Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

24 đơn vị tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp cơ sở

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của TW và MTTQ các cấp về tổ chức Đại hội MTTQ hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và hệ thống chính trị về đường lối chiến lược của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và vai trò của MTTQ Việt Nam.

 

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp là đợt sinh hoạt chính trị  sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân

 

Để đại hội cấp cơ sở thành công, Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo Ủy ban MTTQ 27 xã, thị trấn tiến hành rà soát, tổng hợp thực trạng nhân sự, đặc biệt là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp xã, thị trấn, tổ chức các đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và công tác triển khai đại hội MTTQ các cấp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Ban Thường trực ủy ban MTTQ cấp xã, thị trấn đã chủ động tham mưu, tranh thủ sự chỉ đạo của ủy ban MTTQ cấp trên và cấp ủy cùng cấp, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền cơ sở, tổ chức hội nghị ban công tác mặt trận ở khu dân cư để tiến hành các bước chuẩn bị cho đại hội. Tính đến ngày 12/3, trên địa bàn huyện đã có 24/27 đơn vị hoàn thành đại hội MTTQ cấp xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2019-2024. Thành công của đại hội MTTQ các xã, thị trấn là hoạt động có ý nghĩa hướng tới chào mừng 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn.

 

Sau đại hội MTTQ cấp xã, thị trấn, MTTQ huyện Kim Sơn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra ban thường trực ủy ban MTTQ cấp cơ sở trong việc xây dựng các quy chế và chương trình hành động của ủy ban MTTQ và ban thường trực; chỉ đạo MTTQ cấp cơ sở cụ thể hóa nghị quyết và chương trình hành động của đại hội thành chương trình, nhiệm vụ công tác hàng năm và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2019; xây dựng và hướng dẫn chỉ đạo phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Kim Sơn, nhiệm kỳ 2019 – 2024 dự kiến sẽ dienx ra vào trung tuần tháng 5/2019

 

                                                                                Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện