Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Tin tức trong Huyện

100% chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội

Thực hiện chương trình hành động tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp uỷ của huyện Kim Sơn đã tích cực hành động, và đến thời điểm này, 495/495 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội.

Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Ảnh: TH

 

Theo báo cáo của huyện Kim Sơn, ngay sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã sớm ban hành Kế hoạch số 167-KH/HU về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tiếp đó là tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai nội dung của Chỉ thị số 35 và các văn bản hướng dẫn, đồng thời chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy quán triệt triển khai tới toàn thể các cán bộ, đảng viên.

 

Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên huyện Kim Sơn nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản của nghị quyết, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn cũng đã ban hành quyết định thành lập 4 tiểu ban gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội; Tiểu ban Hành động cách mạng.

 

Các tiểu ban đã sớm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chuẩn bị tốt nhất cho công tác đại hội.

 

Để chỉ đạo đại hội cấp cơ sở thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Thượng Kiệm chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, đồng thời thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Công tác tuyên truyền cũng được chú trọng, đến nay, các cơ quan, các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát, sửa chữa, làm mới các cụm pano tại khu trung tâm huyện, đặc biệt là các tuyến đường trung tâm huyện, liên xã, trụ sở các cơ quan, đơn vị gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của Trung ương, tỉnh và huyện.

 

Công tác tuyên truyền về đại hội của huyện Kim Sơn được triển khai với nhiều hình thức như: Tuyên truyền trong các hội nghị của huyện, cơ sở, tuyên truyền trên đài truyền thanh huyện, xã, trong thông báo nội bộ, trang thông tin điện tử huyện.

 

Qua công tác tuyên truyền đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: khẳng định những thành tích đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Từ đó, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

 

Kết quả mà huyện Kim Sơn đã đạt được là: Đến ngày 12/3/2020, 100% chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội; các văn kiện của đại hội đã hoàn thành, xin ý kiến góp ý của các tổ công tác, tiếp thu ý kiến hoàn thiện trước khi báo cáo và đăng ký lịch duyệt văn kiện và đề án nhân sự với Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Các Đảng ủy xã, thị trấn, các chi bộ cơ quan đã tiến hành tổ chức hội nghị 5 bước giới thiệu nhân sự khóa mới, báo cáo Thường trực Huyện ủy xin chủ trương và tiến hành chuẩn bị khám sức khỏe cho nhân sự và hoàn thiện hồ sơ nhân sự. Các chi bộ trực thuộc đã cơ bản hoàn thành xây dựng nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Đỗ Hùng Sơn - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết: “Trên cở sở những thành quả đã đạt được cho kỳ đại hội, trong thời gian tớ, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã đề ra một số nhiệm vụ cần thực hiện như: Tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công đại hội, chỉ đạo Đảng ủy xã Thượng Kiệm tổ chức đại hội điểm và thí điểm để rút kinh nghiệm.

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, phát động các phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt tại hội nghị thi đua yêu nước các cấp.

 

Xây dựng và hoàn thiện đề án nhân sự cấp ủy huyện khóa mới, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Xây dựng các phương án, chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (dự kiến tổ chức tháng 8/2020).

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2020.

 

Tin tưởng rằng, với chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự vào cuộc đồng bộ, khoa học của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân huyện Kim Sơn sẽ tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, góp phần vào thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Trung Hà

thanhtra.com.vn