Sản phẩm phát thanh

Diễn văn Bế mạc Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIX