Sản phẩm phát thanh

Diễn văn Bế mạc Kỳ họp thứ Bẩy HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX