Hôm nay, Thứ tư ngày 01/04/2020

Công khai ngân sách nhà nước

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm2018

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
 
Thực hiện các nghị quyết của Hội Đồng nhân dân huyện Kim Sơn ngày 19 tháng 12 năm 2017: số 09/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018; số 10/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương huyện Kim Sơn năm 2018; số 11/NQ-HĐND về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương huyện Kim Sơn năm 2018;
 

UBND huyện Kim Sơn, công khai thuyết mình tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán chi ngân sách huyện quý I năm 2018 như sau:  Nội dung báo cáo công khai