Sản phẩm phát thanh

Diễn văn bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX