Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

16/27 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới

16/27 xã của huyện được công nhận xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, đạt 59,2%; 89,2% xóm, phố đạt danh hiệu xóm, phố văn hóa, 120 cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa và trên 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa - đó là kết quả từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thời gian vừa qua ở huyện Kim Sơn.

 

Diện mạo xã văn hóa nông thôn mới Văn Hải đã có sự thay đổi rõ nét

 

Có thể thấy, những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nói chung và phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới nói riêng tại huyện Kim Sơn đã tập hợp, đoàn kết được sức mạnh của toàn dân, khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong cộng đồng dân cư, tạo nên những thay đổi sâu sắc về diện mạo từng xã, từng thôn, xóm, khối phố, cơ quan đơn vị. Người dân phấn đấu xây dựng gia đình, thôn, xóm văn hóa, xây dựng cuộc sống ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, đảm bảo an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư. Không những vậy, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cải thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, ổn định và giữ vững tình hình an ninh trật tự, bảo đảm an sinh xã hội và môi trường nông thôn...

 

                                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện