Sản phẩm phát thanh

Diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX