lấy kết quả thực hiện nội dung các chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.
 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời phê phán, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc; quan tâm giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đồng thời chỉ đạo định hướng tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cơ bản lâu dài; chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh, nhất là vấn đề nhạy cảm, bức xúc.
 
Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, thi đua học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
 
Phóng viên: Vâng xin cảm ơn đồng chí!
 

                                                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện